Všetky dáta používateľov MegaUploadu budú zmazané

megaupload-data2.jpg V prie­be­hu toh­to týž­dňa by mal byť od­strá­ne­ný vše­tok ob­sah server­ov Me­gaUp­load vrá­ta­ne všet­kých le­gál­nych sú­bo­rov.

Pod­ľa súd­nych do­ku­men­tov sa ten­to týž­deň bu­de mu­sieť päť­de­siat mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov server­a Me­gaUp­load prav­de­po­dob­ne roz­lú­čiť so svo­ji­mi dá­ta­mi. V dru­hej po­lo­vi­ci týž­dňa to­tiž za­čnú dve hos­tin­go­vé spo­loč­nos­ti od­stra­ňo­vať všet­ky dá­ta vrá­ta­ne le­gál­nych, kto­ré ne­po­ru­šu­jú autor­ské prá­va, zo server­ov, kto­ré vy­uží­val Me­gaUp­load.

Zá­kaz­ní­ci všet­kých slu­žieb Me­gaUp­load stra­ti­li prís­tup k svo­jim úč­tom 19. ja­nuá­ra, keď ame­ric­ké úra­dy na­ria­di­li okam­ži­té od­po­je­nie server­a od inter­ne­tu a ukon­če­nie je­ho pre­vádz­ky.

Ža­lob­co­via mi­nu­lý týž­deň v pia­tok lis­tom sú­du ozná­mi­li, že vy­šet­ro­va­te­lia už ne­pot­re­bu­jú prís­tup k dá­tam ulo­že­ným na server­och Me­gaUp­load pre­vádz­ko­va­ných spo­loč­nos­ťa­mi Car­pat­hia Hos­ting a Co­gent Com­mu­ni­ca­tions. Vy­šet­ro­va­te­lia op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim zvyk­los­tiam server­y ob­vi­ne­nej spo­loč­nos­ti ne­za­ba­vi­li, na­mies­to to­ho sa roz­hod­li pre se­lek­tív­ne ko­pí­ro­va­nie pot­reb­ných dát a ďal­šie osu­dy har­dvé­ru ani dát v ňom ulo­že­ných ich v pod­sta­te ne­zau­jí­ma­jú. V ich lis­te je uve­de­né: „Pod­ľa na­šich in­for­má­cií za­čnú hos­tin­go­vé spo­loč­nos­ti od­stra­ňo­vať ob­sah server­ov prav­de­po­dob­ne 2. feb­ruára 2012."

Prav­de­po­dob­ne je­di­ný spô­sob, ako od­strá­ne­niu dát za­brá­niť, je ob­rá­tiť sa pria­mo na dve spo­mí­na­né hos­tin­go­vé spo­loč­nos­ti ale­bo spros­tred­ko­va­te­ľa, kto­rý sa s ni­mi mô­že kon­tak­to­vať. To však mô­že byť zlo­ži­té, pre­to­že fe­de­rál­na vlá­da zmra­zi­la všet­ky ak­tí­va spo­loč­nos­ti Me­gaUp­load. Spo­loč­nosť pre­to ne­má k dis­po­zí­cii žiad­ne pe­nia­ze. Ne­má z čo­ho hra­diť nák­la­dy na svo­je server­y a ne­mô­že zrej­me ani za­brá­niť od­strá­ne­niu dát z nich.

Práv­ni­ci spo­loč­nos­ti Me­gaUp­load však vy­hla­su­jú, že ro­ku­jú s fe­de­rál­ny­mi úrad­mi, aby za­brá­ni­li od­strá­ne­niu všet­kých sú­bo­rov ich pou­ží­va­te­ľov. „Sme mier­ne op­ti­mis­tic­kí, pre­to­že tak USA, ako aj Me­gaUp­load by ma­li mať spo­loč­ný zá­ujem o ochra­nu zá­kaz­ní­kov," ozná­mil po­rad­ca spo­loč­nos­ti Ira Rot­hken.

Niek­to­rí z poš­ko­de­ných pou­ží­va­te­ľov už chys­ta­jú ža­lo­bu na USA za za­blo­ko­va­nie prís­tu­pu k svo­jim dá­tam, kto­ré ni­ja­ké autor­ské zá­ko­ny ne­po­ru­šo­va­li. Ne­mož­no od­had­núť, ako sa ce­lá si­tuácia skon­čí, mô­že sa však stať, že žiad­ny z pou­ží­va­te­ľov Me­gaUp­load už svo­je dá­ta nik­dy neu­vi­dí.

Dopl­ne­nie: Práv­ni­ko­vi Rot­hke­no­vi sa po­da­ri­lo s pos­ky­to­va­teľ­mi hos­tin­gu do­hod­núť od­klad vy­ma­za­nia dát zo server­ov o dva týž­dne.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter