Traja Slováci sú nominovaní na prestižně Sony World Photography Awards

Sve­to­vá fo­tog­ra­fic­ká or­ga­ni­zá­cia (World Pho­tog­rap­hy Or­ga­ni­sa­tion) zve­rej­ni­la zoz­nam no­mi­ná­cií na oce­ne­nia So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards 2012. Tá­to sú­ťaž je os­la­vou to­ho naj­lep­šie­ho zo sve­ta fo­tog­ra­fie od za­čí­na­jú­cej ge­ne­rá­cie fo­tog­ra­fov až po naj­uz­ná­va­nej­ších auto­rov. Keď­že je po­va­žo­va­ná za ce­los­ve­to­vú fo­tog­ra­fic­kú uda­losť ro­ka, je vý­bor­né, že me­dzi fi­na­lis­ta­mi sú aj tra­ja Slo­vá­ci.

SWPA za­zna­me­na­la ten­to rok zvý­še­ný zá­ujem s poč­tom viac než 112 000 účas­tní­kov zo 171 kra­jín. Pre­to je ús­pech na­šich fo­tog­ra­fov eš­te cen­nej­ší. An­to­nios Vla­chou, Di­ana Mrá­zi­ko­vá a Pe­ter Pra­žen­ka zís­ka­li no­mi­ná­cie v ka­te­gó­riách Vy­lep­še­nia (en­han­ced), Úsmev (smi­le) resp. Mo­men­tky (split se­cond). As­trid Mer­get, krea­tív­na ria­di­teľ­ka Sve­to­vej fo­tog­ra­fic­kej or­ga­ni­zá­cie oce­ni­la kva­li­tu pos­kyt­nu­tých fo­tog­ra­fií: „V ka­te­gó­rii pro­fe­sio­nál­nych oce­ne­ní sú nád­her­ne pre­zen­to­va­né a zvý­raz­ne­né ko­lek­cie prác. V ot­vo­re­nej ama­tér­skej ka­te­gó­rii sú za­se fo­tog­ra­fie rôz­no­ro­dé a prá­ce pou­ka­zu­jú na vy­ni­ka­jú­ce schop­nos­ti aj na ama­tér­skom po­li. Te­ší nás tiež no­vá sú­ťaž v ka­te­gó­rii mlá­de­že a sme vždy nad­še­ní, keď ob­ja­ví­me ne­ja­ký vý­ni­moč­ný ta­lent."

Prá­ce prih­lá­se­né do toh­to­roč­nej ot­vo­re­nej ka­te­gó­rie, v kto­rej bo­li Slo­vá­ci ús­peš­ní, po­su­dzo­va­la vý­be­ro­vá ko­mi­sia od­bor­ní­kov z por­tá­lu Shut­ter­stock, Sve­to­vej fo­tog­ra­fic­kej or­ga­ni­zá­cie (WPO) a pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti So­ny. Jed­nou z fo­riem pod­po­ry ta­len­tov je aj pre­zen­tá­cia ich prác na veľ­kej vý­sta­ve v So­mer­set Hou­se v Lon­dý­ne v ap­rí­li 2012, kto­rej sú­čas­ťou bu­de aj sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien. Vý­roč­ný ce­re­mo­niál vy­hla­so­va­nia ví­ťa­zov oce­ne­ní So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards, spo­je­ný s ga­la ve­če­rom, sa us­ku­toč­ní 26. ap­rí­la v Hil­ton Ho­tel v lon­dýn­skom Park La­ne. Sláv­nos­tné ude­ľo­va­nie oce­ne­ní bu­de opäť pre­bie­hať sú­bež­ne s vý­sta­vou sve­to­vej fo­tog­ra­fie (World Pho­to) v Lon­dý­ne, čo je me­siac tr­va­jú­ca ak­cia, po­čas kto­rej sa ko­na­jú rôz­ne uda­los­ti, sú­vi­sia­ce z fo­tog­ra­fo­va­ním.

Viac in­for­má­cií o sú­ťa­ži So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards náj­de­te tu: http://worldpho­to.org/com­pe­ti­tions/

Zdroj: World Photography OrganisationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter