Sony odhalila svoje nové Xperia smartfóny – Xperia P a Xperia U

Mo­bi­le World Con­gress, Bar­ce­lo­na/Bra­tis­la­va - Spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions dnes pred­sta­vi­la te­le­fó­ny Xpe­riaTM P a Xpe­riaTM U, naj­nov­šie prí­ras­tky ra­du Xpe­ria™ NXT- no­vej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nov od So­ny. Xpe­ria™ S, pr­vý HD smar­tfón z tej­to sé­rie, sa prá­ve za­čí­na do­dá­vať na tr­hy po ce­lom sve­te a pr­vé ku­sy je mož­né za­kú­piť v So­ny Sty­le ob­cho­de v rám­ci veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne. Smar­tfó­ny Xpe­ria™ P a Xpe­ria™ U bu­dú glo­bál­ne dos­tup­né v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ku.

Rad Xpe­ria™ NXT - kom­plex­ný zá­ži­tok zo zá­ba­vy
Rad Xpe­ria™ NXT vy­uží­va naj­lep­šiu tech­no­ló­giu So­ny a pré­mio­vý zá­bav­ný ob­sah a je tak zá­kla­dom kom­plexné­ho zá­žit­ku z tech­no­ló­gie So­ny. Jed­no­du­ché pre­po­je­nie zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je zís­ka­vať a zdie­ľať ob­sah na akom­koľ­vek za­ria­de­ní, kto­ré im naj­lep­šie vy­ho­vu­je - či už je to ich smar­tfón, te­le­víz­na ob­ra­zov­ka, no­te­book ale­bo tab­let.

Vďa­ka di­zaj­nu no­vej ge­ne­rá­cie od So­ny je vzhľad ra­du Xpe­ria™ NXT okam­ži­te roz­poz­na­teľ­ný. Tie­to smar­tfó­ny ma­jú at­rak­tív­ne di­zaj­no­vé pr­vky, ako nap­rík­lad tran­spa­rent­ný prú­žok, kto­rý ob­ko­le­su­je spod­nú časť te­le­fó­nu a in­teg­ru­je v se­be ne­vi­di­teľ­né sú­čias­tky an­té­ny. Ten­to prú­žok sa roz­svie­ti pri pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­roch, texto­vých sprá­vach a upo­zor­ne­niach.

No­vé uží­va­teľ­ské roz­hra­nie up­lat­ňu­je tie is­té di­zaj­no­vé prin­cí­py a zlep­šu­je vy­uži­tie plat­for­my An­droid™ vďa­ka bo­ha­tej po­nu­ke ap­li­ká­cií a ob­sa­hu a jed­no­du­ché­mu a čis­té­mu vzhľa­du. No­vý al­bum, vi­deo preh­rá­vač a hu­dob­ný preh­rá­vač za­is­tia pod­ma­ni­vé zá­žit­ky a no­vý di­zajn roz­hra­nia tiež zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je prís­tup k ich ob­ľú­be­ným ap­li­ká­ciám pria­mo z uzam­knu­tej ob­ra­zov­ky.

Smar­tfó­ny Xpe­riaTM P a Xpe­riaTM U sa pý­šia ob­ra­zov­kou ver­ne zob­ra­zu­jú­cou reali­tu s Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne pre do­ko­na­le os­trý ob­raz, rých­le sní­ma­nie, kto­ré fo­toa­pa­rát uve­die z re­ži­mu spán­ku do pre­vádz­ky za nie­čo viac ako se­kun­du je­di­ným stis­nu­tím klá­ve­sy. Obid­va smar­tfó­ny ma­jú 1 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor pre extra rých­ly vý­kon.

Po­dob­ne ako s te­le­fó­nom Xpe­riaTM S, aj s Xpe­riaTM P a Xpe­riaTM U zís­ka­jú uží­va­te­lia prís­tup k pré­mio­vé­mu zá­bav­né­mu ob­sa­hu v rám­ci sie­te So­ny En­ter­tain­ment Network*. Zá­kaz­ní­ci mô­žu bez­pros­tred­ne sle­do­vať naj­nov­šie hollywood­ske ti­tu­ly na Vi­deo Un­li­mi­ted ale­bo si vy­brať z mi­lió­nov pes­ni­čiek ** pros­tred­níc­tvom Mu­sic Un­li­mi­ted.

Xpe­riaTM P - zá­ži­tok z do­ko­na­le jas­né­ho ob­ra­zu
Xpe­riaTM P s ce­lo­ko­vo­vým jed­no­lia­tym kry­tom je pr­vým smar­tfó­nom so zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giu Whi­te­Ma­gic™ od So­ny. Tech­no­ló­gia Whi­te­Ma­gic™ po­nú­ka naj­jas­nej­ší ob­raz, bez oh­ľa­du na to, či ste na plá­ži ale­bo na sva­hu. In­te­li­gent­ný sys­tém pre efek­tív­ny vý­kon auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bí jas ob­ra­zov­ky oko­liu a tým šet­rí ži­vot­nosť ba­té­rie.

Smar­tDockTM, no­vé prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón Xpe­riaTM P, umož­ní pre­po­je­nie te­le­fó­nu s via­ce­rý­mi za­ra­de­nia­mi, čím smar­tfón pre­me­ní na zá­bav­né cen­trum up­ros­tred obý­vač­ky. S di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom te­le­ví­zo­ra mô­žu uží­va­te­lia preh­rá­vať svo­je HD vi­deá, naj­nov­šie fil­my ale­bo te­le­víz­ne prog­ra­my zo svo­jich smar­tfó­nov pria­mo na veľ­kej ob­ra­zov­ke. Do USB ko­nek­to­ru na Smar­tDockTM tiež mô­žu pri­po­jiť bez­drô­to­vú klá­ves­ni­cu a myš a jed­no­du­cho pí­sať e-mai­ly, sur­fo­vať na inter­ne­te, vkla­dať prís­pev­ky na Fa­ce­book ale­bo sle­do­vať vi­deá na YouTu­be pria­mo na svo­jom te­le­ví­zo­re.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti smar­tfó­nu Xpe­riaTM P

• 4" dis­plej ver­ne zob­ra­zu­jú­ci reali­tu s Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne.

• Zob­ra­zo­va­cia tech­no­ló­gia Whi­te­Ma­gic™ pre do­ko­na­lý zá­ži­tok z extra jas­né­ho ob­ra­zu a efek­tív­ne­ho vý­ko­nu.

• 1GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor pre extra rých­ly vý­kon a 16GB flash pa­mäť.

• 8MP fo­toa­pa­rát s uni­kát­nym rých­lym sní­ma­ním, zá­zna­mom v HD kva­li­te a tech­no­ló­giou So­ny pre za­chy­tá­va­nie pa­no­ra­ma­tic­kých 2D a 3D sním­kov.

• Jed­no­du­ché HDMI a DL­NA pre­po­je­nie pre mož­nosť preh­rá­vať ob­raz pros­tred­níc­tvom rôz­nych za­ria­de­ní.

• Fun­kcia NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tions) pre prís­tup k roz­ši­ru­jú­cej sa šká­le NFC ap­li­ká­cií a slu­žieb vrá­ta­ne prís­lu­šen­stva Xpe­riaTM Smar­tTags.

• Dos­tup­ný v strie­bor­nej, čier­nej a čer­ve­nej far­be s ce­lo­ko­vo­vým te­lom.

• Plat­for­ma 2.3 (Gin­gerbread), bu­de ak­tua­li­zo­va­ná na ver­ziu 4.0 (Ice Cream Sandwich) v prie­be­hu 2. štvrťro­ka 2012.

Xpe­riaTM U - sil­né spo­je­nie zá­bav­ných fun­kcií So­ny so štý­lo­vým kom­pak­tným di­zaj­nom

Xpe­riaTM U kom­bi­nu­je zá­bav­né fun­kcie So­ny so štý­lo­vým a kom­pak­tným di­zaj­nom, kto­rý si uží­va­te­lia mô­žu kom­plet­ne pris­pô­so­biť pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek. Vďa­ka fun­kcii xLoud™ a pries­to­ro­vej audio tech­no­ló­gii So­ny 3D , kto­ré sú in­teg­ro­va­né do hu­dob­né­ho preh­rá­va­ča si uží­va­te­lia vy­chut­na­jú kva­lit­ný vý­raz­ný zvuk. Zá­ro­veň mô­žu preh­rá­vať hud­bu zo svoj­ho smar­tfó­nu Xpe­riaTM U cez bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry vďa­ka DL­NA.

Tran­spa­rent­ný pr­vok na Xpe­riaTM U me­ní far­bu pod­ľa fo­tog­ra­fií v ga­lé­rii ale­bo oba­lu al­bu­mu, kto­rý sa prá­ve preh­rá­va. Vzhľad Xpe­riaTM U si kaž­dý mô­že up­ra­viť vďa­ka vy­me­ni­teľ­ným spod­ným kry­tom a pro­fi­lom tak, aby vy­jad­ro­val osob­nosť a mo­men­tál­nu ná­la­du uží­va­te­ľa.

Uží­va­te­lia, kto­rí na svo­jom Xpe­riaTM U smar­tfó­ne po­čú­va­jú hud­bu, mô­žu mať kva­lit­nej­ší zvu­ko­vý zá­ži­tok vďa­ka no­vým štý­lo­vým slú­chad­lám Smart Head­set pre smar­tfó­ny s plat­for­mou An­droid™. Dis­po­nu­jú fun­kciou Smar­tKey - klá­ve­som, kto­rý spus­tí jed­ným stla­če­ním ob­ľú­be­nú ap­li­ká­ciu.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti smar­tfó­nu Xpe­riaTM U

• 3.5" dis­plej ver­ne zob­ra­zu­jú­ci reali­tu s Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne.

• 1 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor pre extra rých­ly vý­kon.

• 5MP fo­toa­pa­rát s je­di­neč­ným rých­lym sní­ma­ním, HD nah­rá­va­ním a So­ny tech­no­ló­giou na za­chy­tá­va­nie 2D a 3D sní­mok.

• Kva­lit­ný vý­raz­ný zvuk vďa­ka fun­ckii xLoud a pries­to­ro­vej 3D audio tech­no­ló­gii.

• Dos­tup­ný v bie­lej ale­bo čier­nej far­be, s pri­ba­le­ným ru­žo­vým a žl­tým vy­me­ni­teľ­ným apod­ným kry­tom.

• Plat­for­ma 2.3 (Gin­gerbread), bu­de ak­tua­li­zo­va­ná na ver­ziu 4.0 (Ice Cream Sandwich) v prie­be­hu 2. štvrťro­ka 2012.

Pre lo­kál­ne in­for­má­cie o So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions zo Slo­ven­skej re­pub­li­ky sle­duj­te:

• Fa­ce­book So­ny Mo­bi­le SK

• Twit­ter ka­nál So­ny Xpe­ria SK

• YouTu­be ka­nál So­ny Xpe­ria SK

Zdroj: Sony Mobile Communications


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter