ČR: Základné dosky ASUS s čipovými sadami Intel rady 7

ASUS před­sta­vil něko­lik no­vých tech­no­lo­gií, kte­ré se ob­je­ví na zá­klad­ních des­kách vy­ba­ve­ných či­po­vý­mi sa­da­mi řady 7 od spo­leč­nos­ti In­tel. Ty­to zá­klad­ní des­ky ob­sa­hu­jí tech­no­lo­gii Dual In­telli­gent Pro­ces­sors 3 (dvo­ji­ce in­te­li­gen­tních pro­ce­sorů), sys­tém na­pá­je­ní SMART DI­GI+ přiná­še­jí­cí vý­raz­né zvý­še­ní vý­ko­nu, tech­no­lo­gii ASUS Wi-Fi GO! za­jiš­ťu­jí­cí mj. strea­mo­vá­ní prostřed­nic­tvím DL­NA. Dal­ší zvláš­tnos­tí no­vých de­sek je tech­no­lo­gie Fan Xpert 2, kte­rá slou­ží k ov­lá­dá­ní ven­ti­lá­torů na zá­klad­ní des­ce.

PR ASUS P8Z77-V DELUXE Motherboard with Box and Wi-Fi- GO! Aerials.jpg ASUS před­sta­vil no­vé zá­klad­ní des­ky ze sé­rie Re­pub­lic of Ga­mers, včetně Mic­ro ATX mo­de­lu Maximus V GE­NE ne­bo od­ol­né des­ky SA­BER­TOOTH Z77 z řady TUF. Des­ka Maximus V GE­NE je vy­ba­ve­na zvu­ko­vou tech­no­lo­gií Sup­re­meFX III a umož­ňu­je ta­ké říze­ní pro­vo­zu na sí­ti přes In­tel Et­her­net. Tech­no­lo­gie ASUS Ga­me­First za­jiš­ťu­je ply­nu­lej­ší hra­ní, pro­to­že upřed­nos­tňu­je pa­ke­ty on­li­ne her před ji­ný­mi da­ty. Des­ka SA­BER­TOOTH Z77 je vy­ba­ve­na tech­no­lo­gií Ther­mal Ar­mor za­jiš­ťu­jí­cí kva­lit­ní chla­ze­ní a spo­leh­li­vost. Kromě těchto de­sek se řada 7 za­měřuje i na ce­lou řadu po­čí­ta­čo­vých seg­mentů, ja­ko jsou mo­de­ly pro pra­cov­ní sta­ni­ce s tech­no­lo­gie­mi 4-way Ge­For­ce SLI a duál­ní In­tel Et­her­net. Mul­ti­me­diál­ní a ener­ge­tic­ky účin­né zá­klad­ní des­ky mi­ni-ITX a H77 roz­šiřují no­vé tech­no­lo­gie spo­leč­nos­tí ASUS a In­tel do sek­to­ru HTPC.

Sys­tém na­pá­je­ní SMART DIGI+ a tech­no­lo­gieDual In­telli­gent Pro­ces­sors 3
PR ASUS ROG Maximus V GENE Motherboard with Box.jpg PR ASUS ROG Maximus V GENE Motherboard with Box.jpg Spo­leč­nost ASUS ja­ko pr­vní na světě přiš­la s tech­no­lo­gií dvo­ji­ce in­te­li­gen­tních pro­ce­sorů, kte­rá spo­čí­vá v pou­ži­tí dvou čipů na zá­klad­ní des­ce - jed­not­ky TPU (Tur­boV Pro­ces­sing Unit) a jed­not­ky EPU (Ener­gy Pro­ces­sing Unit). Ty­to jed­not­ky zvy­šu­jí vý­kon sys­té­mu, a zá­ro­veň dí­ky op­ti­ma­li­zo­va­né správě na­pá­je­ní šetří ener­gii. Tech­no­lo­gie Dual In­telli­gent Pro­ces­sors 3 je doplněna o no­vý sys­tém na­pá­je­ní SMART DI­GI+, kte­rý se sklá­dá s něko­li­ka di­gi­tál­ních řadičů napě­tí, umož­ňu­jí­cích vel­mi přes­né sladění na­pá­je­ní pro­ce­so­ru, jed­not­ky iG­PU a DRAM, a ve spo­lup­rá­ci s jed­not­kou TPU zvy­šu­je vý­kon na maximum. Kvů­li do­sa­že­ní větší­ho po­hod­lí doš­lo k ak­tua­li­za­ci di­gi­tál­ní­ho na­pá­je­ní, jež ny­ní umož­ňu­je op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu je­di­ným klik­nu­tím a za­hr­nu­je pro­fi­ly Smart CPU Power Le­vel. Ty opět za po­mo­ci je­di­né­ho klik­nu­tí sni­žu­jí spotřebu pro­ce­so­ru na kon­krét­ní hod­no­ty. Dí­ky no­vé ar­chi­tek­tuře se zá­klad­ní des­ky lé­pe chla­dí a je­jich pro­voz je tiš­ší. Jsou navr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly no­vé ge­ne­ra­ci stan­dardů na­pá­je­ní In­tel VRD 12.5.

PR ASUS TUF SABERTOOTH Z77 Motherboard with Box.jpg Hlav­ní­mi kri­té­rii při navr­ho­vá­ní zá­klad­ních de­sek by­lo pro ASUS vždy zvy­šo­vá­ní vý­ko­nu a zlep­šo­vá­ní ener­ge­tic­ké účin­nos­ti. Ny­ní se vý­rob­ce za­měřil ta­ké na zdo­ko­na­le­ní chla­ze­ní, a vý­sled­kem je hardwaro­vá tech­no­lo­gie ASUS Fan Xpert 2. Ta­to tech­no­lo­gie umož­ňu­je rea­go­vat na tep­lot­ní úrovně, a fun­gu­je tak, že re­žim Fan Auto Tu­ning ske­nu­je jed­not­li­vé ven­ti­lá­to­ry a po­mo­cí auto­ma­tic­ké­ho roz­poz­ná­vá­ní tep­lo­ty de­te­ku­je je­jich tep­lot­ní pa­ra­met­ry. Vlas­tní rych­los­ti větráků lze nas­ta­vit auto­ma­tic­ky ne­bo ma­nuálně je­di­ným klik­nu­tím, čímž lze do­sáh­nout op­ti­mál­ní rov­no­vá­hy me­zi chla­ze­ním a níz­kou hluč­nos­tí. Tech­no­lo­gie Fan Xpert 2 ta­ké za­hr­nu­je re­žim RPM Fixed, kte­rý umož­ňu­je sní­žit úro­veň hlu­ku na téměř 0 dB, a vel­mi přes­né ov­lá­dá­ní rych­los­ti větráků, jež rea­gu­je na mo­men­tál­ní za­tí­že­ní sys­té­mu.

Tech­no­lo­gie ASUS Wi-FiGO!
ASUS před­sta­vil ta­ké no­vou tech­no­lo­gii Wi-Fi GO!. Přís­tup k do­má­cí zá­bavě us­nad­ňu­jí Wi-Fi fun­kce, ja­ko napřík­lad strea­mo­vá­ní po­mo­cí tech­no­lo­gie DL­NA, tak­že si uži­va­te­lé mo­hou přeh­rá­vat ob­sah z různých za­říze­ní. Fun­kce Re­mo­te Des­ktop zprostřed­ko­vá­vá přís­tup k plo­še po­mo­cí tab­le­tu ne­bo smar­tpho­nu, kte­ré fun­gu­jí ja­ko dál­ko­vé ov­la­da­če a vy­tvoří přenos­né vir­tuál­ní plo­chy. Tech­no­lo­gie Wi-Fi GO! ta­ké do­ká­že změnit po­čí­tač na rou­ter, včetně všech fun­kcí in­teg­ro­va­ných do jed­no­ho ob­služ­né­ho prog­ra­mu.

Za­členění vý­hod no­vé řady In­tel 7
Kromě exklu­ziv­ních fun­kcí spo­leč­nos­ti ASUS, za­hr­nu­jí zá­klad­ní des­ky ASUS řady 7 i tech­no­lo­gie In­tel Smart Res­pon­se, In­tel Smart Con­nect a In­tel Ra­pid Start, a zá­ro­veň na­tivně pod­po­ru­jí PCI Express 3.0.

Zá­klad­ní des­ky ASUS
Zá­klad­ní des­ky ASUS zís­ka­ly mno­há ocenění dí­ky přelo­mo­vým tech­no­lo­giím, me­zi kte­ré patří sys­tém na­pá­je­ní New DI­GI+ Power Con­trol ne­bo Dual In­telli­gent Pro­ces­sors, za­jiš­ťu­jí­cí vy­so­ký vý­kon a sou­časně ús­po­ru ener­gie, či spe­ciál­ní ar­chi­tek­tu­ru Ther­mal Ar­mor a Ther­mal Ra­dar pro ochra­nu zá­klad­ní des­ky před vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi. Zá­klad­ní des­ky ASUS Re­pub­lic of Ga­mers umož­ňu­jí neo­me­ze­né přetak­to­vá­ní a ladění vý­ko­nu, dí­ky če­muž dr­ží řadu světo­vých re­kordů. Me­zi dal­ší exklu­ziv­ní fun­kce vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí ASUS patří USB 3.0 Boost s pod­po­rou UASP, USB BIOS Flas­hback a UEFI BIOS s re­ži­mem EZ. Ty­to fun­kce de­monstru­jí úsi­lí spo­leč­nos­ti ASUS při vy­tváření důmysl­ných tech­no­lo­gií, kte­ré na­bíd­nou ne­jen nev­šed­ní vý­kon, ale bu­dou rovněž oh­le­dupl­né k ži­vot­ní­mu prostředí a li­dem, kteří je kaž­dý den vy­uží­va­jí.

ASUS ROG
Znač­ka ASUS Re­pub­lic of Ga­mers by­la vy­tvořena v ro­ce 2006 ja­ko reak­ce na po­ža­dav­ky hráčů a po­čí­ta­čo­vých nad­šenců, kteří od své­ho hardwaru oče­ká­va­li větší vý­kon. Od do­by své­ho vzni­ku se znač­ka ROG pros­la­vi­la vy­so­kou kva­li­tou a ak­tiv­ní účas­tí na her­ních a tak­to­va­cích ak­cích po ce­lém světě, ja­ko jsou Quake­Con, Bliz­zCon a Dream­hack. Za pos­led­ních 5 let hardware ROG po­kořil něko­lik tak­to­va­cích re­kordů a mé­dia po ce­lém světě znač­ce ROG uděli­la ví­ce než 1200 ocenění. Znač­ka ROG za­hr­nu­je zá­klad­ní des­ky, gra­fic­ké kar­ty, no­te­boo­ky, stol­ní po­čí­ta­če, my­ši a zvu­ko­vé sys­té­my. Dal­ší in­for­ma­ce naj­de­te zde: http://rog.asus.com.

Zdroj: ASUS


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter