Logitech predstavuje miniatúrnu bezdrôtovú myš do vrecka

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech pred­sta­vi­la Lo­gi­tech Wire­less Mi­ni Mou­se M187, vrec­ko­vú myš so spo­ľah­li­vým bez­drô­to­vým pri­po­je­ním.

Vďa­ka mi­nia­túr­nej veľ­kos­ti sa dá Lo­gi­tech Wire­less Mi­ni Mou­se M187 ľah­ko scho­vať do vrec­ka či ka­bel­ky. Mô­že­te sa na­vy­še roz­lú­čiť s káb­lom a uží­vať si bez­drô­to­vú slo­bo­du pod­po­re­nú sil­ným, spo­ľah­li­vým pri­po­je­ním bez ones­ko­re­ní a vý­pad­kov.

Nas­ta­ve­nie je jed­no­du­ché a ne­vy­ža­du­je žiad­ny sof­tvér. Sta­čí za­su­núť tzv. na­no re­cei­ver do váš­ho po­čí­ta­ča a mô­že­te okam­ži­te za­čať myš pou­ží­vať. Na­no re­cei­ver je tak ma­lý, že mô­že zos­tať v USB por­te váš­ho no­te­boo­ku stá­le - a ak ho pot­re­bu­je­te od­po­jiť, us­cho­vá­te ho jed­no­du­cho vnút­ri my­ši. V oboch prí­pa­doch sa te­da ne­mu­sí­te obá­vať, že by sa vám pri­jí­mač stra­til.

„Myš Lo­gi­tech Wire­less Mi­ni Mou­se M187 mô­že­te vziať spo­lu so svo­jim no­te­boo­kom vďa­ka ma­lým roz­me­rom kde­koľ­vek," po­ve­dal Petr Bin­der, sa­les ma­na­ger spo­leč­nos­ti Lo­gi­tech pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. „Tá­to prak­tic­ká myš vám vďa­ka bez­drô­to­vé­mu pri­po­je­niu dop­ra­je viac voľ­nos­ti, zá­ro­veň však umož­ní pres­nej­šie ov­lá­da­nie než touch­pad váš­ho no­te­boo­ku."

Lo­gi­tech Wire­less Mi­ni Mou­se M187 sa do­dá­va v nie­koľ­kých far­bách, tak­že mô­že­te vy­jad­riť svoj in­di­vi­duál­ny št­ýl. Na­vy­še zís­ka­va­te troj­roč­nú zá­ru­ku a spo­ľah­li­vý pro­dukt vy­so­kej kva­li­ty, kto­rá zo spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech uro­bi­la pop­red­né­ho sve­to­vé­ho vý­rob­cu dopl­nkov umož­ňu­jú­cich ľu­ďom pri­pá­jať sa k di­gi­tál­ne­mu sve­tu.

Ce­na a dos­tup­nosť

Lo­gi­tech Wire­less Mi­ni Mou­se M187 bu­de v Euró­pe na tr­hu od feb­ruára za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 19,99 €. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.lo­gi­tech.com.

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter