ČR: Nové prepínače NETGEAR a doživotná technická podpora vylepšujú možnosti konvergovaných sietí

Pr­vní gi­ga­bi­to­vé PoE přepí­na­če „In­telli­gent Ed­ge" a vy­lep­še­ná tech­nic­ká pod­po­ra vý­razně roz­šiřují mož­nos­ti uni­fi­ko­va­né ko­mu­ni­ka­ce a na­sa­ze­ní sí­ťo­vých za­říze­ní.

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc., ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, uved­la no­vé 12- a 24por­to­vé gi­ga­bi­to­vé L2+ řidi­tel­né přepí­na­če Pro­Sa­fe s PoE+ ko­nek­ti­vi­tou. Ty­to no­vé přepí­na­če NET­GEAR „In­telli­gent Ed­ge" jsou vý­bor­ným řeše­ním pro všech­ny or­ga­ni­za­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­li­gen­tní sí­ťo­vá řeše­ní a před­sta­vu­jí ce­nově vel­mi vý­hod­ný doplněk pro kaž­dou kon­ver­go­va­nou síť za­jiš­ťu­jí­cí souběžné přeno­sy hla­su, vi­dea a dat v nej­vyš­ší kva­litě. Kom­plet­ní pro­duk­to­vá řada řidi­tel­ných přepí­načů NET­GEAR Pro­Sa­fe ny­ní na­víc nově ob­sa­hu­je ta­ké do­ži­vot­ní te­le­fo­nic­kou, webo­vou a emai­lo­vou tech­nic­kou pod­po­ru.

No­vá řada přepí­načů NET­GEAR In­telli­gent Ed­ge za­hr­nu­je mo­de­ly Pro­Sa­fe GSM5212P, GSM7212F, GSM7212P a GSM7224P. Kon­co­ví uži­va­te­lé a ob­chod­ní par­tneři si přís­tro­je té­to ka­te­go­rie vy­bí­ra­jí zej­mé­na pro roz­šíření mož­nos­tí mo­bil­ních řeše­ní, VoIP a za­jištění mo­ni­to­rin­gu sítě, pro­to­že umož­ňu­jí připo­je­ní bez­drá­to­vých přís­tu­po­vých bodů, za­říze­ní pro IP te­le­fo­nii či IP vi­deo­ka­mer. Ce­na jed­not­li­vých mo­delů řady In­telli­gent Ed­ge za­čí­ná pod hra­ni­cí 1 000 ame­ric­kých do­larů a za­hr­nu­je řadu ino­va­cí, kte­ré dá­le zvy­šu­jí spo­leh­li­vost, dos­tup­nost a snad­nost na­sa­ze­ní těchto pro­duktů ve srov­ná­ní s tra­dič­ní­mi řeše­ní­mi kon­ku­ren­čních vel­kých IT spo­leč­nos­tí.

Plně řidi­tel­né přepí­na­če In­telli­gent Ed­ge

Nově před­sta­ve­ná řada gi­ga­bi­to­vých PoE přepí­načů na­bí­zí:

  • Ce­losvětově pr­vní přepí­nač s 12por­to­vým op­tic­kým připo­je­ním a pod­po­rou PoE+ (GSM7212F), kte­rý je ideál­ní pro roz­sáh­lé pros­to­ry.
  • Ce­losvětově nej­dos­tupnější 12por­to­vý gi­ga­bi­to­vý et­her­ne­to­vý přepí­nač s PoE pass-through pod­po­rou (GSM5212P), jenž je nej­vhodnější pro na­sa­ze­ní v mís­tech po­tý­ka­jí­cích se s ne­dos­tat­kem či prob­lé­my elek­tric­kých zá­su­vek.
  • Auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­ní IP te­le­fo­nu a VLAN s QoS kon­fi­gu­ra­cí prostřed­nic­tvím LLDP-MED.
  • Op­ti­ma­li­zo­va­né strea­mo­vá­ní vi­dea prostřed­nic­tvím IGMP filtro­vá­ní, ob­slu­hy front a více­ná­sob­ných VLAN re­gis­tra­cí.
  • Pr­vní vo­li­tel­né mi­ni-USB roz­hra­ní kon­zo­le - in­teg­ro­va­nou al­ter­na­ti­vu ke kla­sic­kým sé­rio­vým portům a ka­belům.
  • Pod­po­ru vrstvy Layer 2+, včetně 16 ti­síc MAC a 64 směro­va­cích roz­hra­ní.
  • Pod­po­ru SNMP softwaru pro sprá­vu, ja­ko je napřík­lad NET­GEAR NMS200 Network Ma­na­ge­ment Sys­tem.

Roz­šířená pod­po­ra i služ­by pro přepí­na­če řady Pro­Sa­fe

Všech­ny řidi­tel­né přepí­nač Pro­Sa­fe ny­ní za­hr­nu­jí:

  • Do­ži­vot­ní zá­ru­ku na hardware, kte­rá pla­tí po ce­lou do­bu vlas­tnic­tví pro­duk­tu je­ho pr­vním ma­ji­te­lem.
  • Do­ži­vot­ní te­le­fo­nic­kou, webo­vou a e-mai­lo­vou tech­nic­kou pod­po­ru.

„Sou­čas­ná eko­no­mic­ká si­tua­ce nás přimě­la ku­po­vat pou­ze pro­duk­ty s vy­so­kou hod­no­tou a okam­ži­tou náv­rat­nos­tí in­ves­tic," řekl Arun Iyen­gar, IT ma­na­žer Mi­chi­gan­ské uni­ver­zi­ty v USA. „Přepí­na­če NET­GEAR nám umož­ňu­jí pos­ky­to­vat rych­lou a nad­ča­so­vou sí­ťo­vou ko­nek­ti­vi­tu uži­va­telům v kaž­dé z na­šich bu­dov bez vy­so­kých vý­dajů za údr­žbu."

„Nej­novější pro­duk­to­vá řada přepí­načů In­telli­gent Ed­ge spo­leč­nos­ti NET­GEAR pok­ra­ču­je v tra­di­ci špič­ko­vých vlas­tnos­tí a vý­ko­nu za at­rak­tiv­ní ce­ny, SMB spo­leč­nos­ti tak dí­ky ní mo­hou těžit z vý­hod tech­no­lo­gií, kte­ré jsou ob­vyk­le k dis­po­zi­ci pou­ze v en­terpri­se sféře," uvedl Mat­thias Ma­chowin­ski, ve­dou­cí ana­ly­tik pro pod­ni­ko­vé sítě a vi­deo tech­no­lo­gie v or­ga­ni­za­ci In­fo­ne­tics Re­search. „S vy­lep­še­nou na­bíd­kou slu­žeb a pod­po­ry mo­hou na­víc zá­kaz­ní­ci v kli­du usí­nat s vědo­mím, že ma­jí k dis­po­zi­ci nad­stan­dar­dní služ­by ještě hodně dlou­ho po ná­ku­pu."

„V řadě případů je na­sa­ze­ní IP te­le­fo­nie a IP ka­mer stá­le li­mi­to­vá­no tzv. fast et­her­net (100Mbit/s) přepí­ná­ním, kte­ré vel­cí vý­rob­ci stá­le tla­čí do středně vel­kých or­ga­ni­za­cí s od­ůvodněním vy­so­kých nák­ladů na gi­ga­bi­to­vé a PoE+ tech­no­lo­gie," dopl­nil Laurent Ma­sia, pro­duk­to­vý ma­na­žer ve spo­leč­nos­ti NET­GEAR. „Řidi­tel­né přepí­na­če NET­GEAR In­telli­gent Ed­ge ale do­ka­zu­jí, že i za níz­ké ce­ny mo­hou SMB fir­my s men­ší­mi sítěmi zís­kat spo­leh­li­vou, dos­tup­nou a jed­no­du­chou gi­ga­bi­to­vou tech­no­lo­gii s do­ži­vot­ní pod­po­rou. Přesně v du­chu na­še­ho zá­vaz­ku vy­ví­jet kom­po­nen­ty pro chyt­ré a ni­ko­li zby­tečně roz­sáh­lé sítě."

Ce­na a dos­tup­nost

No­vá řada přepí­načů NET­GEAR In­telli­gent Ed­ge bu­de ce­losvětově dos­tup­ná během úno­ra 2012 za do­po­ru­če­né kon­co­vé ce­ny po­hy­bu­jí­cí se přib­ližně v roz­me­zí 20 000 Kč až 30 000 Kč. Do­ži­vot­ní tech­nic­ká pod­po­ra Pro­Sup­port je nově sou­čás­tí všech plně řidi­tel­ných přepí­načů NET­GEAR, včetně pro­duk­to­vých řad Fast Et­her­net (FSM), Gi­ga­bit Et­her­net (GSM) a 10Gb Et­her­net (XSM) se zpětnou plat­nos­tí od 1. led­na 2012.


Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter