ČR: Nové riaditeľné switche D-Link s 10-gigabitovými uplinky pre chrbticovej siete aj dátové centrá

Spo­leč­nost D-Link roz­šiřuje por­tfo­lio fi­rem­ních přepí­načů o pět no­vých mo­delů řady xStack DGS-3420, kte­ré jsou ideál­ní ja­ko pá­teřní swit­che. Jsou vy­ba­ve­ny L3 fun­kce­mi, ja­ko jsou sta­tic­ké směro­vá­ní, RIP. Vý­znam­nou vlas­tnos­tí to­ho­to řeše­ní je roz­šiřitel­nost dí­ky fun­kci fy­zic­ké­ho sto­ho­vá­ní do 12 kusů s jed­not­nou sprá­vou a re­dun­dan­cí. Pro vy­so­ký vý­kon jsou in­teg­ro­vá­ny 4x 10gi­ga­bi­to­vé SFP+ slo­ty za­jiš­ťu­jí­cí rych­lý da­to­vý přenos přes op­tic­ké ka­be­ly. Vy­bra­né mo­de­ly umož­ňu­jí ta­ké na­pá­je­ní připo­je­ných za­říze­ní přes et­her­ne­to­vý ka­bel (PoE+), což značně sni­žu­je zá­vis­lost na dos­tup­nos­ti elek­tric­kých zá­su­vek. Sto­ho­va­tel­né přepí­na­če řady DGS-3420 jsou dí­ky dos­ta­teč­né­mu poč­tu 10GB portů vhod­né i pro bu­do­vá­ní infra­struk­tu­ry da­to­vých cen­ter, pro­to­že za­jiš­ťu­jí rych­lé připo­je­ní serverů k iS­CSI sto­ra­ge za­říze­ním.

Flexibil­ní šká­lo­vá­ní pod­le potřeby
No­vé L2+ přepí­na­če z ro­di­ny DGS-3420 dis­po­nu­jí vel­kým poč­tem gi­ga­bi­to­vých portů umož­ňu­jí­cích vý­kon­né připo­je­ní k jed­not­li­vým za­říze­ním (server­y, sto­ra­ge) ne­bo sí­ťo­vým seg­mentům. Čtyři dal­ší 10gi­ga­bi­to­vé SFP+ slo­ty lze vy­užít pro připo­je­ní k pá­teřním uzlům ne­bo pro spo­je­ní něko­li­ka přepí­načů přes me­ta­lic­ký ne­bo op­tic­ký (SFP+) ka­bel do sto­hu s kru­ho­vou to­po­lo­gií s vý­ko­nem až 40 Gb/s. Ses­to­ho­vá­ním lze zís­kat jed­no vir­tuál­ní ša­sí s až 576 me­ta­lic­ký­mi por­ty a 24 vol­ný­mi 10GE SFP+ por­ty ne­bo 288 gi­ga­bi­to­vý­mi SFP por­ty. DGS-3420-28SC pos­ky­tu­je cel­kem 24 SFP slotů pro cen­trál­ní připo­je­ní op­tic­kých spojů na přís­tu­po­vé swit­che.

Kaž­dý mo­del má ta­ké slot pro SD kar­tu pro lo­kál­ní zá­znam logů ne­bo ulo­že­ní kon­fi­gu­ra­cí a up­datů firmwaru. Tech­no­lo­gie PoE+ za­se umož­ňu­je nain­sta­lo­vat za­říze­ní připo­je­ná k přepí­načům DGS-3420-28PC a DGS-3420-52P, napřík­lad bez­drá­to­vé přís­tu­po­vé bo­dy ne­bo IP ka­me­ry, ne­zá­vis­le na zá­suv­kách elek­tric­ké­ho roz­vo­du. Dí­ky maximál­ní­mu power bud­ge­tu 740 W us­po­ko­jí ty­to swit­che i ta elek­tric­ky nej­hla­dovější za­říze­ní na tr­hu.

Vy­so­ká dos­tup­nost a spo­leh­li­vost
No­vé gi­ga­bi­to­vé přepí­na­če D-Link za­ru­ču­jí tr­va­le vy­so­kou dos­tup­nost sítě. Re­dun­dan­tní přepí­ná­ní přes něko­lik sto­ho­va­ných přepí­načů za­jiš­ťu­je větší pro­pus­tnost dat a zá­ro­veň vy­šší spo­leh­li­vost. Dí­ky fun­kci link ag­re­ga­ce přes stoh nezpůso­bí vý­pa­dek jed­no­ho za­říze­ní z pá­teřní­ho sto­hu vý­pa­dek ce­lé služ­by, což je v pod­ni­ko­vé sí­ti mi­mořádně důle­ži­té.

Fun­kce OAM (ope­ra­tions, ad­mi­nis­tra­tion and main­te­nan­ce), kte­rá je sou­čás­tí et­her­ne­to­vé­ho stan­dar­du IEEE 802.3ah, po­má­há udr­žo­vat dos­tup­nost neus­tá­lým mo­ni­to­ro­vá­ním vý­ko­nu sítě, de­te­ko­vá­ním po­ruch a zjiš­ťo­vá­ním je­jich zdrojů.

Kromě fun­kcí za­měřených na spo­leh­li­vost ma­jí všech­ny přepí­na­če řady xStack DGS-3420 řadu za­bez­pe­čo­va­cích fun­kcí, včetně L2/L3/L4 ACL (přís­tu­po­vých sez­namů), 802.1x auten­ti­za­ce z RA­DIUS server­u na zá­kladě MAC ad­re­sy ne­bo iden­ti­ty a de­tek­ce sí­ťo­vých smy­ček. Os­tat­ní fun­kce za­hr­nu­jí kon­tro­lu vaz­by IP-MAC-port pro účin­nou ochra­nu sítě před po­ru­cha­mi a úto­ky, ne­bo kon­tro­lu DHCP serverů pro zjiš­ťo­vá­ní a blo­ko­vá­ní neop­rávněně nain­sta­lo­va­ných DHCP serverů.

Úspor­né na­pá­je­ní
D-Link in­teg­ro­val do no­vých přepí­načů in­te­li­gen­tní fun­kce pro ús­po­ru ener­gie. Plá­no­vač PoE umož­ňu­je cen­trálně ov­lá­dat na­pá­je­ní připo­je­ných PoE kon­co­vých za­říze­ní. Lze v něm nas­ta­vit, kdy má být na­pá­je­ní za­říze­ní na jed­not­li­vých por­tech za­pnu­to ne­bo vy­pnu­to. Všech­ny mo­de­ly z řady DGS-3420 vy­uží­va­jí ta­ké tech­no­lo­gii D-Link Green včetně Smart Fan, kte­rá re­gu­lu­je vý­kon ves­tavěných ven­ti­lá­torů pod­le okol­ní tep­lo­ty, což či­ní swit­che ti­ché a ús­por­né.

Dos­tup­nost a ce­na
L2+ gi­ga­bi­to­vé xStack přepí­na­če z řady DGS-3420 jsou v pro­de­ji za do­po­ru­če­né ma­loob­chod­ní ce­ny (bez DPH):

DGS-3420-28TC: 44 290,- Kč
DGS-3420-28SC: 53 080,- Kč
DGS-3420-28PC: 64 360,- Kč
DGS-3420-52T: 82 540,- Kč
DGS-3420-52P: 119 310,- Kč

Dopl­ňko­vý re­dun­dan­tní na­pá­je­cí zdroj (DPS-700) pro mo­de­ly DGS-3420-28PC a DGS-3420-52P PoE je k dos­tá­ní za 29 452,- Kč.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti D-Link, pro­sím, nav­štiv­te www.dlink.cz ne­bo www.fa­ce­book.com/dlinkcz.

Zdroj: D-Link


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter