Ako si uľahčiť ročné zúčtovanie dane za rok 2011!

Účtov­ní­ci a mzdá­ri sú opäť v stre­hu a dôk­lad­ne sa prip­ra­vu­jú na roč­né zúč­to­va­nie da­ne, kto­ré je pot­reb­né od­ov­zdať do 31. mar­ca 2012. Tá­to zá­kon­ná po­vin­nosť kaž­dý rok so se­bou pri­ná­ša zme­ny, kto­ré je pot­reb­né sle­do­vať. Všet­ky tie­to le­gis­la­tív­ne no­vin­ky, no­vé tla­či­vá ako aj ak­tuál­ne in­for­má­cie o spra­co­va­ní RZD za rok 2011 sú te­raz po­ko­pe dos­tup­né pre kaž­dé­ho.

Zá­klad­né poj­my ne­vyh­nut­né pre vy­ko­na­nie roč­né­ho zúč­to­va­nia da­ne, všet­ky pot­reb­né ter­mí­ny (ke­dy je pot­reb­né vy­sta­viť aký do­ku­ment), spô­sob vy­pĺňa­nia tla­čív a ich preh­ľad s po­kyn­mi pre ich správ­ne vy­pl­ne­nie - to­to všet­ko ob­sa­hu­je no­vá elek­tro­nic­ká pub­li­ká­cia Roč­né zúč­to­va­nie da­ne za rok 2011.

Prí­ru­čiek na po­li­ci, kde za­be­ra­jú mies­to, už bo­lo dosť. Vo for­má­te PDF, kto­rý si úč­tov­ní­ci a mzdá­ri ľah­ko stiah­nu pria­mo do po­čí­ta­ča, sa oboz­ná­mia so všet­ký­mi po­vin­nos­ťa­mi sú­vi­sia­ci­mi s ak­tuál­nou prob­le­ma­ti­kou zúč­to­va­nia da­ne. V pub­li­ká­cii tiež náj­du preh­ľad tla­čív s ko­men­tá­rom (Žia­dosť o vy­ko­na­nie RZD, Potvr­de­nie o zda­ni­teľ­nej mzde, Roč­né zúč­to­va­nie da­ne, Potvr­de­nie o za­pla­te­ní da­ne, Vy­hlá­se­nie o pou­ká­za­ní su­my do vý­šky 2% za­pla­te­nej da­ne).

71-stra­no­vý po­rad­ca ob­sa­hu­je tiež vzo­ro­vý prík­lad vý­poč­tu roč­né­ho zúč­to­va­nia da­ne a nie­koľ­ko ti­pov a tri­kov, ako roč­né zúč­to­va­nie da­ne vy­ko­nať pria­mo v prog­ra­me OLYMP - mzdy a per­so­na­lis­ti­ka od spo­loč­nos­ti KROS a.s.

Viac in­for­má­cií o prí­ruč­ke náj­de­te na www.kros.sk/pub­li­ka­cie

Zdroj: KROS a.s.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter