Samsung v Prahe predstavuje nové notebooky pre európsky trh pre rok 2012

Zá­stup­ca­mi me­dzi no­vin­ka­mi z ob­las­ti no­te­boo­kov na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii Sam­sung Euro­pean Fo­rum sú pr­vý ultra­book Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA a naj­ten­ší a naj­kom­pak­tnej­ší no­te­book Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie.

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie Sam­sung Elec­tro­nics Co., dnes pred­sta­vi­la no­vé ra­dy no­te­boo­kov Sam­sung Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie a Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA. Obe ra­dy spá­ja­jú špič­ko­vé tech­no­ló­gie a fun­kcie spo­loč­ne s mo­der­ným di­zaj­nom, vďa­ka kto­ré­mu sú no­te­boo­ky Sam­sung ľah­ké, ten­ké a kom­pak­tné.

Sam­sung Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie

No­vý no­te­book Sam­sung Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie nad­vä­zu­je na pre­mié­ru svoj­ho pred­chod­cu z mi­nu­lé­ho ro­ka. Je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5/i7 dru­hej ge­ne­rá­cie, 4GB/8GB pa­mä­tí a SSD s ka­pa­ci­tou 128GB/256GB. No­te­book Sam­sung Sé­rie 9 je naj­ten­ším a naj­kom­pak­tnej­ším 15" luxus­ným no­te­boo­kom, kto­rý po­nú­ka 15" dis­plej so ži­vým ob­ra­zom vsa­de­ný do 14" štý­lo­vé­ho te­la prís­tro­ja. Vďa­ka sku­toč­ne ten­ké­mu di­zaj­nu s hrúb­kou iba 14,9 mm a hmot­nos­ťou len 1,59 kg je no­te­book Sam­sung Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie tak­mer o 50 % kom­pak­tnej­ší ako os­tat­né ten­ké a ľah­ké 15-pal­co­vé no­te­boo­ky. Ďal­šou prek­va­pi­vou ino­vá­ciou je no­vá ba­té­ria, kto­rá do­sa­hu­je vý­drž až 10 ho­dín.

Tri­nás­ťpal­co­vá ver­zia no­te­boo­ku Sam­sung Sé­rie 9 dru­hej ge­ne­rá­cie 9 je hru­bá 12,9 mm a vá­ži 1,16 kg - čo je do­kon­ca o 28 % me­nej ako v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu.

„Kom­po­nen­ty no­te­boo­ku Sam­sung Sé­rie 9 bo­lo nut­né vy­tvo­riť na mie­ru, aby iš­li vsa­diť do ultra ten­ké­ho te­la prís­tro­ja vy­ro­be­né­ho z jed­né­ho ku­su. Vďa­ka tech­no­ló­gii MaxScreen, kto­rá mi­ni­ma­li­zu­je veľ­kosť rá­mu dis­ple­ja, je zob­ra­zo­va­cia plo­cha až o je­den pa­lec väč­šia. Dru­há ge­ne­rá­cia Sé­rie 9 je ur­če­ná tým, kto­rí vy­ža­du­jú špič­ko­vý vý­kon, naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie a pre­cíz­ny di­zajn," po­ve­dal Šte­fan Pe­ľo, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie IT - no­te­boo­ky.

Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA

Pr­vý ultra­book spo­loč­nos­ti Sam­sung s ozna­če­ním Sé­rie 5 ULTRA po­nú­ka 13,3" Su­perBright HD LED dis­plej. Spo­loč­ne s tech­no­ló­giou Ima­ge En­han­cer a anti­ref­lexným povr­chom tak pou­ží­va­te­ľom spros­tred­ku­je skve­lý vi­zuál­ny zá­ži­tok. Jad­rom ultra­boo­ku Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA je pro­ce­sor In­tel Co­re i5-2467M a až 8 GB sys­té­mo­vá pa­mäť. Je­ho ten­ká a ľah­ká konštruk­cia uk­rý­va tiež nap­rík­lad gra­fic­kú kar­tou AMD Ra­deon HD. Me­dzi pr­vo­tried­ne vlas­tnos­ti ultra­boo­ku Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA pat­rí aj predĺže­ná vý­drž ba­té­rie, kto­rá pos­ky­tu­je tak­mer 6 a pol ho­di­ny pre­vádz­ky. Vďa­ka tech­no­ló­gii Sam­sung Bat­te­ry Li­fe Plus je ucho­va­ných 80 % ka­pa­ci­ty ba­té­rie v prie­be­hu 3 ro­kov/1500 na­bí­ja­cích cyk­lov, to zna­me­ná päť­krát dlh­šiu ži­vot­nosť ako u os­tat­ných no­te­boo­kov.

Ho­ci je sú­čas­ným tren­dom vy­uží­va­nie clou­do­vých úlo­žísk, väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov dá­va stá­le pred­nosť uk­la­da­niu na pev­ný disk. Pr­vý ultra­book Sam­sung Sé­rie 5 ULTRA vy­chá­dza tým­to pou­ží­va­te­ľom v ús­tre­ty, pre­to­že dis­po­nu­je 500GB HDD pa­mä­ťou s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia o 16GB SSD, nes­kôr až o 128GB SSD.


Zdroj: Samsung Electronics Co.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter