ZlavaDna.sk zaznamenala v januári rekordný predaj

Zla­vaD­na.sk potvr­di­la svo­ju po­zí­ciu lead­ra na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia. Zla­vaD­na.sk, jed­not­ka na tr­hu ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia, do­siah­la v ja­nuá­ri re­kord­ný vý­sle­dok pre­da­ja. Za pr­vý me­siac toh­to ro­ku sa jej po­da­ri­lo do­siah­nuť ná­rast pre­da­ja o 100% v po­rov­na­ní s prie­mer­ný­mi me­sač­ný­mi pre­daj­mi v ro­ku 2011. Ja­nuár sa tak stal vô­bec naj­ús­peš­nej­ším me­sia­com v his­tó­rii Zla­vaD­na.sk.

Za zdvoj­ná­so­be­ním ob­ra­tu vi­dí Zden­ko Hos­chek, ko­na­teľ Zla­vaD­na.sk, zme­nu v štruk­tú­re ná­ku­pov zá­kaz­ní­kov. Tí za­ča­li up­red­nos­tňo­vať drah­šie po­nu­ky. „Pri prib­liž­ne rov­na­kom poč­te pre­da­ných ku­pó­nov sa nám v ja­nuá­ri po­da­ri­lo zdvoj­ná­so­biť pre­daj, čo ho­vo­rí o tom, že sme pre­dá­va­li viac ku­pó­nov s vy­ššou hod­no­tou ako po mi­nu­lé me­sia­ce." Me­dzi mi­mo­riad­ne ús­peš­né po­nu­ky pat­ri­la nap­rík­lad la­se­ro­vá ope­rá­cia očí, kto­rá spo­lu s pre­da­jom exotic­kých zá­jaz­dov z do­vo­len­ko­vej sek­cie pris­pe­la k ús­peš­né­mu štar­tu ro­ka 2012. „Vý­sled­ky za ja­nuár sú nad na­še oča­ká­va­nia. V ro­ku 2012 oča­ká­va­me pok­ra­čo­va­nie no­vé­ho tren­du vý­vo­ja na tr­hu sme­ru­jú­ce­ho k drah­ším a exklu­zív­nej­ším po­nu­kám spo­je­ný s ďal­ším ras­tom pre­da­ja," uzat­vá­ra Zden­ko Hos­chek.

Pred­pok­la­dom ďal­šie­ho ras­tu a cel­ko­vej udr­ža­teľ­nos­ti sys­té­mu sú aj spo­koj­ní klien­ti, kto­rí sa vra­ca­jú. Zla­vaD­na.sk, kto­rá je tra­dič­ne sil­ná v gas­tro­no­mic­kom seg­men­te, pri­nies­la v os­tat­ných dňoch opä­tov­ne jed­nu z naj­ús­peš­nej­ších ak­cií vô­bec - po­nu­ku na pre­daj gri­lo­va­ných re­bie­rok a pi­vo v petr­žal­skej reš­tau­rá­cií. Vý­sled­kom je viac ako 10.000 pre­da­ných ku­pó­nov za ne­ce­lé tri dni do toh­to bra­tis­lav­ské­ho pod­ni­ku. Pop­ri zvý­še­nom zá­uj­me o no­vé ka­te­gó­rie pro­duk­tov a slu­žieb na por­tá­ly ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia tak aj tra­dič­né ka­te­gó­rie ako gas­tro­nó­mia, zdra­vie, krá­sa a re­lax zos­tá­va­jú na­ďa­lej ob­ľú­be­né.


Zdroj: ZlavaDna.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter