Slovensko už vyčerpalo všetky časové rezervy

Zho­da po­li­tic­kých strán nie je pred voľ­ba­mi žiad­nym prek­va­pe­ním

IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska dnes zor­ga­ni­zo­va­la už tra­dič­ný „Pred­vo­leb­ný ok­rúh­ly stôl na té­mu In­for­ma­ti­zá­cia", na kto­rý poz­va­la pred­sta­vi­te­ľov naj­väč­ších po­li­tic­kých strán. Poz­va­nie pri­ja­li Alexan­der Bar­na (SAS), Pe­ter Mach (KDH), Ro­land Sill (Most-Híd), Ivan Šte­fa­nec (SDKÚ-DS ) a Ján Po­čia­tek (SMER-SD), kto­rí pre­zen­to­va­li sta­no­vis­ká strán k té­mam ako vy­uži­tie po­ten­ciá­lu IKT prie­mys­lu, si­tuácia v eGo­ver­nmen­te, vzde­lá­va­nie, ale i AC­TA a re­cyk­lač­né, či autor­ské pop­lat­ky.

Ivan Šte­fa­nec pod­čiar­kol, že naj­lep­šou pod­po­rou IKT prie­mys­lu je dob­ré pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die a nez­vy­šo­va­nie da­ňo­vé­ho a od­vo­do­vé­ho za­ťa­že­nia. Ján Po­čia­tek po­va­žu­je IKT prie­my­sel za kľú­čo­vé­ho spo­luh­rá­ča pri bu­do­va­ní lep­ších slu­žieb pre ob­ča­nov.

Pred­pok­la­dom pre pok­rok v ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu je cen­tra­li­zá­cia a zjed­no­te­nie in­for­mač­ných sys­té­mov ve­rej­nej sprá­vy. Sú­čas­né roz­trieš­te­nie kom­pe­ten­cii pod­po­ru­je re­zort­izmus a pri­ná­ša aj čas­té a zby­toč­ne prie­ťa­hy. Bu­de ťaž­ké do­bie­hať stra­te­ný čas, zhod­li sa všet­ci prí­tom­ní. Pe­ter Mach z KDH pre­to ho­vo­ril o pot­re­be pok­ra­čo­vať v roz­beh­nu­tých pro­jek­toch, pri­čom v ideál­nom prí­pa­de by prog­ra­mo­vé vy­hlá­se­nie no­vej vlá­dy ma­lo dať do 30 dní od vo­lieb jas­ný sig­nál o pred­sta­ve pok­ra­čo­va­nia in­for­ma­ti­zá­cie. Ro­land Sill cha­rak­te­ri­zo­val ak­tuál­ny stav ve­tou," Slo­ven­sko už vy­čer­pa­lo všet­ky ča­so­vé re­zer­vy". Prob­lém ko­rup­cie vní­ma­jú všet­ky po­li­tic­ké stra­ny, pod­ľa slov Alexan­dra Bar­nu je pot­reb­né dos­tať ce­ny pro­duk­tov na tr­ho­vú úro­veň. Po­moh­lo by, ak by fir­my vní­ma­li štát ako kaž­dé­ho iné­ho zá­kaz­ní­ka.

Zá­ve­reč­ná časť po­du­ja­tia pat­ri­la naj­dô­le­ži­tej­ším prio­ri­tám parla­men­tných strán v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie. Pre SAS je to v pr­vom ra­de cen­tra­li­zá­cia, dô­raz na kva­lit­nú kon­cep­čnú prpra­vu pro­jek­tov a zvy­šo­va­nie kva­li­fi­ká­cie kom­pe­ten­tných úrad­ní­kov. Ján Po­čia­tek a SMER po­va­žu­je za pr­vú prio­ri­tu čer­pa­nie fon­dov, s prí­pad­ným mi­nis­trom pre euro­fon­dy. Ďalej je to da­ňo­vý in­for­mač­ný sys­tém a nás­led­ne zá­chra­na OPIS so zá­ko­nom o eGo­ver­nmen­te. Pe­ter Mach prio­ri­ty stra­ny zhr­nul do troch ob­las­tí: le­gis­la­tí­va, or­ga­ni­zač­ná štruk­tú­ra a čer­pa­nie OPI­Su. Ro­land Sill za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žu­je zá­chra­nu OPIS a os­tat­ných ope­rač­ných prog­ra­mov. Pod­ľa Sil­la ne­má­me už to­tiž žia­den pries­tor na chy­by a do ro­ka 2013 mu­sí­me vy­čer­pať zvyš­né pros­tried­ky, o kto­ré inak Slo­ven­sko ne­náv­rat­ne prí­de ako aj prip­ra­viť no­vý prog­ram čer­pa­nia pre nas­le­du­jú­ce prog­ra­mo­va­cie ob­do­bie.

"ITAS vní­ma reali­zá­ciu eGo­ver­nmen­tu ako kri­tic­kú a Slo­ven­sko si ne­mô­že do­vo­liť ďal­šie stra­ty zdĺha­vým pre­hod­no­co­va­ním. Kľú­čo­vou té­mou je kon­ti­nui­ta a ve­rí­me, že tí, kto­rí bu­dú zos­ta­vo­vať vlá­du si to dob­re uve­do­mu­jú" po­ve­dal Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska a do­dal "chcem ve­riť, že roz­diel me­dzi dek­la­ro­va­ný­mi plán­mi a skut­ka­mi bu­de men­ší ako to­mu bo­lo v mi­nu­los­ti."

IT Aso­ciá­cia prip­ra­vu­je svo­je od­po­rú­ča­nia do vlád­ne­ho prog­ra­mu, kto­ré bu­de pre­sa­dzo­vať.

IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS) je pro­fe­sij­ným zdru­že­ním naj­výz­nam­nej­ších do­má­cich a za­hra­nič­ných spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Pos­la­ním IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska je pre­sa­dzo­vať in­for­ma­ti­zá­ciu ako pred­pok­lad bu­do­va­nia zna­los­tnej spo­loč­nos­ti.

Zdroj: IT Asociácia SlovenskaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter