Strany sľubujú zmeny v riadení a využívaní IT projektov

Jed­nou z troch prio­rít stra­ny Smer-SD v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie v prí­pa­de jej účas­ti v bu­dú­cej vlá­de bu­de zlep­še­nie fun­go­va­nia da­ňo­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Pos­la­nec parla­men­tu za Smer-SD a exmi­nis­ter fi­nan­cií Ján Po­čia­tek to zdô­vod­ňu­je tým, aby da­ňo­vé úra­dy bo­li fun­kčné naj­mä pri rie­še­ní da­ňo­vých úni­kov. Štát pod­ľa ne­ho pri­chá­dza na da­ňo­vých pod­vo­doch roč­ne o 400 mil. eur.

Bý­va­lý mi­nis­ter fi­nan­cií po­va­žu­je za ďal­šie pot­reb­né opat­re­nie v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) dot­vo­re­nie zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te. "Aby sa už de­fi­ni­tív­ne a jas­ne vy­dláž­di­la ces­ta vzhľa­dom na krát­ky čas a aby bo­lo jas­né, ako pro­jek­ty bu­dú me­dzi se­bou sú­vi­sieť a uza­vrieť tú­to me­to­dic­kú a lo­gic­kú časť," po­ve­dal Po­čia­tek v uto­rok na pred­vo­leb­nom ok­rúh­lom sto­le o in­for­ma­ti­zá­cii, kto­rý zor­ga­ni­zo­va­la IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska. Prio­ri­tou bu­dú­cej vlá­dy má byť pod­ľa ne­ho čer­pa­nie euro­fon­dov, pri­čom by ma­la byť vy­tvo­re­ná sa­mos­tat­ná fun­kcia mi­nis­tra pre ria­de­nie euro­fon­dov.

Stra­na Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) by chce­la pre­sa­dzo­vať vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho koor­di­ná­to­ra pre pro­jek­ty in­for­mač­ných sys­té­mov na úrov­ni ria­de­nia vlá­dy, pri­čom tá­to fun­kcia by ma­la byť vy­ňa­tá spod mi­nis­ter­stva fi­nan­cií. "Ďal­ším bo­dom je klásť veľ­ký dô­raz na špe­ci­fi­ká­ciu pro­jek­tov, to zna­me­ná kon­cep­ciu, tech­nic­kú špe­ci­fi­ká­ciu, rov­na­ko aj me­to­di­ku pre­be­ra­nia tých­to pro­jek­tov," po­ve­dal pred­se­da SaS v Ko­šic­kom kra­ji Alexan­der Bar­na. Za dô­le­ži­té ozna­čil aj zvy­šo­va­nie kva­li­fi­ká­cie ľu­dí v štát­nej sprá­ve, kto­rí sú zod­po­ved­ní za de­fi­ní­ciu IT pro­jek­tov, ale­bo lep­šie za­pla­te­nie ľu­dí zvon­ka. "Mu­sia zos­tať reál­ny­mi par­tner­mi súk­rom­né­mu sek­to­ru, aby ko­mu­ni­ko­va­li na rov­na­kej vl­no­vej dĺžke a poh­lo sa to ne­ja­kým spô­so­bom dop­re­du," do­dal k pot­reb­né­mu zlep­še­niu od­bor­nos­ti štát­nych úrad­ní­kov v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

KDH je za do­kon­če­nie le­gis­la­tí­vy a jed­not­né ria­de­nie IT pro­jek­tov, ako aj zlep­še­nie čer­pa­nia zdro­jov na pro­jek­ty v OPIS-e. "Stra­te­gic­ké do­ku­men­ty sú už roz­pra­co­va­né a skôr ide o to ich zreali­zo­vať. Jed­ným nás­tro­jom, kto­rý mô­že urý­chliť ich reali­zá­ciu, je le­gis­la­tív­ne pod­po­riť ich im­ple­men­tá­ciu," po­ve­dal šéf Kon­zí­lia KDH Pe­ter Mach s tým, že tre­ba prip­ra­viť zá­kon o e-Go­ver­nmen­te a cen­tra­li­zo­vať ria­de­nie pro­jek­tov.

Most-Híd po­va­žu­je za maximál­nu prio­ri­tu zá­chra­nu OPIS-u vzhľa­dom na níz­ku úro­veň je­ho vy­uží­va­nia. "Tre­ba rých­lo uza­vrieť zoz­nam pro­jek­tov, kto­ré bu­dú fi­nan­co­va­né z ope­rač­né­ho prog­ra­mu. Sme v si­tuá­cii, že je viac pro­jek­to­vých zá­me­rov než reál­ne voľ­ných pe­ňa­zí a vzni­ka­jú rôz­ne nie­ke­dy veľ­mi myl­né pred­sta­vy, čo je mož­né pre­fi­nan­co­vať z toh­to ope­rač­né­ho prog­ra­mu, a čo nie," po­ve­dal vlád­ny spl­no­moc­ne­nec pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť Ro­land Sill (Most-Híd) s tým, že už nie je mož­né ro­biť ďal­šie chy­by. Mu­sí sa to pod­ľa ne­ho uza­vrieť čo naj­skôr po voľ­bách, le­bo v bu­dú­com ro­ku bu­de pot­reb­né v tom­to prog­ra­me vy­čer­pať oko­lo 300 mil. eur. "Ne­mô­že­me za­bud­núť na príp­ra­vu no­vé­ho prog­ra­mo­va­cie­ho ob­do­bia 2014 až 2020, pou­čiť sa z chýb, kto­ré sme uro­bi­li, aby bo­li pe­nia­ze čo naj­lep­šie vy­uži­té," do­dal.

Aj SDKÚ-DS po­va­žu­je za dô­le­ži­tú príp­ra­vu zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te, kto­rý by mal zjed­no­du­šiť služ­by pre ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov. "Chce­li by sme dos­pieť k sta­vu, ke­dy zá­kaz­ník, ob­čan ale­bo pod­ni­ka­teľ len je­den­krát zdie­ľa údaj s or­gán­mi štát­nej sprá­vy, a tie sú po­vin­né si ho zdie­ľať nav­zá­jom," uvie­dol pos­la­nec za uve­de­nú stra­nu Ivan Šte­fa­nec. Sa­mot­né jed­not­né ria­de­nie by pod­ľa ne­ho bo­lo príl­eži­tos­ťou na zlep­še­nie v tej­to ob­las­ti, le­bo e-Go­ver­nment sa eš­te ne­po­da­ri­lo dos­tať pod jed­nu stre­chu. "Zjed­no­te­nie kom­pe­ten­cií po­mô­že pre­dov­šet­kým rých­lej­šej reali­zá­cii slu­žieb e-Go­ver­nmen­tu," pred­pok­la­dá Šte­fa­nec.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter