Počas Dňa bezpečnejšieho internetu vyškolia viac ako 3 500 detí

Pri príl­eži­tos­ti Dňa bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu us­ku­toč­ní v uto­rok 7. feb­ruára spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko ďal­šiu fá­zu svoj­ho dl­ho­do­bé­ho pro­jek­tu vzde­lá­va­nia na ško­lách, kto­ré­ho cie­ľom je zvy­šo­vať zna­los­ti žia­kov o bez­peč­nom pou­ží­va­ní inter­ne­tu. O po­ten­ciál­nych ne­bez­pe­čen­stvách vir­tuál­ne­ho sve­ta sa bu­de s viac než 3 500 žiak­mi z tak­mer 50 zá­klad­ných škôl a osem­roč­ných gym­ná­zií v je­de­nás­tich mes­tách v uto­rok roz­prá­vať dvad­sať vy­ško­le­ných lek­to­rov pod ve­de­ním det­skej psy­cho­lo­gič­ky Má­rie Tót­ho­vej-Šim­čá­ko­vej.

"Vir­tuál­ny svet so se­bou pri­ná­ša čo­raz väč­šie ri­zi­ká. Za os­tat­né ro­ky sa vý­raz­ne zní­žil vek, keď pri­chá­dza di­eťa po pr­vý raz do kon­tak­tu s inter­ne­tom. Z ro­ka na rok je cí­tiť vý­raz­ný ná­rast inter­ne­to­vých zruč­nos­tí u de­tí. Sú­čas­ná si­tuácia však so se­bou pri­ná­ša no­vé zá­vis­los­ti me­dzi mla­dý­mi ľuď­mi a jed­nou z nich je aj zá­vis­losť od inter­ne­tu. Čo­raz čas­tej­šie do­chá­dza aj ku ky­ber­ši­ka­ne. Pre­to je veľ­mi dô­le­ži­té s deť­mi, ro­dič­mi aj uči­teľ­mi o tých­to nás­tra­hách roz­prá­vať," uvied­la na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Tót­ho­vá-Šim­čá­ko­vá, pod kto­rej ve­de­ním už vy­ško­le­ní lek­to­ri od ro­ku 2008 nav­ští­vi­li viac než 300 škôl a vy­ško­li­li tak­mer 17 500 žia­kov. Tak­tiež sa o tej­to té­me roz­prá­va­li s viac než 800 ro­dič­mi žia­kov. "Pro­jekt, na kto­rom spo­lup­ra­cu­je­me so spo­loč­nos­ťou Oran­ge, pri­ná­ša že­la­né ovo­cie a pre­sa­hu­je hra­ni­ce kla­sic­ké­ho vzde­lá­va­nia na ško­lách. Lek­to­ri sa po náv­šte­ve vy­učo­va­cích ho­dín stá­va­jú v mno­hých prí­pa­doch kon­zul­tan­tmi pre ce­lú ško­lu, udr­žu­jú kon­tak­ty s ve­de­ním ško­ly, čo nám umož­ňu­je pria­mo rie­šiť kon­krét­ne prob­lé­mo­vé si­tuácie," do­da­la Tót­ho­vá-Šim­čá­ko­vá.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter