Predvolebný politický stôl na tému Informatizácia

itas_logo.jpg 7. feb­ruár 2012, 10:00, Ho­tel Ga­te One v Bra­tis­la­ve

ITAS už tra­dič­ne po­zý­va zá­stup­cov po­li­tic­kých strán za „ok­rúh­ly" stôl na pô­de ITA­Su, aby pred oča­mi čle­nov IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska a od­bor­nej ve­rej­nos­ti dis­ku­to­va­li na té­my ako In­for­ma­ti­zá­cia po voľ­bách a ďal­ších ak­tuál­nych prob­lé­moch (AC­TA, ko­rup­cia a pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die). To­to po­du­ja­tie pat­rí me­dzi tra­dič­né ak­ti­vi­ty IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska a us­ku­toč­ni­lo sa už v ro­ku 2006, ako aj 2010. Us­ku­toč­ní sa 7. feb­ruára o 10:00 v ho­te­li Ga­te One v Bra­tis­la­ve. Poz­va­nie za stôl pri­ja­li:

- Pe­ter Mach, KDH
- Rolland Sill, Most-Híd
- Alexan­der Ber­na, SAS
- Ivan Šte­fa­nec, SDKU-DS
- Ján Po­čia­tek, SMER

Na to­to po­du­ja­tie sa­moz­rej­me po­zý­va­me aj vás, av­šak z dô­vo­dov ka­pa­ci­ty pries­to­rov pop­ro­sí­me o maximál­ne jed­nu oso­bu za spo­loč­nosť. Va­šu účasť potvr­ďte pro­sím na mail bu­din­sky@itas.sk. Ve­rí­me, že sa mô­že­me te­šiť na plod­nú dis­ku­siu a dú­fa­me, že si ne­ne­chá­te utiecť príl­eži­tosť po­lo­žiť vlas­tné otáz­ky.

Nie­koľ­ko in­for­má­cii z pred­vo­leb­né­ho sto­la v ro­ku 2010: http://itas.sk/spra­vy/in­for­ma­ti­za­cia-spo­loc­nos­ti-z-pred­vo­leb­ne­ho-poh­la­du-po­li­tic­kych-stran a http://itas.sk/spra­vy/co-sa-sta­ne-s-in­for­ma­ti­za­ciou-po-vol­bach

Zdroj: ITASOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter