DATALAN získal ocenenie Najlepší partner

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN potvr­di­la svo­ju po­zí­ciu líd­ra v ob­las­ti IT zis­kom oce­ne­nia Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji ko­mer­čných pro­duk­tov a pat­rí tak me­dzi naj­výz­nam­nej­ších par­tne­rov sve­to­vej znač­ky Hewlett-Pac­kard.

DA­TA­LAN zís­ka­va pres­tíž­ne par­tner­ské oce­ne­nia kaž­do­roč­ne. Ce­na The Best HP Par­tner 2011 for Com­mer­cial Pro­ducts bo­la spo­loč­nos­ti ude­le­ná na tra­dič­nom po­du­ja­tí HP Execu­ti­ve Par­tners Mee­ting, kto­ré sa ko­na­lo 9. feb­ruára. Oce­ne­nie si z rúk ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa HP Slo­va­kia Mar­ti­na Ku­ba­lu prev­zal ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN Ma­rek Paš­čák. „DA­TA­LAN opäť potvr­dil svo­je kva­li­ty," uvie­dol Ma­rek Paš­čák. „Oce­ne­nie The Best HP Par­tner 2011 je dô­ka­zom schop­nos­ti náš­ho tí­mu pri­ná­šať ino­va­tív­ne rie­še­nia v spo­lup­rá­ci s me­dzi­ná­rod­ne pô­so­bia­ci­mi par­tner­mi a spĺňať aj tie naj­ná­roč­nej­šie zá­kaz­níc­ke kri­té­riá." DA­TA­LAN ako špič­ko­vý pos­ky­to­va­teľ IT rie­še­ní a slu­žieb ref­lek­tu­je na ak­tuál­ne tech­no­lo­gic­ké tren­dy a po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov, a vďa­ka od­bor­ní­kom s dl­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi a zna­los­ťa­mi pat­rí me­dzi líd­rov na do­má­com tr­hu. „Pred rok­mi sme sa roz­hod­li byť vý­ni­moč­ní kva­li­tou a špič­ko­vý­mi služ­ba­mi - a da­rí sa nám to,"do­dal Ma­rek Paš­čák.

DA­TA­LAN dl­ho­do­bo pat­rí me­dzi naj­lep­ších HP par­tne­rov, čo­ho potvr­de­ním je 15 vý­znam­ných par­tner­ských oce­ne­ní. Vý­ber naj­dô­le­ži­tej­ších cien pos­led­né­ho ob­do­bia:

- The Best Par­tner 2010 for Com­mer­cial Per­so­nal Sys­tems Group Pro­ducts,
- The Best Par­tner 2010 for Com­mer­cial Ima­ging & Prin­ting Group Pro­ducts,
- The Best Par­tner 2009 for Com­mer­cial Per­so­nal Sys­tems Group Pro­ducts,
- The Best Par­tner 2009 for all pro­ducts & servic­es,
- The Best Par­tner 2008 for all pro­ducts & servic­es,
- The Excellent Par­tner 2007 for all pro­ducts & servic­es,
- The Excellent Par­tner 2006 for all pro­ducts & servic­es. 

DA­TA­LAN dis­po­nu­je šta­tú­tom HP GOLD Pre­ferred Par­tner. Spo­loč­nosť HP si par­tne­rov do prog­ra­mu Pre­ferred Par­tner vy­be­rá na zá­kla­de ich skú­se­nos­tí a od­bor­ných zna­los­tí tak, aby bo­li schop­ní pos­ky­to­vať služ­by na naj­vyš­šej úrov­ni.

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN pat­rí k naj­väč­ším do­dá­va­te­ľom in­for­mač­ných tech­no­ló­gií pre súk­rom­ný sek­tor, ve­rej­nú sprá­vu aj sa­mos­prá­vu. Zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša pro­duk­ty a služ­by s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou (DA­TA­LAN je 8. naj­väč­ší do­dá­va­teľ pod­ľa pri­da­nej hod­no­ty na Slo­ven­sku pod­ľa hod­no­te­nia TREND TOP v in­fo­tech­no­ló­giách za rok 2010). Za­me­ria­va sa na nad­štan­dar­dnú kva­li­tu, pro­fe­sio­nál­ny prís­tup, ako aj vý­voj uni­kát­nych rie­še­ní. Mys­lí­me o krok vpred a pros­tred­níc­tvom kva­lit­ných IT slu­žieb pri­ná­ša­me kon­ku­ren­čnú vý­ho­du aj na­šim klien­tom. Už viac ako 20 ro­kov sme spo­ľah­li­vým par­tne­rom, kto­rý do­ko­na­le poz­ná in­for­mač­né tech­no­ló­gie a ro­zu­mie biz­ni­su a je­ho špe­ci­fi­kám," in­for­mo­val Ma­rek Paš­čák.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter