HTC predstavilo nový rad vlajkových telefónov HTC One

Spo­loč­nosť HTC vče­ra na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii na Mo­bi­le World Con­gres­se v Bar­ce­lo­ne pred­sta­vi­la cel­kom no­vý rad vlaj­ko­vých mo­bil­ných te­le­fó­nov ra­du HTC One. Všet­ky pred­sta­ve­né mo­de­ly za­uj­mú dô­ra­zom na vy­so­ký vý­kon, naj­nov­šie tech­no­ló­gie, ino­va­tív­ny fo­toa­pa­rát a je­di­neč­nú kva­li­tu zvu­ku.

Väč­ši­nu tých naj­úžas­nej­ších ži­vot­ných oka­mi­hov sme si zvyk­li za­chy­tiť pros­tred­níc­tvom fo­tog­ra­fií a vi­deí.

V HTC sme a chce­me byť sú­čas­ťou ži­vo­ta na­šich zá­kaz­ní­kov, a pre­to sa sna­ží­me s ra­dom HTC One po­núk­nuť nao­zaj je­di­neč­ný fo­toa­pa­rát i zvuk," ho­vo­rí Pe­ter Chou, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti HTC a do­dá­va: „Na­ším zá­kaz­ní­kom sa sna­ží­me po­núk­nuť ten naj­lep­ší audio­vi­zuál­ny zá­ži­tok, kto­rý si jed­no­du­cho za­mi­lu­jú. Ve­rím, že rad te­le­fó­nov HTC One po­nú­ka v tom­to oh­ľa­de ta­kú kva­li­tu, akú za­tiaľ na mo­bil­nom te­le­fó­ne nik­to nik­dy ne­do­ká­zal vy­tvo­riť."

Vlaj­ko­vý rad mo­bil­ných te­le­fó­nov HTC One je pos­ta­ve­ný na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.0 (ICS) s no­vou ge­ne­rá­ciou uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia HTC Sen­se 4. Štvr­tá ver­zia pros­tre­dia po­núk­ne aj sa­du tech­no­ló­gií HTC Ima­ge­Sen­se pre pok­ro­či­lú prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi. Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie HTC Sen­se 4 pri­ná­ša ino­vá­ciu a skva­lit­ne­nie zvu­ku. Sú­čas­ťou roz­hra­nia je aj rad nás­tro­jov pre vy­lep­še­nie kva­li­ty rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku.

Ino­va­tív­ny fo­toa­pa­rát ako sú­časť ce­lé­ho ra­du HTC One
Sa­da tech­no­ló­gií HTC Ima­ge­Sen­se ino­vu­je kaž­dú sú­časť fo­tog­ra­fic­ké­ho apa­rá­tu v te­le­fó­noch ra­du HTC One, te­da šo­šov­ku, sní­ma­cí sen­zor a sof­tvér. Rov­na­ko je no­vin­kou aj fo­tog­ra­fic­ká vý­ba­va za­bez­pe­čo­va­ná sa­dou HTC Ima­ge­Chip. Tech­no­ló­gie HTC Ima­ge­Sen­se tak umož­ňu­jú me­dzi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi naj­rý­chlej­šie sní­ma­nie fo­tog­ra­fií a maximál­nu kva­li­tu fo­tog­ra­fií pri zlých sve­tel­ných pod­mien­kach. Ba­lík ino­vá­cií HTC Ima­ge­Sen­se umož­ňu­je vy­tvá­rať pro­fe­sio­nál­nej­šie a lep­šie vy­ze­ra­jú­ce fo­tog­ra­fie ako niek­to­ré di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty.

  • Fun­kcie rých­le­ho za­ob­sta­ra­nia si mo­men­tiek - Te­le­fó­ny ra­du HTC One ra­zan­tne zni­žu­jú čas pot­reb­ný k fo­te­niu mo­men­tiek. Pou­ží­va­teľ mô­že to­tiž fo­tog­ra­fo­vať už po 0,7 se­kun­dy. Fun­kcie auto­ma­tic­ké­ho os­tre­nia umož­ňu­jú fo­tiť do­ko­na­le os­tré fo­tog­ra­fie už po 0,2 se­kun­dy.
  • Kva­lit­né fo­tog­ra­fie v ne­priaz­ni­vých pod­mien­kach - Rad HTC One do­sa­hu­je vďa­ka pou­ži­tiu ino­va­tív­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu ove­ľa lep­šie vý­sled­ky pri fo­te­ní v pod­svie­te­ných, neos­vet­le­ných ale­bo nao­pak pres­vie­te­ných pod­mien­kach. Šošov­ka fo­toa­pa­rá­tu so sve­tel­nos­ťou F/2.0 pou­ži­tej v mo­de­loch HTC One X a HTC One S po­nú­ka o 40 per­cent viac svet­la na fot­kách v po­rov­na­ní s te­le­fón­mi so sve­tel­nos­ťou F/2.4.
  • Fun­kcia Vi­deo Pic - Vďa­ka fun­kcii Vi­deo Pic umož­ňu­jú te­le­fó­ny ra­du HTC One sní­mať sú­čas­ne vi­deá aj fo­tog­ra­fie. Pri nah­rá­va­ní vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní sta­čí pou­ží­va­te­ľo­vi stla­čiť boč­né tla­čid­lo fo­toa­pa­rá­tu, aby od­fo­til fo­tog­ra­fiu pri nep­re­ru­še­nom nah­rá­va­ní vi­dea. Fun­kcia umož­ňu­je aj sní­ma­nie fo­tog­ra­fií z preh­rá­va­ných vi­deí.
  • Clou­do­vé úlo­žis­ko pre fo­tog­ra­fie a do­ku­men­ty - No­vá ver­zia uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia HTC Sen­se 4 pri­chá­dza s in­teg­rá­ciou clou­do­vé­ho úlo­žis­ka Drop­box. Ma­ji­te­lia te­le­fó­nov ra­du HTC One bez­plat­ne zís­ka­jú k dis­po­zí­cii 25 gi­ga­baj­tov pries­to­ru po do­bu dvoch ro­kov.
  • Zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií - Te­le­fó­ny ra­du HTC One umož­ňu­jú zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií s pria­teľ­mi cel­kom no­vým spô­so­bom. Po pri­po­je­ní bez­drô­to­vé­ho pri­jí­ma­ča HTC Wire­less Me­dia Link HD k HDMI por­tu te­le­ví­zie, mô­že pou­ží­va­teľ zdie­ľať aký­koľ­vek audio­vi­zuál­ny ob­sah na veľ­kop­loš­nej ob­ra­zov­ke.

Auten­tic­ká kva­li­ta zvu­ku
Tech­no­ló­gia vy­lep­še­nia zvu­ku Beats Audio je v te­le­fó­noch ra­du HTC One in­teg­ro­va­ná na­prieč ce­lým ope­rač­ným sys­té­mom. Pou­ží­va­te­lia zís­ka­va­jú s ino­va­tív­ny­mi slú­chad­la­mi Beats maximál­nu kva­li­tu po­čú­va­nia nie­len v hu­dob­nom preh­rá­va­či, ale aj pri sle­do­va­ní fil­mu, vi­deí z YouTu­be ale­bo pri hra­ní hier. No­vé mo­de­ly te­le­fó­nov sú vy­ba­ve­né aj no­vým správ­com hu­dob­ných sú­bo­rov HTC Sync Ma­na­ger. Ten umož­ňu­je auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu hu­dob­nej zbier­ky ale­bo iTu­nes s po­čí­ta­čom po­mo­cou káb­lu i Wi-Fi bez­drô­to­vej sie­te.

HTC One X - vlaj­ko­vá loď HTC me­dzi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi
Naj­vý­kon­nej­ší te­le­fón no­vé­ho ra­du, HTC One X, je spra­co­va­ný z jed­né­ho ku­su po­ly­kar­bo­ná­tu. Vďa­ka vy­ni­ka­jú­ce­mu di­elen­ské­mu spra­co­va­niu pri­tom v se­be pri­ná­ša aj aké­koľ­vek vý­ho­dy ko­vo­vých konštruk­cií. Ďalej pou­ží­va­te­lia oce­nia pre­dov­šet­kým prí­jem­ný po­cit pri dr­ža­ní te­le­fó­nu a níz­ku hmot­nosť. Mo­del HTC One X je ako pr­vý te­le­fón od HTC vy­ba­ve­ný ultra­vý­kon­nou či­po­vou sa­dou NVI­DIA Teg­ra 3. tá v se­be in­teg­ru­je štvor­jad­ro­vý Su­per 4-PLUS-1 pro­ce­sor tak­to­va­ný na 1,5 GHz. HTC One X ob­sa­hu­je aj zvláš­tne jad­ro pre maximál­nu efek­ti­vi­tu sprá­vy ener­gie. Gra­fic­ké vý­poč­ty za­ob­sta­rá­va dva­nás­ťjad­ro­vá gra­fic­ká jed­not­ka NVI­DIA GPU. Veľ­kosť te­le­fó­nu vy­chá­dza z roz­mer­né­ho 4,7 pal­co­vé­ho dis­ple­ja s jem­ným HD roz­lí­še­ním 720p (1280 x 720 px) s no­vou 3D tech­no­ló­giou ochra­ny dis­ple­ja Cor­ning Go­ril­la Glass.

HTC One S - vý­kon s kom­pak­tný­mi roz­mer­mi
No­vin­ka HTC One S je ur­če­ná tým, kto­rí hľa­da­jú vy­so­ký vý­kon v kom­pak­tnej­šom te­le ako v prí­pa­de vlaj­ko­vej lo­de HTC One X. te­le­fón so 4,3 pal­co­vým dis­ple­jom s ochra­nou Cor­ning Go­ril­la Glass je vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým 1,5 gi­ga­her­tzo­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon S4. Mo­del HTC One S vďa­ka no­vej tech­no­ló­gii di­elen­ské­ho spra­co­va­nia do­sa­hu­je hrúb­ku iba 7,9 mi­li­met­rov. Ten­to roz­mer za­ra­ďu­je no­vin­ku na po­zí­ciu naj­ten­šie­ho te­le­fó­nu v his­tó­rii spo­loč­nos­ti HTC.

HTC One V - os­ved­če­ný di­zajn z jed­né­ho ku­su hli­ní­ka
Tre­ťou no­vin­kou spo­loč­nos­ti HTC je mo­del HTC One V in­špi­ro­va­ný nie­koľ­kok­rát oce­ne­ným di­zaj­nom a spra­co­va­ním le­gen­dár­ne­ho mo­de­lu HTC Le­gend. Te­lo te­le­fó­nu je tak vy­ro­be­né z jed­né­ho ku­su hli­ní­ka.

Dos­tup­nosť
Te­le­fó­ny HTC One X, HTC One S a HTC One V bu­dú v Slo­ven­skej re­pub­li­ke dos­tup­né v prie­be­hu ap­rí­la toh­to ro­ku. Ce­na jed­not­li­vých te­le­fó­nov ne­bo­la za­tiaľ sta­no­ve­ná.

Zdroj: HTC


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter