Samsung na European Fóre v Prahe predstavuje budúcnosť Smart televízorov

Di­vá­ci si bu­dú môcť vy­chut­nať Smart Inter­ac­tion, Smart Con­tent a Smart Evo­lu­tion na­prieč LED, OLED a Plas­ma te­le­ví­zor­mi.

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a tech­no­ló­gií ur­če­ných pre di­gi­tál­nu kon­ver­gen­ciu Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd dnes pred­sta­vi­la v európ­skej pre­mié­re v rám­ci Sam­sung Euro­pean Fó­ra us­po­ria­da­né­ho v Kon­gre­so­vom cen­tre v Pra­he bu­dúc­nosť te­le­víz­nej zá­ba­vy vo svo­jich Su­per OLED, LED a Plaz­ma te­le­ví­zo­roch.

Ví­ziu Sam­sung pod­po­ru­jú tri kľú­čo­vé fi­lo­zo­fie kon­cep­cie Smar­ter Li­fe (in­te­li­gent­ný ži­vot): Smart Inter­ac­tion (in­te­li­gen­tná inter­ak­cia), Smart Con­tent (in­te­li­gent­ný ob­sah) a Smart Evo­lu­tion (in­te­li­gent­ný vý­voj). Všet­ky tie­to fi­lo­zo­fie už dnes zá­kaz­ní­kov prip­ra­vu­jú na bu­dú­ce in­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie pre te­le­ví­zo­ry.

Smart Inter­ac­tion

Ob­sah je stá­le múd­rej­ší, ro­bus­tnej­ší a dos­tup­nej­ší. Ví­zia spo­loč­nos­ti Sam­sung o spô­so­be inter­ak­cie zá­kaz­ní­kov s ich te­le­ví­zor­mi sa tiež po­su­nu­la dop­re­du. Dnes bo­la na Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky pr­výk­rát pred­sta­ve­ná kon­cep­cia Smart Inter­ac­tion, kto­rá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom ko­mu­ni­ko­vať so svo­ji­mi te­le­ví­zo­ry pros­tred­níc­tvom hla­su, po­hy­bu ale­bo vďa­ka roz­poz­na­niu tvá­rí. Ide o al­ter­na­tí­vu di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča, ke­dy je­ho pou­ži­tie nie je vhod­né ale­bo po­hodl­né. Vďa­ka za­bu­do­va­nej ka­me­re s vy­so­kým roz­lí­še­ním a dvom mik­ro­fó­nom pri vlaj­ko­vom ra­de in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung pre rok 2012 sta­čí, aby pou­ží­va­teľ te­le­ví­zor poz­dra­vil, čím ak­ti­vu­je hla­so­vé ov­lá­da­nie, ale­bo vy­slo­vil slo­vá "inter­ne­to­vý pre­hlia­dač" a zís­kal prís­tup on­li­ne, pre­ze­ral si a vy­be­ral vý­sled­ky hľa­da­nia, ale­bo zvý­šil hla­si­tosť jed­no­du­chým po­hy­bom ru­ky. Pri LED te­le­ví­zo­roch ra­du 8000 sú tie­to roz­ma­ni­té fun­kcie Smart Inter­ac­tion pod­po­re­né vy­ni­ka­jú­cim post-mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom s ultra­ten­kým rá­mi­kom.

Smart Con­tent

Ďal­šie roz­ší­re­nie roz­sia­hlej po­nu­ky ši­tej na mie­ru, kto­rá bu­de lep­šie od­rá­žať pot­re­by zá­kaz­ní­kov, je zá­klad­ný cieľ in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii za­zne­li slo­vá o ús­pe­chu v ob­las­ti ob­sa­hu - za pos­led­né dva ro­ky sa po­čet vý­vo­já­rov zvý­šil z 550 na 25 000 a dnes je k dis­po­zí­cii 1 400 ap­li­ká­cií pre in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry, vrá­ta­ne hry An­gry Birds a te­le­víz­ne­ho ka­ná­lu Dis­co­ve­ry Chan­nel. No­vý vý­kon­ný dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor spo­loč­nos­ti Sam­sung umož­ní zá­kaz­ní­kom zís­kať okam­ži­tý prís­tup k eš­te roz­sia­hlej­šej po­nu­ke ob­sa­hu Sam­sung vďa­ka to­mu, že bu­dú môcť vy­uží­vať a sťa­ho­vať si viac ap­li­ká­cií a zá­ro­veň si pri­tom pre­hlia­dať inter­net ale­bo sle­do­vať te­le­víz­ny prog­ram - ide o sku­toč­ný mul­ti­tas­king.

Smart Evo­lu­tion

Sam­sung si uve­do­mu­je, že tech­no­lo­gic­ký pok­rok zá­kaz­ní­kom čas­to spô­so­bu­je frus­trá­ciu, pre­to­že vždy ne­mô­žu mať to naj­lep­šie a naj­nov­šie. Pre­to dnes spo­loč­nosť ozná­mi­la, že všet­ky no­vé in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry pre rok 2012 sú „od­skú­ša­né" pre bu­dúc­nosť. Ba­lí­ček Evo­lu­tion Kit, kto­rý je pr­vým svoj­ho dru­hu, bu­de kaž­dý rok vďa­ka tech­no­ló­gii Sam­sung „sys­tém na či­pe" vy­ba­ve­ný pot­reb­ným har­dvé­rom aj sof­tvé­rom, a pri­ne­sie tak lep­ší ob­sah a vý­kon do všet­kých in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov vy­ro­be­ných v ro­ku 2012 ale­bo nov­ších. Jed­no­du­chý vstup na za­dnej čas­ti váš­ho te­le­ví­zo­ra tak zhmot­ní sen o zá­žit­ku z naj­nov­šej te­le­víz­nej tech­no­ló­gie.

Sam­sung ide s eko­sys­té­mom pri­po­je­ným on­li­ne eš­te o krô­čik ďa­lej vďa­ka trom no­vým služ­bám:

Fa­mi­ly Sto­ry - al­bum umož­ňu­jú­ci pou­ží­va­te­ľom us­po­ria­dať si fo­tog­ra­fie a uží­vať si ich pre­hlia­da­nie na veľ­kej ob­ra­zov­ke. Čle­no­via ro­di­ny si tiež mô­žu vy­mie­ňať poz­nám­ky a upo­zor­ne­nia, nech už sú kde­koľ­vek, a to pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, tab­le­tu, PC ale­bo te­le­ví­zie.

Fit­ness - umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pre­po­jiť te­le­ví­ziu Sam­sung s in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom Sam­sung pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie Fit­ness. Po­mo­cou wi-fi tiež mô­žu pri­po­jiť vá­hu a sle­do­vať pl­ne­nie cie­ľov pri kon­tro­le hmot­nos­ti a zá­ro­veň pros­tred­níc­tvom vsta­va­nej ka­me­ry vy­tvo­riť vir­tuál­ne zr­kad­lo a po­zo­ro­vať sa pri cvi­če­ní.

Kids - po­nú­ka bo­ha­tý vý­ber in­fo­zá­ba­vy a hier, a to v pros­tre­dí, v kto­rom sa de­ti ľah­ko zo­rien­tu­jú a kto­ré ma­jú ro­di­čia zá­ro­veň pod kon­tro­lou.

V ro­ku 2012 spo­loč­nosť Sam­sung ďa­lej od­po­ve­dá na pot­re­by zá­kaz­ní­kov a po­nú­ka im lep­ší prís­tup k ob­sa­hu bez oh­ľa­du na to, v kto­rej čas­ti sve­ta sa na­chá­dza­jú. V tom­to ro­ku spo­loč­nosť Sam­sung mo­der­ni­zo­va­la svo­ju služ­bu AllSha­re a zme­ni­la ju na AllSha­re Play. No­vá služ­ba umož­ňu­je pre­sú­vať ob­sah z jed­né­ho za­ria­de­nia na dru­hé, zo za­ria­de­nia do clou­du, a to všet­ko bez oh­ľa­du na lo­ka­li­tu. Vďa­ka služ­be AllSha­re Play mô­žu zá­kaz­ní­ci pre­sú­vať ob­sah ma­nuál­ne do clou­du ale­bo si ho pria­mo sťa­ho­vať zo svo­jich in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov a ďal­ších mo­bil­ných za­ria­de­ní. Služ­ba AllSha­re Play tiež po­núk­ne zdar­ma ob­me­dze­nú on­li­ne ka­pa­ci­tu dá­to­vej ús­chov­ne.

LED te­le­ví­zo­ry Sam­sung po­nú­ka­jú vďa­ka pok­ro­či­lej konštruk­cii kriš­tá­ľo­vo jas­nú kva­li­tu ob­ra­zu

Rad Full HD LED te­le­ví­zo­rov Sam­sung pre rok 2012 ďa­lej zvy­šu­je lat­ku v ob­las­ti kva­li­ty ob­ra­zu. Či už sa pou­ží­va­te­lia po­ze­ra­jú na de­tail­ný zá­ber z ka­me­ry ale­bo sle­du­jú ob­ra­zy v neu­ve­ri­teľ­nej 3D hĺbke, vždy je ob­raz fan­tas­tic­ky sku­toč­ný a má de­tail­ný kon­trast.

Ako rad Sam­sung UEES8000 Smart LED TV, tak aj rad UEES7000 Smart LED TV po­nú­ka­jú špič­ko­vé tech­no­ló­gie pos­ky­tu­jú­ce jas­ný ob­raz v 2D aj v 3D. Tech­no­ló­gia Mic­ro Di­mming Ul­ti­ma­te, kto­rou je vy­ba­ve­ný mo­del UEES8000, ana­ly­zu­je stov­ky čas­tí ob­ra­zu a v reál­nom ča­se op­ti­ma­li­zu­je pod­svie­te­nie LED pa­ne­lu aj vi­deo­sig­nál pre jed­not­li­vé sek­cie, pri­čom v ob­las­tiach s niž­šou gra­dá­ciou zvy­šu­je maximál­ne hod­no­ty bie­lej. To ve­die k cel­ko­vé­mu 20% ná­ras­tu ja­su a pos­ky­tu­je nad­šen­com do­má­cej zá­ba­vy zá­ži­tok z bo­hat­ších fa­rieb, jas­nej­šie­ho ob­ra­zu a vy­šších kon­tras­tných po­me­rov. Tá­to tech­no­ló­gia tiež eli­mi­nu­je "ha­lo" efekt a skres­le­nie ob­ra­zu sú­vi­sia­ce s roz­ptý­le­ným svet­lom.

Mi­ni­ma­lis­tic­ký a luxus­ný di­zajn vý­rob­kov Sam­sung sa vďa­ka naj­nov­šie­mu ra­du LED te­le­ví­zo­rov po­sú­va na no­vú úro­veň. Pri špič­ko­vých mo­de­loch je tu zno­vu ultra­ten­ký rá­mik s hrúb­kou 0,5 cm, kto­rý bol pr­výk­rát pred­sta­ve­ný v ro­ku 2011, za­tiaľ čo os­tat­né mo­de­ly LED te­le­ví­zo­rov sú vsa­de­né do ten­ké­ho, pol­pal­co­vé­ho (1,27 cm) rá­mi­ku. Vo všet­kých prí­pa­doch ma­jú spot­re­bi­te­lia op­ro­ti bež­ným mo­de­lom te­le­ví­zo­rov k dis­po­zí­cii väč­šiu plo­chu ob­ra­zov­ky bez to­ho, aby zá­ro­veň na­rást­la cel­ko­vá veľ­kosť za­ria­de­nia.

Sam­sung Su­per OLED TV so špič­ko­vou kva­li­tou ob­ra­zu

Spo­loč­nosť Sam­sung dnes tiež vďa­ka svoj­mu neus­tá­le­mu sme­ro­va­niu do bu­dúc­nos­ti pred­sta­vi­la je­di­neč­ný te­le­ví­zor po­nú­ka­jú­ci no­vé vne­my a zna­me­na­jú­ce úpl­ne no­vú ka­te­gó­riu te­le­ví­zo­rov, kto­rú da­né od­vet­vie už dl­ho oča­ká­va­lo - úpl­ne pr­vý 55-pal­co­vý Su­per OLED te­le­ví­zor. Ako ví­ťaz ce­ny za naj­lep­šiu ino­vá­ciu na Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky 2012 (Inter­na­tio­nal Con­su­mer Elec­tro­nics Show, CES) je spo­loč­nosť Sam­sung hr­dá na to, že mô­že vy­užiť svo­je dl­ho­roč­né ve­do­mos­ti a skú­se­nos­ti s vý­vo­jom vý­rob­kov OLED a pri­niesť tú­to tech­no­ló­giu aj do te­le­ví­zo­rov s veľ­ký­mi ob­ra­zov­ka­mi. Tech­no­ló­gia Su­per OLED, pa­ten­to­va­ná spo­loč­nos­ťou Sam­sung, pri­ná­ša je­di­neč­nú ži­vosť fa­rieb, rých­losť a hrúb­ku, kva­li­tu ob­ra­zu zod­po­ve­da­jú­cu sku­toč­nos­ti, zlep­še­nú pres­nosť fa­rieb a kva­li­tu fil­mu do­kon­ca aj v tých naj­rý­chlej­ších scé­nach.

Zdroj: Samsung Electronics Co., LtdOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter