ČR: Citrix CloudStack 3 prináša silu cloudu v štýle Amazonu pre zákazníkov všetkých veľkostí

Cit­rix při příle­ži­tos­ti Cloud Con­nect 2012 oh­lá­sil všeo­bec­nou dos­tup­nost Cit­rix Cloud­Stack 3, pr­vní­ho vy­dá­ní ve­dou­cí open sour­ce clou­do­vé plat­for­my pod pat­ro­ná­tem spo­leč­nos­ti Cit­rix. Cloud­Stack je v sou­čas­nos­ti světově ne­júspěšnější plat­for­mou pro veřej­né clou­dy - z hle­dis­ka tr­žeb pok­rý­vá trh o ve­li­kos­ti přib­ližně 20 mi­liard Kč, kte­rý za­hr­nu­je ví­ce než 85 vý­znam­ných cloudů, me­zi ni­miž na­víc ne­chybějí ani největší pos­ky­to­va­te­lé slu­žeb to­ho­to dru­hu. S no­vým vy­dá­ním Cloud­Stack 3 přiná­ší Cit­rix sí­lu clou­du ve sty­lu Ama­zo­nu zá­kaz­níkům všech ve­li­kos­tí. Zá­kaz­ní­ci z řad kor­po­ra­cí, kteří ma­jí zá­jem o vy­bu­do­vá­ní clou­du způso­bem, ja­ký je běž­ný u světově ne­júspěšnějších pos­ky­to­va­telů ta­ko­vých řeše­ní, tak ma­jí popr­vé mož­nost snad­no tran­sfor­mo­vat vir­tua­li­zo­va­ná da­to­vá cen­tra do auto­ma­ti­zo­va­ných elas­tic­kých a se­beob­služ­ných cloudů.

Cit­rix Cloud­Stack před­sta­vu­je klí­čo­vou kom­po­nen­tu v por­tfo­liu spo­leč­nos­ti Cit­rix, ne­boť zá­kaz­níkům umož­ňu­je snad­no vy­bu­do­vat no­vé clou­dy, připo­jit se k již exis­tu­jí­cím clou­do­vým služ­bám a do­ru­čo­vat li­bo­vol­ný cloud s op­ti­mál­ní úrov­ní za­bez­pe­če­ní, vý­ko­nu a spo­leh­li­vos­ti. Éra clou­du, jak se na­zý­vá ak­tuálně přichá­ze­jí­cí ob­do­bí v IT, to­tiž sta­ví na kom­pletně od­liš­ných před­pok­la­dech než před­cho­zí ge­ne­ra­ce in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Ve sku­teč­nos­ti mno­ho vý­ji­mek, kte­ré exis­to­va­ly v průběhu Éry PC, se dnes v rám­ci Éry clou­du stá­va­jí stan­dar­dem. To nu­tí pod­ni­ky, aby kom­pletně přehod­no­ti­ly svou IT stra­te­gii a hle­da­ly řeše­ní s niž­ší­mi nák­la­dy, vy­šší ka­pa­ci­tou a lep­ší pruž­nos­tí. Clou­do­vé por­tfo­lio spo­leč­nos­ti Cit­rix je navr­že­no tak, aby po­má­ha­lo zá­kaz­níkům s rych­lej­ším na­sa­zo­vá­ním ino­va­cí v průběhu Éry clou­du, a to dí­ky zvý­še­ní dos­tup­nos­ti vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu z hle­dis­ka nák­ladů, kte­ré li­dem do­vo­lu­je pra­co­vat z li­bo­vol­né­ho místa na ja­kém­ko­liv pre­fe­ro­va­ném za­říze­ní, a tak zvý­šit pruž­nost ce­lé­ho byz­ny­su.

Od své­ho před­sta­ve­ní se Cloud­Stack vy­pra­co­val na po­zi­ci ve­dou­cí ko­mer­ční open sour­ce plat­for­my pro bu­do­vá­ní, sprá­vu a do­ru­čo­vá­ní vy­so­ce šká­lo­va­tel­ných cloudů v po­době infra­struc­tu­re-as-a-servic­e (infra­struk­tu­ry ja­ko služ­ba). Me­zi zá­kaz­ní­ky patří napřík­lad Da­ta­pi­pe, Ed­munds.com, IDC Fron­tier, No­kia Re­search ne­bo Zyn­ga. Cloud­Stack je navr­žen tak, aby or­ga­ni­za­cím za­jis­til mož­nost vy­bu­do­vá­ní pro­duk­ční­ho clou­do­vé­ho prostředí na plat­formě navr­že­né s oh­le­dem na eko­no­mič­nost pou­ži­tí, elas­ti­ci­tu a šká­lo­va­tel­nost. Ne­jed­ná se o tra­dič­ní pod­ni­ko­vou vir­tua­li­zač­ní plat­for­mu s nad­stav­bou v po­době ma­na­ge­men­tu clou­du. Jde spí­še o otevřenou plat­for­mu s pod­po­rou ví­ce hyper­vi­zorů, kte­rá by mě­la zá­kaz­níkům po­mo­ci s bu­do­vá­ním veřej­ných a pri­vát­ních cloudů ta­ko­vým způso­bem, ja­kým se reali­zu­jí v sou­čas­nos­ti nej­pok­ro­kovější na­sa­ze­ní clou­du - jed­no­du­še a plně auto­ma­ti­zo­vaně, s důra­zem na elas­ti­ci­tu, šká­lo­va­tel­nost a efek­ti­vi­tu.

No­vé vlas­tnos­ti Cloud­Stack 3 se za­měřují na otevřenost, flexibi­li­tu a kom­plexnost. Za­hr­nu­jí zej­mé­na ty­to změ­ny:

• Vir­tua­li­zač­ní plat­for­ma op­ti­ma­li­zo­va­ná pro cloud: Cloud­Stack 3 si udr­žu­je sil­né přesvědče­ní o nut­nos­ti neut­ra­li­ty vůči pou­ží­vá­ní různých hyper­vi­zorů, je­jichž vý­čet za­hr­nu­je ve­dou­cí plat­for­my ja­ko KVM, OVM, vSphe­re and Xen. Čtyři z pě­ti světově největších cloudů (Ama­zon, Rac­kspa­ce, GoG­rid, Sof­tlayer) však ke své­mu běhu pou­ží­va­jí ja­ko plat­for­mu pro vir­tua­li­za­ci Xen­Server ne­bo Xen. To jim umož­ňu­je do­sa­ho­vat ne­ví­da­ných úrov­ní šká­lo­va­tel­nos­ti, vy­so­ké efek­ti­vi­ty sprá­vy a vir­tuál­ní in­teg­ra­ce, kte­rá dnes ne­ní dos­tup­ná v žá­dném ji­ném vir­tua­li­zač­ním řeše­ní od dal­ších vý­robců.

• In­teg­ra­ce Network-as-a-Servic­e: Spo­lu s tím, jak se Networ­king-as-a-Servic­e (NaaS) stá­vá klí­čo­vým pr­vkem od­li­še­ní pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, kteří chtějí do­ru­čo­vat pok­ro­či­lá pod­ni­ko­vá řeše­ní v clou­du, Cit­rix v rám­ci Cloud­Stack 3 přiná­ší těsnou in­teg­ra­ci s Cit­rix Net­Sca­ler, aby za­jis­til uži­va­telům (75% uži­va­telů inter­ne­tu) zku­še­nost za­hr­nu­jí­cí rych­lost, potřeb­nou úro­veň za­bez­pe­če­ní a spo­leh­li­vos­ti. Cloud­Stack pod­po­ru­je za­říze­ní Net­Sca­ler SDX a VPX a us­nad­ňu­je tak roz­šíření in­teg­ra­ce na úrov­ni sí­tí s pro­duk­ty ja­ko Cit­rix Cloud­Brid­ge ne­bo Cit­rix Cloud­Ga­teway. To pov­zná­ší vir­tuál­ní sítě na no­vou úro­veň - lze tak to­tiž za­jis­tit zvý­še­ní bez­peč­nos­ti, vý­ko­nu a ko­nek­ti­vi­ty me­zi veřej­ný­mi a pri­vát­ní­mi clou­dy, kte­ré jsou do­ru­čo­vá­ny ja­ko in­teg­ro­va­né služ­by v rám­ci plat­for­my.

• Za­bu­do­va­ný ka­ta­log sí­ťo­vých slu­žeb: V ná­vaz­nos­ti na in­teg­ra­ci tech­no­lo­gie Net­Sca­ler umož­ňu­je Cloud­Stack pos­ky­to­va­telům slu­žeb pro­dá­vat dá­le sí­ťo­vé služ­by prostřed­nic­tvím vy­tváření vlas­tních ka­ta­logů. Ta­to vlas­tnost, kte­rou Cit­rix na­bí­zí ja­ko pr­vní me­zi pos­ky­to­va­te­li po­dob­ných plat­fo­rem, do­vo­lu­je ad­mi­nis­trá­torům clou­du reali­zo­vat ta­ko­vý mo­del im­ple­men­ta­ce clou­du, kte­rý nej­lé­pe vy­ho­vu­je je­jich prostředí a na­sa­ze­ní.

• Bri­lantně snad­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní: Cit­rix je dlou­ho­době zná­mý pro své za­měření na do­ru­čo­vá­ní per­fektně jed­no­du­ché­ho a tu­díž i uži­va­tel­sky příjem­né­ho roz­hra­ní pro kon­co­vé uži­va­te­le. No­vý Cloud­Stack 3 se rovněž hlá­sí k těmto zá­sa­dám a přiná­ší per­fek­tní uži­va­tel­skou zku­še­nost, kte­rá do­vo­lu­je i nap­ros­tým no­váčkům rych­le vy­bu­do­vat, spus­tit a spra­vo­vat vlas­tní cloud. Kom­bi­na­ce sa­moob­služ­né ad­mi­nis­tra­ce a pok­ro­či­lých or­ga­ni­zač­ních vlas­tnos­tí s auto­ma­ti­za­cí do­vo­lu­je na­sa­ze­ní no­vých IT slu­žeb v řádech mi­nut na­mís­to dri­ve ob­vyk­lých týdnů či měsíců.

• Open­Stack - in­teg­ra­ce se Swift: Cloud­Stack 3 nově pod­po­ru­je Swift, Open­Stack tech­no­lo­gii pro vy­tváření re­dun­dan­tních ob­jek­to­vých úlo­žišť. Při pou­ži­tí clus­terů stan­dar­di­zo­va­ných serverů tak lze ulo­žit pe­ta­by­ty snad­no přís­tup­ných dat.

Cit­rix Rea­dy for the Cloud - vy­tváření světově největší­ho eko­sys­té­mu pro ob­last cloud com­pu­tin­gu

Cit­rix rovněž oh­lá­sil prog­ram s náz­vem Cit­rix Cloud Com­mu­ni­ty Prog­ram, kte­rý za­hr­nu­je ví­ce než 2200 pro­duktů a slu­žeb, u nichž je potvr­ze­na kom­pa­ti­bi­li­ta (Cit­rix Rea­dy) s řeše­ní­mi spo­leč­nos­ti Cit­rix pro ob­last clou­du. Prog­ram přiná­ší souhrn sto­vek ve­dou­cích tech­no­lo­gic­kých spo­leč­nos­tí a pos­ky­to­va­telů slu­žeb, kteří se sta­li par­tne­ry spo­leč­nos­ti Cit­rix, aby spo­leč­ný­mi si­la­mi vy­tváře­li největší eko­sys­tém pro cloud com­pu­ting v rám­ci ce­lé­ho od­větví. Pro ví­ce in­for­ma­cí může­te nav­ští­vit strán­ky té­to ko­mu­ni­ty.

Cloud­Stack.org - uži­va­tel­ská ko­mu­ni­ta pro Open Sour­ce Cloud Com­pu­ting

Od ak­vi­zi­ce Cloud.com spo­leč­nos­tí Cit­rix, kte­rá proběh­la v ro­ce 2011, za­zna­me­na­la open sour­ce ko­mu­ni­ta čtyřná­sob­né zvý­še­ní zá­jmu uži­va­telů. Přih­lá­si­lo se do ní již přes 25 000 tvůrců cloudů, kteří po­chá­ze­jí z různých ze­mí ce­lé­ho svě­ta a ny­ní po­ží­va­jí sta­tus ak­tiv­ních členů ko­mu­ni­ty Cloud­Stack.org. V průběhu něko­li­ka pos­led­ních let byl pro­dukt Cloud­Stack sta­žen ví­ce než 60 000krát a v sou­čas­nos­ti je je­ho ob­li­ba ta­ko­vá, že se průměr­ný po­čet sta­že­ní za je­den měsíc zvý­šil pěti­ná­sobně. Pro ví­ce in­for­ma­cí může­te nav­ští­vit webo­vé strán­ky http://www.cloud­stack.org.

Dos­tup­nost pro­duk­tu - Cloud­Stack 3 be­ta si může­te stáh­nout zde. Pl­ná pro­duk­ční ver­ze bu­de dos­tup­ná ještě v tom­to čtvrtle­tí.

Sa­meer Dho­la­kia, vi­ce pre­si­dent a hlav­ní ma­na­žer sku­pi­ny Cloud Plat­forms spo­leč­nos­ti Cit­rix

„Cloud com­pu­ting, po­kud je navr­žen a reali­zo­ván správně, přiná­ší vy­šší efek­ti­vi­tu, prak­tic­ky ne­ko­neč­nou šká­lo­va­tel­nost a rych­lej­ší na­sa­ze­ní no­vých slu­žeb pro potřeby kon­co­vých uži­va­telů. Z to­ho­to důvo­du od zá­kla­du mění eko­no­mi­ku da­to­vých cen­ter - zej­mé­na pak dí­ky přesu­nu do­ru­čo­vá­ní IT zdrojů do mo­de­lu, kdy jsou dos­tup­né na vy­žá­dá­ní. Prostřed­nic­tvím těsné in­teg­ra­ce s por­tfo­liem spo­leč­nos­ti Cit­rix pro ob­last clou­du mo­hou na­ši zá­kaz­ní­ci zís­kat přís­tup k ne­ví­da­né sadě řeše­ní pro vir­tua­li­za­ci, or­ga­ni­za­ci a za­sí­ťo­vá­ní cloudů. Ta­to řeše­ní nej­sou pou­ze pr­votříd­ní z hle­dis­ka sa­mos­tat­né­ho na­sa­ze­ní a plně op­ti­ma­li­zo­va­ná pro spo­leč­nou souh­ru, ale by­la zá­ro­veň navr­že­na pro prá­ci s hardwarem, softwarem a pro­duk­ty pro sprá­vu, kte­ré již na­ši zá­kaz­ní­ci v sou­čas­nos­ti pou­ží­va­jí - po­má­há­me jim tak chrá­nit je­jich stá­va­jí­cí in­ves­ti­ce."


Zdroj: CitrixOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter