Zmeny v top manažmente spoločnosti DATALAN

V spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN do­chá­dza k zme­nám vo vr­cho­lo­vom ma­naž­men­te. Z po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa od­chá­dza Igor Ze­man. Ve­de­nie spo­loč­nos­ti pre­be­ra­jú Mi­chal Kla­čan, no­vý vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti a Ma­rek Paš­čák, zod­po­ved­ný za ria­de­nie ob­chod­ných ak­ti­vít. Zme­ny na­do­bú­da­jú plat­nosť 1. mar­ca 2012.

Vý­kon­ný ria­di­teľ DA­TA­LA­Nu, Mi­chal Kla­čan, bu­de zod­po­ved­ný za stra­té­giu fir­my a v je­ho kom­pe­ten­cii bu­dú sof­tvé­ro­vé a in­fo­ko­mu­ni­kač­né rie­še­nia, servisn­é cen­trá, fi­nan­čné ria­de­nie a vnú­tor­ný chod spo­loč­nos­ti. „Mo­jou prio­ri­tou bu­de zo­sú­la­diť stra­te­gic­ké sme­ro­va­nie fir­my s vý­vo­jom na tr­hu IT a potvr­diť lí­der­stvo DA­TA­LA­Nu," uvie­dol Mi­chal Kla­čan. V rám­ci zmien do­chá­dza aj k zjed­no­te­niu ob­chod­né­ho ria­de­nia a roz­ší­re­niu kom­pe­ten­cií ob­chod­nej di­ví­zie, kto­rú po­ve­die Ma­rek Paš­čák. Ma­rek Paš­čák bu­de zod­po­ved­ný za kor­po­rát­nu ob­chod­nú stra­té­giu, za všet­ky pre­daj­né ak­ti­vi­ty fir­my a mar­ke­ting.

Pred­sta­ven­stvo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN bu­de tvo­riť tím v zlo­že­ní Šte­fan Pe­ter­gáč, Mi­chal Kla­čan, Ma­rek Paš­čák a Du­šan Ga­vu­ra.
„DA­TA­LAN sa za pos­led­né ro­ky vý­raz­ne po­su­nul, do­sa­hu­je dob­ré vý­sled­ky a je prip­ra­ve­ný rásť. Som rád, že som bol sú­čas­ťou toh­to sil­né­ho tí­mu," uvie­dol Igor Ze­man, kto­rý sa roz­ho­dol pri­jať no­vú vý­zvu a ve­no­vať sa ob­chod­ným ak­ti­vi­tám v nad­ná­rod­nej IT spo­loč­nos­ti.

Mi­chal Kla­čan jeab­sol­vent Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­kyS­TU. Od ro­ku 1997 pra­co­val v spo­loč­nos­ti Abi­li­ty­De­ve­lop­ment SK a čle­nom tí­mu DA­TA­LAN je od ro­ku2003. V sú­čas­nos­ti je vý­kon­ným ria­di­te­ľom a čle­nom pred­sta­ven­stva.

Ma­rek Paš­čá­kab­sol­vo­val Fa­kul­tu elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­kyS­TU. V tí­me DA­TA­LAN je od ro­ku 1999 av sú­čas­nos­ti je čle­nom pred­sta­ven­stva a ria­di Di­ví­ziu ob­chod.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter