Daňová kriminalita na Slovensku rastie

Spo­lu s roz­vo­jom slo­ven­skej eko­no­mi­ky na­ras­tá aj eko­no­mic­ká kri­mi­na­li­ta, kon­krét­ne da­ňo­vé úni­ky, ko­rup­cia, spre­ne­ve­ra. Ten­to druh kri­mi­na­li­ty ras­tie naj­rý­chlej­šie spo­me­dzi os­tat­ných de­lik­tov. Spo­loč­nosť Ac­ca­ce, kto­rá na Slo­ven­sku pô­so­bí v ob­las­ti out­sour­cin­gu úč­tov­níc­tva, spra­co­va­nia miezd a da­ňo­vé­ho po­ra­den­stva, pri­ná­ša poh­ľad slo­ven­ských da­ňo­vých exper­tov na ak­tuál­nu si­tuáciu. Ok­rem to­ho kon­fron­tu­je si­tuáciu na Slo­ven­sku so su­sed­ný­mi kra­ji­na­mi Ma­ďar­skom, Čes­kou re­pub­li­kou, Poľ­skom a Ru­mun­skom.

Na zá­kla­de ak­tua­li­zo­va­ných šta­tis­tík Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR (MV SR), kto­ré bo­li pub­li­ko­va­né vo feb­ruári 2012, eko­no­mic­ká, a v rám­ci nej da­ňo­vá kri­mi­na­li­ta, na­ras­tá. V ro­ku 2010 bo­lo na Slo­ven­sku za­zna­me­na­ných 2 229 čin­nos­tí špe­ci­fi­ko­va­ných ako krá­te­nie da­ní. Rok na to vy­ka­zu­jú šta­tis­ti­ky až 3 573 da­ňo­vých de­lik­tov, čo zna­me­ná ná­rast o 60%. Za rok 2011 bol štát da­ňo­vou kri­mi­na­li­tou uk­rá­te­ný o 138 mi­lió­nov eur. Pod da­ňo­vou kri­mi­na­li­tou ro­zu­mie­me krá­te­nie da­ní, pop­lat­kov a po­dob­ných po­vin­ných pla­tieb vo­či štá­tu.

Na Slo­ven­sku už dl­ho­do­bo ve­dú da­ňo­vé de­lik­ty v ob­las­ti DPH

Naj­väč­ší po­diel da­ňo­vých pod­vo­dov sa tý­ka DPH. Nas­le­du­jú ná­le­zy v ob­las­ti da­ní z príj­mov práv­nic­kých osôb a da­ne z príj­mov fy­zic­kých osôb.

„V ob­las­ti DPH sa naj­väč­šou mie­rou po­die­ľa­jú na da­ňo­vých úni­koch tzv. „ka­ru­se­lo­vé" pod­vo­dy. Me­dzi os­tat­né a roz­ší­re­né da­ňo­vé úni­ky pa­tria poz­me­ňo­va­nie úč­tov­níc­tva, up­lat­ňo­va­nie od­poč­tu DPH dvak­rát z jed­nej a tej is­tej fak­tú­ry v dvoch od­liš­ných zda­ňo­va­cích ob­do­biach, vý­me­ny fak­túr, ne­pou­ží­va­nie ERP, pod­hod­no­co­va­nie cien, z kto­rých sa DPH po­čí­ta v pros­pech nep­la­ti­čov da­ne a iné," uvie­dol Pe­ter Pa­šek, Head of ad­vi­so­ry Ac­ca­ce.

Od­ha­ľo­va­nie da­ňo­vých pod­vo­dov je naj­mä v kom­pe­ten­cii da­ňo­vých úra­dov (v rám­ci nich aj Kri­mi­nál­ne­ho úra­du fi­nan­čnej sprá­vy), col­ných úra­dov a fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva. Pod­ľa šta­tis­tík MV SR, bo­lo v ro­ku 2011 ob­jas­ne­ných 1 927 prí­pa­dov krá­te­nia da­ní. V po­rov­na­ní s ro­kom 2010 sa jed­na­lo o ná­rast 60%.

Preu­ka­zo­va­nie pô­vo­du ma­jet­ku je vý­znam­ným pre­ven­tív­nym opat­re­ním

V dôs­led­ku zvy­šu­jú­cej sa eko­no­mic­kej kri­mi­na­li­ty bo­li za­ve­de­né via­ce­ré le­gis­la­tív­ne nás­tro­je, kto­rý­mi sa štát sna­ží eli­mi­no­vať na­ras­ta­jú­ce da­ňo­vé úni­ky a ko­rup­ciu.

„Pos­led­ným dô­le­ži­tým kro­kom v sú­vis­los­ti s fi­nan­čnou kri­mi­na­li­tou bo­lo za­ve­de­nie Zá­ko­na o preu­ka­zo­va­ní pô­vo­du ma­jet­ku s účin­nos­ťou od 1.1.2011," uvie­dol Pe­ter Pa­šek.

Zá­kon o preu­ka­zo­va­ní ma­jet­ku up­ra­vu­je mož­nosť pre­pad­nu­tia ma­jet­ku v pros­pech štá­tu v prí­pa­de ak sa preu­ká­že, že hod­no­ta ma­jet­ku pred­sta­vu­je 1500-ná­so­bok mi­ni­mál­nej mzdy op­ro­ti preu­ká­za­teľ­ným príj­mom fy­zic­kej ale­bo práv­nic­kej oso­by.

„Za prob­le­ma­tic­kú po­va­žu­je­me de­fi­ní­ciu vý­šky roz­die­lu, kto­rý pre rok 2012 čin­ní hod­no­tu 490 800 eur. Za­stá­va­me ná­zor, že je pri­vy­so­ká a ne­pok­rý­va mož­nosť pre­pad­nu­tia ma­jet­ku na­do­bud­nu­té­ho z ne­le­gál­nych príj­mov v men­šom roz­sa­hu. Rov­na­ko upo­zor­ňu­je­me na zneu­ží­va­nie pred­met­né­ho zá­ko­na z do­te­raj­šej praxe vo for­me tzv. „su­sed­ské­ho udá­va­nia". Ten­to zá­kon je pot­reb­né up­ra­viť pre úče­ly je­ho lep­šej ap­li­ká­cie a ur­či­te sme za je­ho za­cho­va­nie, ale v poz­me­ne­nej po­do­be," uvá­dza Pe­ter Pa­šek.

Ďal­šie opat­re­nia na zni­žo­va­nie da­ňo­vej kri­mi­na­li­ty

Od­bor­ní­ci spo­loč­nos­ti Ac­ca­ce od­po­rú­ča­jú ďal­šie pre­ven­tív­ne opat­re­nia pro­ti krá­te­niu da­ňo­vej po­vin­nos­ti v ob­las­ti DPH, kto­rá sa mo­men­tál­ne na zá­kla­de vy­jad­re­ní Fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva SR po­va­žu­je za naj­prob­le­ma­tic­kej­šiu ob­lasť. Mal by sa za­viesť in­šti­tút ru­če­nia za daň od­be­ra­te­ľa (ak si ju neod­ve­die do­dá­va­teľ), in­šti­tút zá­bez­pe­ky na daň, in­šti­tút pre­no­su da­ňo­vej po­vin­nos­ti na od­be­ra­te­ľa v prí­pa­de tu­zem­ských do­dá­vok me­dzi pla­ti­teľ­mi ale­bo ob­me­dzenie ho­to­vos­tných pla­tieb.

„Vy­ššie uve­de­né úp­ra­vy už bo­li do­kon­ca spra­co­va­né vo for­me návr­hu no­ve­ly Zá­ko­na o DPH, kto­rá ma­la vstú­piť do plat­nos­ti od 1. ap­rí­la 2012. Pred­met­ný návrh však pod­ľa na­šich in­for­má­cii nep­re­šiel parla­men­tným vý­bo­rom," uvie­dol Pe­ter Pa­šek.

Da­ňo­vá kri­mi­na­li­ta v Ma­ďar­sku, Čes­kej re­pub­li­ke, Poľ­sku a Ru­mun­sku

Naj­čas­tej­ším ty­pom da­ňo­vej kri­mi­na­li­ty sú pod­vo­dy v ob­las­ti DPH. Pla­tí to nie­len pre Slo­ven­sko, ale aj pre kra­ji­ny Ma­ďar­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Poľ­sko a Ru­mun­sko.

S cie­ľom bo­jo­vať účin­nej­šie pro­ti da­ňo­vej kri­mi­na­li­te, bo­li v Ma­ďar­sku v ro­ku 2011 zlú­če­né via­ce­ré or­gá­ny a bol vy­tvo­re­ný je­den fi­nanč­ný úrad.

„Bo­lo by účin­né ak by da­ňo­vá kon­tro­la bo­la za­me­ra­ná aj na sku­toč­nú čin­nosť sub­jek­tu a nie­len na vý­ka­zy a do­ku­men­tá­ciu," uvá­dza Zol­tán Ká­dár, Tax ma­na­ger Ac­ca­ce Ma­ďar­sko.

Nao­pak v Čes­kej re­pub­li­ke sa už dlh­šie neudia­li žiad­ne zme­ny v zá­klad­ných prin­cí­poch vzťa­hu­jú­cich sa k da­ňo­vým úni­kom a naj­nov­šie zme­ny sa tý­ka­li iba zmien v da­ňo­vých pred­pi­soch, kto­ré sú za­me­ra­né na zní­že­nie pries­to­ru pre da­ňo­vé úni­ky.

„Ne­mys­lím si, že je pot­reb­ná ne­ja­ká kon­krét­na zme­na. Zá­sad­ným kro­kom je zvý­šiť po­ve­do­mie o da­ňo­vej le­gis­la­tí­ve a jej tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti zo stra­ny da­ňo­vých or­gá­nov, po­lí­cie a jus­tí­cie," uvie­dol Petr Neš­krá­bal, Head of tax Ac­ca­ce Čes­ká re­pub­li­ka.

V Ru­mun­sku sú nut­né via­ce­ré zme­ny, vzhľa­dom k to­mu, že sys­tém da­ňo­vých kon­trol je vní­ma­ný ako veľ­mi ne­pria­teľ­sky vo­či fir­mám. Da­ňo­vé úni­ky sú na­priek to­mu roz­siah­le a vy­sky­tu­jú sa vo veľ­kej mie­re pri čin­nos­tiach ako ne­vys­ta­vo­va­nie fak­túr, neu­zat­vá­ra­nie pra­cov­ných zmlúv a tým vy­hý­ba­nie sa pla­te­niu od­vo­dov a pla­te­niu spot­reb­ných da­ní, nap­rík­lad u ci­ga­riet (pa­šo­va­nie).

„Je nut­né pris­pô­so­biť ťaž­ko­pád­ne le­gis­la­tív­ne pred­pi­sy, zvý­šiť pla­ty ve­dú­cich za­mes­tnan­cov, aby sa eli­mi­no­va­lo úp­lat­kár­stvo a zme­nil sa prís­tup da­ňo­vých úrad­ní­kov vo­či spo­loč­nos­tiam. Fi­nan­čné úra­dy by ma­li byť vní­ma­né ako par­tner a nie ako po­li­cajt," uvie­dol Va­len­tin Tic-Chi­li­ment, Head of tax Ac­ca­ce Ru­mun­sko.

V Poľ­sku sú za­ve­de­né veľ­mi prís­ne pra­vid­lá a san­kcie pri da­ňo­vých tres­tných či­noch. Bo­li vy­tvo­re­né za úče­lom od­ra­de­nia z ta­kej­to čin­nos­ti. Sys­tém da­ňo­vej kon­tro­ly v Poľ­sku je roz­de­le­ný na via­ce­ré špe­ciál­ne od­de­le­nia, kto­ré pô­so­bia ob­dob­ne ako agen­ti taj­nej služ­by.

„I na­priek to­mu, že sú san­kcie za da­ňo­vé de­lik­ty vy­so­ké, ne­ve­die to k zni­žo­va­niu da­ňo­vej kri­mi­na­li­ty. Ma­la by byť zní­že­ná tres­tná zod­po­ved­nosť. Da­ňo­ví úrad­ní­ci by bo­li viac ochot­ní dodr­žia­vať svo­je po­vin­nos­ti a pra­vid­lá," uvie­dol Ra­do­mir Graj, Head of tax Ac­ca­ce Poľ­sko.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter