Nový člen manažmentu IBM Slovensko

No­vým ria­di­te­ľom kon­zul­tač­nej di­ví­zie spo­loč­nos­ti IBM Slo­ven­sko sa od 1. mar­ca 2012 stal Igor Ze­man. Igor má roz­siah­le skú­se­nos­ti v seg­men­te in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Viac ako 11 ro­kov za­stá­val vr­cho­lo­vé ma­na­žér­ske po­zí­cie v IT spo­loč­nos­tiach. Do IBM pri­chá­dza z po­zí­cie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Da­ta­lan. Pred­tým pô­so­bil v ma­naž­men­te slo­ven­skej po­boč­ky Hewlett-Pac­kard ako ob­chod­ný ria­di­teľ a ko­na­teľ spo­loč­nos­ti. Do je­ho kom­pe­ten­cií pat­ri­la stra­té­gia a pre­daj En­terpri­se pro­duk­tov spo­lu so služ­ba­mi pre ko­mer­čnú sfé­ru. V HP pra­co­val od ro­ku 1999 a pre­šiel via­ce­rý­mi po­zí­cia­mi. Bol ma­na­žé­rom pre fi­nan­cie a ad­mi­nis­tra­tí­vu a nes­kôr coun­try con­trolle­rom.

Zdroj: IBM SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter