Orange: k smartfónom HTC navigácia SYGIC zdarma

Zá­kaz­ní­ci te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra Oran­ge Slo­ven­sko zís­ka­va­jú k no­vo­za­kú­pe­ným smar­tfó­nom HTC De­si­re S, HTC Wil­dfi­re S a HTC Sen­sa­tion pl­no­hod­not­nú na­vi­gá­ciu Sy­gic zdar­ma. V rám­ci špe­ciál­nej ak­cie obdr­žia zá­kaz­ní­ci Oran­geu ku všet­kým uve­de­ným smar­tfó­nom ku­pón na na­vi­gá­ciu Sy­gic v ba­le­ní. Ku­pón im umož­ní bez­plat­nú in­šta­lá­ciu na­vi­gač­né­ho prog­ra­mu Sy­gic z ap­li­ká­cie An­droid Mar­ket, kto­rá je dos­tup­ná pria­mo z ich HTC smar­tfó­nu. Ku­pón pla­tí tiež na bez­plat­né stiah­nu­tie máp Euró­py.

Na­vi­gá­cia Sy­gic
Sy­gic je špič­ko­vá hla­som ve­de­ná GPS na­vi­gá­cia. Pred pr­vým pou­ži­tím je pot­reb­né ma­po­vé pod­kla­dy stiah­nuť pros­tred­níc­tvom pri­po­je­nia na inter­net. Nes­kôr bu­dú auto­ma­tic­ky na­čí­ta­né z inter­nej pa­mä­te, ale­bo pa­mä­ťo­vej kar­ty za­ria­de­nia. Na­vi­gá­cia ob­sa­hu­je inter­ak­tív­ne 3D ma­py a rad pro­fe­sio­nál­nych na­vi­gač­ných fun­kcií ako nap­rík­lad dy­na­mic­ké na­vá­dzanie do jaz­dných pru­hov, vi­zuál­ne upo­zor­ne­nie na blí­žia­cu sa zme­nu rých­los­tných ob­me­dze­ní a vy­tvá­ra­nie trás s pri­dá­va­ním pre­cho­do­vých bo­dov.
Ov­lá­da­nie prog­ra­mu a hla­so­vé po­ve­ly sú v slo­ven­či­ne.
Na­vi­gá­cia ob­sa­hu­je ma­py: An­dorra, Bel­gic­ko, Bul­har­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Dán­sko, Es­tón­sko, Fín­sko, Fran­cúz­sko, Gib­ral­tár, Gréc­ko, Ho­lan­dsko, Chor­vát­sko, Írsko, Ka­nár­ske os­tro­vy, Lich­ten­štaj­nsko, Lit­va, Lo­tyš­sko, Luxem­bur­sko, Ma­ďar­sko, Mal­ta, Mo­na­ko, Ne­mec­ko, Nór­sko, Poľ­sko, Por­tu­gal­sko, Ra­kús­ko, San Ma­rí­no, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko, Špa­nielsko, Švéd­sko, Švaj­čiarsko, Ta­lian­sko, Va­ti­kán, Veľ­ká Bri­tá­nia.
Ob­sa­hu­je hlav­né ťa­hy: Al­bán­sko, Bie­lo­rus­ko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Ma­ce­dó­nia, Mol­dav­sko, Čier­na Ho­ra, Ru­mun­sko, Srbsko, Uk­ra­ji­na.

HTC De­si­re S
Hlav­nou pred­nos­ťou smar­tfó­nu HTC De­si­re S, kto­rý je aj čer­stvým ví­ťa­zom ka­te­gó­rie An­droid smar­tfón an­ke­ty An­droid ro­ka 2011, je vý­kon­ný pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon MSM8255 s frek­ven­ciou 1GHz a 3,7" dis­plej s pri­ro­dze­ným zob­ra­ze­ním fa­rieb. Konštruk­cia nás­tup­cu po­pu­lár­ne­ho a nie­koľ­kok­rát oce­ne­né­ho mo­de­lu HTC De­si­re je od­lia­ta z jed­né­ho ku­su hli­ní­ka. Vďa­ka to­mu je tak te­lo te­le­fó­nu maximál­ne pev­né a vy­dr­ží aj ne­šetr­nej­šie za­ob­chá­dzanie. HTC De­si­re S má na­vy­še umies­tne­nú dru­hú ka­me­ru na čel­nej stra­ne te­le­fó­nu.

HTC Wil­dfi­re S
Smar­tfón HTC Wil­dfi­re S, kto­rý je nas­le­dov­ní­kom ob­ľú­be­né­ho mo­de­lo HTC Wil­dfi­re po­nú­ka op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi eš­te kom­pak­tnej­šie roz­me­ry: 10,13 cm na dĺžku a 5,94 cme na šír­ku. S ni­mi je HTC Wil­dfi­re S jed­ným z naj­men­ších te­le­fó­nov, kto­ré spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la. HTC Wil­dfi­re S po­nú­ka 3,2" dis­plej s HVGA roz­lí­še­ním. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu vy­brať z nie­koľ­kých fa­reb­ných va­rian­tov - od štý­lo­vej fia­lo­vej a še­dej po ele­gant­ný čier­ny ale­bo bie­ly di­zajn. Mo­del HTC Wil­dfi­re S je zá­ro­veň čer­stvým ví­ťa­zom an­ke­ty An­droid ro­ka 2011 v ka­te­gó­rii Kom­pakt­ný An­droid.

HTC Sen­sa­tion
HTC Sen­sa­tion nad­vä­zu­je na tra­dič­nú kva­li­tu to­vá­ren­ské­ho spra­co­va­nia prís­tro­jov HTC. Pev­né, ele­gan­tne za­ob­le­né te­lo te­le­fó­nu je vy­ro­be­né z je­di­né­ho ku­su hli­ní­ka. Dis­plej te­le­fó­nu je na­vy­še vďa­ka špe­ciál­nej vrstve chrá­ne­ný pro­ti poš­kria­ba­niu pri bež­nom pou­ží­va­ní. 4,3 pal­co­vý ši­ro­kouh­lý dis­plej dis­po­nu­je s qHD (540x960 px) roz­lí­še­ním. Mo­del je vy­ba­ve­ný 1,2 GHz dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon, kto­ré­ho vý­kon si po­ra­dí aj s tý­mi naj­ná­roč­nej­ší­mi mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a hra­mi, pri­čom však dis­po­nu­je níz­kou ener­ge­tic­kou spot­re­bou. 8Mpix fo­toa­pa­rát s pris­vet­ľo­va­cou dvo­ji­tou LED di­ódou na za­dnom pa­ne­li dopĺňa čel­ná 1,2 Mpix ka­me­ra ur­če­ná k vi­deo­ho­vo­rom. HTC Sen­sa­tion umož­ňu­je nah­rá­vať vi­deá vo Full HD 1080p roz­lí­še­ní s rých­los­ťou 30 sní­mok za se­kun­du a ste­reo zvu­kom. Pre nás­led­ný strih a edi­tá­ciu vi­dea je ur­če­ná ap­li­ká­cia Vi­deo Trim­mer.

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter