ZyXEL predstavuje ďalšie sieťové riešenie s podporou protokolu IPv6

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions je pop­red­nou sve­to­vou spo­loč­nos­ťou, kto­rá po­nú­ka ino­va­tív­ne a spo­ľah­li­vé inter­ne­to­vé rie­še­nia veľ­kým i ma­lým zá­kaz­ní­kom. Dnes ZyXEL ozná­mil, že uvá­dza na trh nie­koľ­ko ďal­ších sie­ťo­vých pro­duk­tov pod­po­ru­jú­cich nas­tu­pu­jú­ci inter­ne­to­vý pro­to­kol IPv6 (ZyXEL za­čal uvá­dzať tie­to pro­duk­ty už v ro­ku 2004 a kaž­dý rok po­nu­ku roz­ši­ru­je). Rad no­vých pro­duk­tov VDSL2 potvr­dzu­je pop­red­nú po­zí­ciu spo­loč­nos­ti ZyXEL v roz­ši­ro­va­ní pro­duk­tov IPv6.

ZyXEL zís­kal svo­ju pr­vú cer­ti­fi­ká­ciu IPv6 Rea­dy (prip­ra­ve­ný na IPv6) už v ro­ku 2004. Ďal­šie in­teg­ro­va­né prís­tu­po­vé za­ria­de­nia VDSL2 (IAD) a pro­duk­ty CPE (za­ria­de­nia pre in­šta­lá­ciu u zá­kaz­ní­ka) zís­ka­li zla­té lo­go „Pha­se II IPv6 Rea­dy" v ro­ku 2010. V tom­to okam­ži­ku má ZyXEL per­fek­tnú po­zí­ciu pre to, aby na trh uvá­dzal ove­re­né rie­še­nia IPv6 pre pos­ky­to­va­te­ľov na ce­lom sve­te.

No­vo vy­vi­nu­té rie­še­nia ZyXEL za­lo­že­né na spá­ja­ní káb­lov pre pre­vádz­ku na pro­to­ko­le IPv6 (End-to-End IPv6 Com­pliant Bon­ding So­lu­tion) za­hŕňa prís­tu­po­vý kon­cen­trá­tor VDSL2 DSLAM (2 mo­de­ly: VES1724 a VES-1608FE-57), roz­ši­ro­va­ciu lin­ko­vú kar­tu (VLC1424G-56) a VDSL brá­ny (P-873H­NUP) s pod­po­rou pev­né­ho pri­po­je­nia Gi­ga­bit Et­her­net WAN pre ap­li­ká­cie FTTH a tak­tiež bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia 802.11n Wi-Fi s rých­los­ťou až 300Mbps. Pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb a ope­rá­to­ri oce­nia do­da­toč­né fun­kcie brán, ako napr. pod­po­ra Ho­meP­NA 3.1 s pre­no­so­vou rých­los­ťou až 320Mbps, USB pod­po­ra pre tla­čo­vé server­y, NAS na bá­ze USB a pod­po­ra bez­drô­to­vých jed­no­tiek Z-Wave pre ap­li­ká­cie Smart Ho­me.

VDSL2 pred­sta­vu­je ideál­nu ši­ro­ko­pás­mo­vú sie­ťo­vú tech­no­ló­giu xDSL, kto­rá rie­ši prob­lém pre­no­so­vých ob­me­dze­ní na „pos­led­nú mí­ľu" v kon­texte no­vé­ho pro­to­ko­lu IPv6 a vy­so­kých ná­ro­kov na rých­losť (trip­le-play, vy­so­ko­rý­chlost­ný prís­tup k inter­ne­tu, pre­nos hla­su, strea­mo­va­nie audio a vi­deo dát, HDTV/Inter­net TV a inter­ak­tív­ne hra­nie). Inter­ne­to­vé ba­líč­ky (napr. vy­ššia pre­no­so­vá rých­losť a pok­ro­či­lé služ­by) umož­nia pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb zvý­šiť AR­PU (prie­mer­ný vý­nos na jed­nu jed­not­ku) a tak udr­žať sta­bi­li­tu svoj­ho pod­ni­ka­nia a roz­ší­riť svoj od­bor pô­sob­nos­ti. Op­ti­ma­li­zá­cia pre­no­so­vé­ho pás­ma a no­vé pok­ro­či­lé fun­kcie sú dô­le­ži­tý­mi fak­tor­mi pri uva­žo­va­ní o in­ves­tí­ciách do infra­štruk­tú­ry. To pla­tí zvlášť pre DSL ope­rá­to­rov, kto­rí če­lia ag­re­sív­nej kon­ku­ren­cii zo stra­ny káb­lo­vých a op­tic­kých ope­rá­to­rov. Rie­še­nia VDSL2 za­lo­že­né na spá­ja­ní káb­lov (pair-bon­ding) od spo­loč­nos­ti ZyXEL sú vy­vi­nu­té tak, aby ope­rá­to­rom umož­ni­li flexibil­ný a ce­no­vo efek­tív­ny up­gra­de exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry xDSL a zís­ka­nie vy­ššej rých­los­ti a roz­ší­re­nia slu­žieb za pri­ja­teľ­ných in­ves­tič­ných nák­la­dov. Vý­voj chyt­rých ap­li­ká­cií pre do­má­ce pros­tre­die (Smart Ho­me) uka­zu­je, že rie­še­nia za­lo­že­né na spá­ja­ní káb­lov sú ideál­ne pre ši­ro­ký rad ap­li­ká­cií ná­roč­ných na šír­ku pás­ma (napr. IPTV, smart TV, sprá­va do­má­cich za­ria­de­ní, auto­ma­ti­zá­cia do­má­cich za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií za­lo­že­ných na fem­to­bun­kách LTE (Long-Term-Evo­lu­tion, fem­to­cell), kto­ré umož­nia ope­rá­to­rom reali­zo­vať di­gi­tál­ne ap­li­ká­cie pod­ľa po­trieb zá­kaz­ní­kov. V kom­bi­ná­cii s no­vým pro­to­ko­lom IPv6 za­ru­ču­jú rie­še­nia VDSL2 za­lo­že­né na spá­ja­ní káb­lov okam­ži­té na­vý­še­nie ka­pa­cít a eli­mi­nu­jú nut­nosť bu­dú­cich up­gra­dov a vý­men za­ria­de­ní.

Ok­rem rie­še­ní VDSL2 po­nú­ka ZyXEL ďal­šie roz­siah­le por­tfó­lio pro­duk­tov a rie­še­ní pod­po­ru­jú­cich IPv6. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­kach www.zyxel.com a www.zyxel.cz.

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter