ČR: Spoločnosť InterSystems získala certifikáciu ISO 9001:2008

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, světo­vý lídr v pok­ro­či­lých da­ta­bá­zo­vých a in­teg­rač­ních tech­no­lo­giích a tech­no­lo­giích pro ana­lý­zu, ozná­mi­la, že zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci ISO 9001:2008.
Nor­ma ISO 9001:2008 je uz­ná­vá­na na me­zi­ná­rod­ní úrov­ni ja­ko stan­dard pro říze­ní kva­li­ty. Uděle­ná cer­ti­fi­ka­ce se vzta­hu­je na všech­ny pro­ce­sy spo­je­né s vy­tvářením pro­duktů a slu­žeb za­lo­že­ných na vy­so­ce vý­kon­né da­ta­bá­zi Inter­Sys­tems Ca­ché a in­teg­rač­ní a vý­vo­jo­vé plat­formě Inter­Sys­tems En­semb­le, kte­ré jsou reali­zo­vá­ny ne­bo říze­ny z ústředí fir­my v Cam­brid­gi v USA.
Uděle­ní té­to cer­ti­fi­ka­ce je jed­ním z lo­gic­kých kroků ve vý­vo­ji spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, kte­rá by­la za­lo­že­na v ro­ce 1978 v ame­ric­kém státě Mas­sa­chu­setts a dnes má své po­boč­ky ve 23 ze­mích svě­ta. „Spo­leč­nost Inter­Sys­tems klad­la od sa­mé­ho po­čát­ku důraz na pos­ky­to­vá­ní softwaru špič­ko­vé kva­li­ty," říká John Pa­la­di­no, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro klien­tské služ­by. „Jak ros­te spo­ko­je­nost na­šich klientů, kte­rá je mo­to­rem na­še­ho ce­losvěto­vé­ho růstu, je ví­ce než kdy dříve důle­ži­té udr­žet a průběžně zvy­šo­vat kva­li­tu na­šich fi­rem­ních pro­cesů."
„Na­ši zá­kaz­ní­ci po­ža­du­jí vy­so­ce spo­leh­li­vý software a prá­vem oče­ká­va­jí od svých tech­no­lo­gic­kých par­tnerů, že bu­dou schop­ni mo­de­lo­vat a řídit pou­ží­va­né pro­ce­sy," pok­ra­ču­je Pa­la­di­no. „Exis­ten­ce cer­ti­fi­ko­va­ných pro­cesů mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ka a po­má­há za­jis­tit, aby si služ­by a pro­ce­sy ne­je­nom ucho­vá­va­ly pro­ká­za­nou úro­veň kva­li­ty, ale ta­ké se dlou­ho­době zdo­ko­na­lo­va­ly."

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter