Európsky týždeň e-Skills 2012

Ge­ne­rál­ne ria­di­teľ­stvo európ­skej ko­mi­sie pre pod­ni­ka­nie a prie­my­sel spúš­ťa ce­loeuróp­sku kam­paň Európ­sky týž­deň e-Skills 2012, za­me­ra­nú na pod­po­ru roz­vo­ja e-zruč­nos­ti ako nás­troj, kto­rý mô­že po­môcť mla­dým ľu­ďom v Euró­pe zís­kať prá­cu.

A prá­ve na pod­po­ru zís­ka­nia lep­ších pra­cov­ných príl­eži­tos­tí európ­skej mlá­de­že pros­tred­níc­tvom vy­uži­tia di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií za­há­ji Európ­ska ko­mi­sia 26. - 30. mar­ca 2012 sve­to­vú kam­paň Európ­sky týž­deň e-Skills upo­zor­ňu­júc na vý­ho­dy zís­ka­va­nia vhod­ných ty­pov e-zruč­nos­tí. Ne­za­mes­tna­nosť do­sa­hu­je v niek­to­rých člen­ských štá­toch úro­veň viac ako 40%, ob­vyk­le sa po­hy­bu­je na úrov­ni oko­lo 22%.

Ini­cia­tí­va os­ve­to­vej kam­pa­ne je koor­di­no­va­ná spo­loč­nos­ťa­mi DI­GI­TA­LEURO­PE a Euro­pean School­net v spo­lup­rá­ci so stov­ka­mi par­tne­rov, vrá­ta­ne veľ­kých IT spo­loč­nos­tí, ako je Cis­co, Goog­le, Hewlett Pac­kard, No­kia, Mic­ro­soft, So­ny a ďal­ší. Na Slo­ven­sku tie­to ak­ti­vi­ty koor­di­nu­je IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska.

Pre­to po­zý­va­me uni­ver­zit­ných štu­den­tov pre­dov­šet­kým z ko­mu­ni­kač­ných od­bo­rov, žur­na­lis­ti­ky a audio­vi­zuál­nych od­bo­rov, aby sa zú­čas­tni­li sú­ťa­že „Nad­še­nie" v rám­ci európ­ske­ho týž­dňa e-Skills. Pro­jekt „Nad­še­nie" mô­že byť zá­ba­vou a zá­ro­veň za­čiat­kom ich po­ten­ciál­nej ka­rié­ry. Cie­ľom je in­špi­ro­vať mla­dých ľu­dí, aby vy­tvá­ra­li za­ují­ma­vé ko­mu­ni­kač­né té­my v ob­las­ti, kto­rá za­ují­ma mla­dých ab­sol­ven­tov v Euró­pe - ako zís­kať za­mes­tna­nie.

Ško­lám s od­bor­mi ko­mu­ni­ká­cia a audio­vi­zuál­ny­mi od­bor­mi po­nú­ka­me mož­nosť po­sie­lať prís­pev­ky, kto­ré bu­dú hod­no­te­né od­bor­nou po­ro­tou. Tá bu­de zlo­že­ná z pred­sta­vi­te­ľov od­bor­ných škôl ako IN­SEAD, Lon­don School of Eco­no­mics, Sor­bon­ne a tak­tiež z pred­sta­vi­te­ľov prie­mys­lu - spo­loč­nos­tí TBWA Worldwide, Euro­News, Cis­co , No­kia, Goog­le a Mic­ro­soft. Ví­ťa­zi ma­jú mož­nosť zís­kať ok­rem fi­nan­čných cien aj mož­nosť zú­čas­tniť sa praxe v pop­red­ných sve­to­vých fir­mách.

Všet­ko čo pot­re­bu­je­te, aby ste sa za­po­ji­li do sú­ťa­že „Nad­še­nie" je za­ují­ma­vý ob­sah v jed­nej z troch niž­šie uve­de­ných ka­te­gó­rií. V prís­pev­ku mu­sí­te preu­ká­zať krea­tív­ny, ino­va­tív­ny, svoj­ráz­ny a vtip­ný spô­sob, ako mô­žu mla­dí ľu­dia náj­sť prá­cu pros­tred­níc­tvom e-tech­no­ló­gií.

Sú­ťaž „Nad­še­nie" ako pro­jekt európ­ske­ho týž­dňa e-Skills pred­sta­vu­je pre štu­den­tov príl­eži­tosť na preu­ká­za­nie svo­jich schop­nos­tí pri tvor­be za­ují­ma­vých ko­mu­ni­kač­ných tém, kto­ré by pod­po­ri­li vi­di­teľ­nosť kam­pa­ne európ­ske­ho týž­dňa e​​-Skills. Po­nú­ka tak­tiež mož­nosť zvi­di­teľ­ne­nia sa štu­den­tov u naj­väč­ších a naj­lep­ších spo­loč­nos­tí na sve­te.

Sláv­nos­tné vy­hlá­se­nie vý­sled­kov pre­beh­ne v Ko­da­ni v Dán­sku na zá­ve­reč­nej ce­re­mó­nii európ­ske­ho týž­dňa e​​-Skills. Fi­na­lis­ti bu­dú mať pl­ne hra­de­nú ces­tu na zá­ve­reč­nú ce­re­mó­niu, kde si pre­be­rú ce­ny a vy­zna­me­na­nia od par­tne­rov európ­ske­ho týž­dňa e-Skills. Pôj­de o pred­sta­vi­te­ľov pop­red­ných in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných fi­riem ako nap­rík­lad No­kia, Mic­ro­soft, In­tel a ďal­ších.

Niž­šie uvá­dza­me po­pis kri­té­rií pre za­po­je­nie sa do sú­ťa­že. Te­ší­me sa na účasť uni­ver­zít v sú­ťa­ží, kto­rá je sú­čas­ťou európ­ske­ho týž­dňa e-Skill.

Po­ky­ny sú­ťa­že
Na účasť v sú­ťa­ži je pot­reb­né vy­tvo­riť ob­sah, kto­rý zod­po­ve­dá špe­ci­fi­ká­ciam jed­nej z troch niž­šie uve­de­ných ka­te­gó­rií a vy­pl­niť prih­láš­ku na strán­ke: http://es­kills-week.ec.euro­pa.eu/pro­jec­tpas­sion, kto­rá bu­de za­ra­de­ná do žre­bo­va­nia.

Ka­te­gó­rie a té­my
Všet­ky prís­pev­ky sa mu­sia kva­li­fi­ko­vať v jed­nej z troch ka­te­gó­rií. Ob­sah má byť krea­tív­ny, vtip­ný a má de­monštro­vať ino­va­tív­ne pou­ží­va­nie mé­dií. Na vy­tvo­re­nie zá­zna­mu je po­vo­le­né pou­ži­tie aké­ho­koľ­vek mé­dia: mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, tab­le­tu, ilus­trá­cie, di­gi­tál­ne­ho di­zaj­nu, pí­sa­né­ho ob­sa­hu ale­bo so­ciál­ne­ho mé­dia (Twit­ter, Tumblr, Blog, YouTu­be a pod). Aby bol prís­pe­vok kla­si­fi­ko­va­ný ako sú­ťaž­ný, je nut­né vy­pl­niť sú­ťaž­ný for­mu­lár na ofi­ciál­nej strán­ke: http://es­kills-week.ec.euro­pa.eu/pro­jec­tpas­sion

Ka­te­gó­ria čís­lo 1 - e-zruč­nos­ti a ja
Cie­ľom prís­pev­kov v tej­to ka­te­gó­rii je vy­svet­liť ne­zas­vä­te­ným, čo sú to e-zruč­nos­ti a ako je mož­né ich roz­ví­jať u mla­dých ľu­dí, kto­rí za­čí­na­jú uva­žo­vať o ich ka­riér­nych mož­nos­tiach. Ob­sah má byť za­me­ra­ný na skú­ma­nie rôz­nych mož­nos­tí, kto­ré e-zruč­nos­ti po­nú­ka­jú a má de­fi­no­vať e-zruč­nos­ti v jed­no­du­chých a ľah­ko po­cho­pi­teľ­ných poj­moch. Má uvá­dzať prík­la­dy ako mô­žu ľu­dia e-zruč­nos­ti na­do­bud­núť ale­bo zvý­raz­niť prí­pa­dy ľu­dí, kto­rým sa pros­tred­níc­tvom e-zruč­nos­tí po­da­ri­li vý­ni­moč­né ve­ci. Prís­pe­vok má uká­zať, ako mô­žu ľu­dia svo­je e-zruč­nos­tí vy­užiť v praxi a v kaž­do­den­nom ži­vo­te, nap­rík­lad pri hľa­da­ní za­mes­tna­nia ale­bo ako prá­ve vďa­ka nim niek­to zís­kal prá­cu. Buď­te krea­tív­ni a po­vedz­te nám svoj ​​prí­beh!

Ka­te­gó­ria čís­lo 2 - e-zruč­nos­ti: prá­ca bu­dúc­nos­ti
Cie­ľom prís­pev­kov v tej­to ka­te­gó­rii je pres­kú­mať pod­ni­ka­teľ­ské mož­nos­ti, kto­ré sa ot­vá­ra­jú vďa­ka e-zruč­nos­tiam. Ma­jú vy­tvo­riť in­špi­ru­jú­ce prí­be­hy, kto­ré pou­ka­zu­jú na množ­stvo príl­eži­tos­tí di­gi­tál­ne­ho sve­ta, kto­ré ča­ka­jú na mla­dých ľu­dí. Pre­mýš­ľaj­te o pô­vo­de Fa­ce­book, Twit­ter a náj­di­te ich európ­ske ek­vi­va­len­ty. Ale­bo nám prez­raď­te svo­je plá­ny na vy­bu­do­va­nie no­vej so­ciál­nej sie­te, či pre­zen­tuj­te ob­chod­ný ná­pad nie­ko­ho, ko­ho poz­ná­te ale­bo ste o ňom po­ču­li.

Ka­te­gó­ria čís­lo 3 - Krea­tív­ne e-zruč­nos­ti
Cie­ľom tej­to ka­te­gó­rie je skú­mať všet­ky mož­nos­ti e-zruč­nos­tí v ob­las­ti ume­nia, vy­dá­va­nia li­te­ra­tú­ry, inter­ne­tu a di­gi­tál­nych sní­mok. Va­ša krea­ti­vi­ta by ma­la uká­zať, v kto­rých krea­tív­nych ob­las­tiach sa mô­žu e-zruč­nos­tí up­lat­niť. Pre­mýš­ľaj­te o tom, ako za­čal Pixar ale­bo sku­pi­na mla­dých umel­cov, kto­rí pra­cu­jú na fil­me ale­bo on-li­ne por­tá­li o ume­ní ale­bo kto­rí ro­bia za­ují­ma­vé a krea­tív­ne pro­jek­ty. Pou­ži­te svo­ju fan­tá­ziu!

Ob­sah všet­kých ka­te­gó­rií mu­sí ko­reš­pon­do­vať s hlav­nou té­mou kam­pa­ne - e-zruč­nos­ti: tam je prá­ca, kto­rá na vás ča­ká.

Vstup­né kri­té­riá
Sú­ťa­žia­ci mu­sí spĺňať nas­le­du­jú­ce kri­té­riá:


1. Oboz­ná­miť s plá­nom kam­pa­ne vo vy­pl­ne­nej prih­láš­ke
2. Reali­zo­vať kam­paň (na akej­koľ­vek strán­ke, kto­rú si vy­bral a vy­bu­do­vať ko­mu­ni­tu)
3.Vy­tvo­re­ný film nes­mie byť dl­hší ako 3 mi­nú­ty a mu­sí byť vy­ro­be­ný špe­ciál­ne pre pro­jekt „Nad­še­nie". Prís­pe­vok bu­de od­os­la­ný v di­gi­tál­nej for­me na po­sú­de­nie (mô­že byť zve­rej­ne­ný na blo­gu ale­bo webo­vej strán­ke pod­ľa váš­ho vý­be­ru)
4. Hud­ba prís­pev­ku ne­mô­že pre­sa­ho­vať tr­va­nie 4 mi­nút
5. Všet­ky pred-prip­ra­ve­né ma­te­riá­ly, ako nap­rík­lad hud­ba, mu­sia byť ne­li­cen­co­va­né, prip­ra­ve­né na pou­ži­tie

Pos­led­ný ter­mín na prih­lá­se­nie pro­jek­tov je 4. ma­rec 2012

Dô­le­ži­té ter­mí­ny
Uzá­vier­ka prih­lá­šok 4. ma­rec 2012 - pol­noc
Aka­de­mic­ké hod­no­te­nie: 5. ma­rec 2012 - 15. ma­rec 2012
Hod­no­te­nie zá­stup­cov prie­mys­lu: 16. ma­rec 2012 - 20. ma­rec 2012
Sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien 30. ma­rec 2012 - Ko­daň

Hod­no­tia­ce kri­té­riá
- De­monštro­va­nie ino­va­tív­ne­ho pou­ží­va­nia mé­dií
- Reš­pek­to­va­nie hlav­nej té­my - E-zruč­nos­ti: tam je prá­ca, kto­rá na vás ča­ká.
- Ča­so­vý li­mit na film - 3 mi­nú­ty / 4 mi­nú­ty na hud­bu
- Prís­pe­vok je vy­tvo­re­ný špe­ciál­ne pre sú­ťaž „Nad­še­nie"
- Pro­jekt ob­sa­hu­je pod­po­ru­jú­ci plán kam­pa­ne / stra­té­giu / plán reali­zá­cie
- Všet­ky prís­pev­ky, kto­ré sú po­va­žo­va­né za uráž­li­vé ale­bo kul­túr­ne ne­cit­li­vé bu­dú auto­ma­tic­ky vy­lú­če­né

Hod­no­te­nie
V pr­vom ko­le aka­de­mic­ká po­ro­ta vy­be­rá 15 fi­na­lis­tov (5 z kaž­dej ka­te­gó­rie).
15 fi­na­lis­tov pos­tu­pu­je do ďal­šie­ho ko­la, kde bu­dú hod­no­te­ní hlav­nou po­ro­tou. Tá vy­be­rá jed­né­ho ví­ťa­za a náh­rad­ní­ka z kaž­dej ka­te­gó­rie. Ví­ťaz­né pro­jek­ty bu­dú pre­zen­to­va­né na sláv­nos­tnom od­ov­zdá­va­ní cien v Ko­da­ni (30. mar­ca 2012).

Ví­ťa­zi si od­ne­sú fi­nan­čnú od­me­nu 1000 € a mož­nosť od­bor­nej stá­že, na fi­na­lis­tov ča­ká od­me­na 500 €.

Ví­ťa­zi a ce­ny
Ví­ťa­zi a fi­na­lis­ti bu­dú mať hra­de­nú ces­tu na sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien, kto­ré sa us­ku­toč­ní 30. mar­ca 2012 v Ko­da­ni v Dán­sku za účas­ti pred­sta­vi­te­ľov tech­no­lo­gic­kých fi­riem, Európ­skej ko­mi­sie a mé­dií. Tak­tiež pre nich bu­dú prip­ra­ve­né ce­ny a zís­ka­jú kon­takt na pop­red­né sve­to­vé spo­loč­nos­ti.

Ne­chaj­te ply­núť va­šu pred­sta­vi­vosť a naš­tar­tuj­te svo­ju ka­rié­ru pros­tred­níc­tvom sú­ťaž­né­ho pro­jek­tu európ­ske­ho týž­dňa e-Skills s náz­vom „Nad­še­nie".

Va­še otáz­ky, kto­ré sú­vi­sia s vy­hlá­se­nou sú­ťa­žou ad­re­suj­te na: bu­din­sky@itas.sk

Zdroj: eskillsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter