Facebook vstupuje na burzu

Už dl­hší čas sa špe­ku­lo­va­lo o vstu­pe Fa­ce­boo­ku na bur­zu, ofi­ciál­ne to však spo­loč­nosť potvr­di­la až te­raz. Fa­ce­book v rám­ci ve­rej­nej po­nu­ky ak­cií plá­nu­je zís­kať 5 mi­liárd USD.
Pod­ľa ne­potvr­de­ných in­for­má­cií chcel pô­vod­ne zís­kať 10 mi­liárd USD. Hod­no­ta spo­loč­nos­ti sa mo­men­tál­ne od­ha­du­je na 75 - 100 mi­liárd USD a Fa­ce­book je tak jed­na z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, kto­ré po­nú­ka­jú ve­rej­né ak­cie. Poh­ľad na tr­žby za rok 2011: Fa­ce­book mal prí­jem 3,7 mi­liar­dy USD, pri­čom čis­tý zisk tvo­rí 1 mi­liar­da. V po­rov­na­ní so si­tuáciou pred tro­mi rok­mi ide o znač­ný ná­rast. Vte­dy spo­loč­nosť vy­ká­za­la stra­tu vo vý­ške 56 mi­lió­nov USD.

facebook_ipo_22.jpg

Za znač­ný rast zis­kov mô­že Fa­ce­book ďa­ko­vať rek­la­me, kto­rá tvo­rí 85 % z cel­ko­vých príj­mov. Zvy­šok po­chá­dza z pop­lat­kov a mik­rop­la­tieb - Fa­ce­boo­ku pri­pa­dá 30 % zo všet­kých tran­sak­cií v rám­ci ap­li­ká­cií a so­ciál­nych hier. Spo­loč­nosť tak na kon­ci ro­ka 2011 ma­la k dis­po­zí­cii ka­pi­tál vo vý­ške 3,9 mi­liar­dy. Naj­väč­ší po­diel vo Fa­ce­boo­ku, sa­moz­rej­me, vlas­tní Mark Zuc­ker­berg, za­kla­da­teľ a sú­čas­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti. Je­ho po­diel pred­sta­vu­je 28,4 %. Z ďal­ších spo­luv­las­tní­kov spo­meň­me spo­loč­nos­ti Ac­cel Par­tners, DST Group, T. Rowe Pri­ce a Gol­dman Sachs.

Je prav­de­po­dob­né, že o ak­cie Fa­ce­boo­ku bu­de zá­ujem - spo­loč­nosť neus­tá­le ras­tie a so­ciál­nu sieť v mi­nu­lom ro­ku vy­uží­va­lo 845 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa do Fa­ce­boo­ku prih­la­so­va­li mi­ni­mál­ne raz za me­siac. Po­čet kaž­do­den­ne prih­lá­se­ných pou­ží­va­te­ľov bol 483 mi­lió­nov. Oča­ká­va sa, že ten­to rok by po­čet re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov mo­hol pre­siah­nuť hra­ni­cu 1 mi­liar­dy.

V sú­vis­los­ti s ak­tuál­nou si­tuáciou Fa­ce­boo­ku si mô­že­me všim­núť via­ce­ro za­ují­ma­vých fak­tov - zis­ky z mik­rot­ran­sak­cií hier Zyn­ga pred­sta­vo­va­li až 12 % cel­ko­vých tr­žieb Fa­ce­boo­ku za mi­nu­lý rok. Keď­že zvyš­ných 85 % po­chá­dza­lo z rek­la­my, je zrej­mé, že Zyn­ga má z hľa­dis­ka so­ciál­nych hier pre Fa­ce­book ne­nah­ra­di­teľ­nú po­zí­ciu. Za­ují­ma­vým tren­dom sú aj mo­bil­né te­le­fó­ny - prib­liž­ne 425 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov nav­ští­vi­lo po­čas de­cem­bra Fa­ce­book po­mo­cou mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Pre­to­že mo­bil­ná ver­zia strán­ky ne­zob­ra­zu­je rek­la­mu, pri­chá­dza Fa­ce­book zby­toč­ne o ďal­šie zis­ky. Dá sa oča­ká­vať, že po­pu­la­ri­ta mo­bil­ných za­ria­de­ní bu­de neus­tá­le stú­pať, tak­že v tom­to sme­re by mal Fa­ce­book vy­my­slieť ne­ja­ké rie­še­nie. Jed­na z al­ter­na­tív mô­že byť aj pou­ži­tie „spon­zo­ro­va­ných sta­tu­sov", kto­ré sa bu­dú pou­ží­va­te­ľom zob­ra­zo­vať vo vý­pi­se no­vi­niek.

Zdroj: news.cnet.com
fi­nan­ce.for­tu­ne.cnn.com
wired.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter