Gartner: Konica Minolta patrí k svetovým lídrom

Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness So­lu­tions Euro­pe ozná­mi­la svo­je za­ra­de­nie do kvad­ran­tu líd­rov v sve­to­vej sprá­ve Ma­gic Quad­rant pre mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia a tla­čiar­neS­prá­vu pub­li­ko­va­la pop­red­ná vý­skum­ná spo­loč­nosť in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Gar­tner, Inc.

„Pra­co­va­li sme na tom, aby sme bo­li uz­na­ní za sve­to­vú jed­not­ku na vy­so­ko kon­ku­ren­čnom tr­hu mul­ti­fun­kcií a tla­čiar­ní. To, že sme sa dos­ta­li do kvad­ran­tu líd­rov, je pre nás oh­rom­nou sprá­vou, a plá­nu­je­me v ňom zos­tať," ho­vo­rí Ken Osu­ga, pre­zi­dent Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness So­lu­tions Euro­pe. „Tran­sfor­má­cia na pos­ky­to­va­te­ľa kom­plexných rie­še­ní v ob­las­ti slu­žieb B2B sek­to­ra so se­bou pri­nies­la aj oce­ne­nia na­šich tech­no­ló­gií, rie­še­ní a pod­po­ry. To všet­ko nám len potvr­dzu­je, že ces­ta, kto­rou sme sa vy­bra­li, je správ­na."

Ma­gic Quad­rant od spo­loč­nos­ti Gar­tner slú­ži vo sve­te ako vo­dít­ko pre stred­ne veľ­ké a veľ­ké fir­my pri iden­ti­fi­ko­va­ní a vy­hod­no­co­va­ní pos­ky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gií, kto­rí do­dá­va­jú mul­ti­fun­kčné a tla­čo­vé za­ria­de­nia ale­bo služ­by. Zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Gar­tner stá­le vy­hľa­dá­va­jú pos­ky­to­va­te­ľov, kto­rí sa do­ká­žu po­pa­so­vať s ich glo­bál­nym pô­so­be­ní a stať sa tak cen­ný­mi par­tner­mi pri ma­na­žo­va­ní tla­če. Spo­loč­nos­ti Ko­ni­ca Mi­nol­ta sa po­da­ri­lo zís­kať ce­los­ve­to­vé pos­ta­ve­nie pos­ky­to­va­te­ľa špič­ko­vé­ho por­tfó­lia pro­duk­tov tým, že maximál­ne roz­mno­ži­la pre­daj­né ka­ná­ly ale aj svo­jou stra­té­giou do­ru­čo­va­nia har­dvé­ru, sof­tvé­ru a slu­žieb zá­kaz­ní­kom, v ča­se a na mies­te, kde je zá­kaz­níc­ky do­pyt.

Za­čiat­kom toh­to ro­ka vy­hlá­si­la spo­loč­nosť Buyers La­bo­ra­to­ry Inc. (BLI) za ví­ťa­za ce­ny Li­ne of the Year 2011 spo­loč­nosť Ko­ni­ca Mi­nol­ta vďa­ka jej ra­du čier­no­bie­lych a fa­reb­ných mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní biz­hub. V pos­led­ných ro­koch vy­hra­la Ko­ni­ca Mi­nol­ta viac BLI cien než kto­rý­koľ­vek iný vý­rob­ca. Sé­ria pro­duk­tov sa os­ved­či­la v pre zá­kaz­ní­ka naj­dô­le­ži­tej­ších ob­las­tiach - spo­ľah­li­vosť, jed­no­du­chosť pou­ži­tia, pro­duk­ti­vi­ta a kva­li­ta ob­ra­zu.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter