Spoločnosť HP Slovakia vyhlásila najlepších obchodných partnerov za rok 2011

Naj­lep­ší­mi par­tner­mi HP Slo­va­kia za rok 2011 sa sta­li spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN a NAY. Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia vy­hlá­si­la svo­jich naj­lep­ších ob­chod­ných par­tne­rov za rok 2011. Na vý­roč­nom stret­nu­tí HP so svo­ji­mi par­tner­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi zís­ka­la oce­ne­nie naj­lep­šie­ho par­tne­ra v pre­da­ji ko­mer­čných HP pro­duk­tov spo­loč­nosť DA­TA­LAN, a.s. Naj­lep­ším par­tne­rom v pre­da­ji spot­re­bi­teľ­ských HP pro­duk­tov sa sta­la spo­loč­nosť NAY, a.s., a oce­ne­nie naj­lep­šie­ho dis­tri­bú­to­ra v pre­da­ji HP pro­duk­tov zís­ka­la spo­loč­nosť eD´ sys­tem Slo­va­kia, s.r.o.

„Kva­lit­nú sieť ob­chod­ných par­tne­rov po­va­žu­je­me za je­den z kľú­čo­vých fak­to­rov ús­peš­né­ho pô­so­be­nia spo­loč­nos­ti HP na slo­ven­skom tr­hu, pre­to jej bu­do­va­nie a nás­led­ná pod­po­ra pat­rí k na­ším naj­väč­ším prio­ri­tám. Som pres­ved­če­ný, že i v ro­ku 2012 do­ká­žu na­ši ob­chod­ní par­tne­ri nad­via­zať na svo­je ús­pe­chy a potvr­diť si­lu vzá­jom­nej spo­lup­rá­ce," uvie­dol pri oce­ňo­va­ní par­tne­rov Mar­tin Ku­ba­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HP Slo­va­kia.

Ok­rem oce­ne­ní na­prieč všet­ký­mi di­ví­zia­mi spo­loč­nosť HP ohod­no­ti­la svo­jich par­tne­rov aj pod­ľa vý­sled­kov v jed­not­li­vých pro­duk­to­vých di­ví­ziách:

Oce­ne­nia di­ví­zie osob­ných po­čí­ta­čov (Per­so­nal Sys­tems Group):

 • Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji ko­mer­čných PSG pro­duk­tov: ver­si­ty, a.s.;
 • Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji spot­re­bi­teľ­ských PSG pro­duk­tov: NAY, a.s.;
 • Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci par­tner v pre­da­ji PSG pro­duk­tov: Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s.

Oce­ne­nia di­ví­zie zob­ra­zo­va­nia a tla­če (Ima­ging and Prin­ting Group):

 • Ko­merč­ný par­tner s naj­väč­ším ob­ra­tom IPG har­dvé­ru: AGEM COM­PU­TERS, spol. s r. o.;
 • Naj­väč­ší IPG re­tail par­tner: NAY, a.s.
 • Naj­väč­ší par­tner v pre­da­ji spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu: CLEAN TO­NE­RY, s.r.o.

Oce­ne­nia di­ví­zie pod­ni­ko­vej IT infra­štruk­tú­ry (En­terpri­se Servers, Sto­ra­ge and Networ­king):

 • Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji En­terpri­se Servers, Sto­ra­ge and Networ­king pro­duk­tov: Atos IT So­lu­tions and Servic­es, s.r.o.;
 • Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci par­tner v pre­da­ji En­terpri­se Servers, Sto­ra­ge and Networ­king pro­duk­tov: Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s.

Oce­ne­nia di­ví­zie tech­no­lo­gic­kých slu­žieb (Tech­no­lo­gy Servic­es):

 • Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji slu­žieb Tech­no­lo­gy Servic­es: TEM­PEST, a.s.;
 • Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci par­tner v pre­da­ji slu­žieb Tech­no­lo­gy Servic­es: SOIT­RON, a.s.

Oce­ne­nie di­ví­zie kor­po­rát­nych slu­žieb (En­terpri­se Servic­es):

 • Naj­lep­ší En­tep­ri­se Servic­es par­tner: MIM, s.r.o.

Oce­ne­nie sof­tvé­ro­vej di­ví­zie (HP Software):

 • Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji HP Software: TEM­PEST, a.s.

Zdroj: HP SlovakiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter