ČR: TP-LINK TL-PA511 Gigabit Powerline Adapter StarterKit zaistí prenos dát po elektrických rozvodoch

Spo­leč­nost TP-LINK, ce­losvěto­vý do­da­va­tel do­má­cích a SO­HO sí­ťo­vých pro­duktů, uved­la na čes­ký trh sa­du dvou gi­ga­bi­to­vých adap­térů TL-PA511KIT Star­ter­Kit, kte­rá je ur­če­na pro přenos dat po elek­tric­kých roz­vo­dech. Za­říze­ní na­bí­zí al­ter­na­ti­vu ke kla­sic­kým et­her­ne­to­vým a bez­drá­to­vým sí­tím, ne­boť ne­vy­ža­du­je in­sta­la­ci ka­be­lá­že či dos­tup­nost Wi-Fi sig­ná­lu.
Adap­té­ry sta­čí připo­jit do elek­tric­ké zá­suv­ky a okam­žitě za­čít vy­uží­vat vy­tvořenou síť s pro­pus­tnos­tí až 500 Mb/s. Dí­ky vy­so­ké­mu vý­ko­nu lze zá­ro­veň přená­šet i něko­lik HD streamů či 3D filmů do li­bo­vol­né mís­tnos­ti v domě. Za­říze­ní tak před­sta­vu­je vhod­nou vol­bu pro snad­né vy­bu­do­vá­ní mul­ti­me­diál­ní do­má­cí sítě, u níž od­pa­da­jí nepříjem­nos­ti spo­je­né s ka­be­lá­ží.
Dí­ky pok­ro­či­lé tech­no­lo­gii Ho­meP­lug AV na­bí­zí adap­tér TL-PA511 sta­bil­ní připo­je­ní s pro­pus­tnos­tí až 500 Mb/s, a to až do vzdá­le­nos­ti 300 metrů. Svou rych­los­tí a dos­tup­nos­tí tak jed­noz­načně před­čí kla­sic­ké bez­drá­to­vé sítě, je­jichž pro­pus­tnost je ob­vyk­le řádově niž­ší.
Dí­ky za­bu­do­va­né pod­poře pro říze­ní pro­vo­zu na sí­ti (QoS) a šif­ro­vá­ní AES je adap­tér za­jí­ma­vou vol­bou pro pro­voz ce­lé do­má­cí sítě, jež us­nad­ní připo­je­ní ja­ké­ho­ko­li sí­ťo­vé­ho za­říze­ní, včetně her­ních kon­zo­lí, set-top boxů, IP te­le­vi­zí a sí­ťo­vých tis­ká­ren či dis­ků. Avi­zo­va­ná tech­no­lo­gie QoS přitom umož­ňu­je uži­va­telům zvo­lit, zda chtějí upřed­nos­tnit mul­ti­me­diál­ní da­ta, on­li­ne hry, VoIP či běž­ný inter­ne­to­vý pro­voz. Dí­ky to­mu vy­tvořená síť na­bíd­ne vy­so­ký vý­kon i při pro­vo­zu ví­ce ap­li­ka­cí naj­ed­nou.

TP-LINK TL-PA511 před­sta­vu­je no­vou ge­ne­ra­ci adap­térů pro pro­voz da­to­vé sítě přes elek­tric­ké roz­vo­dy. Hlav­ním příno­sem vůči star­ším za­říze­ním je bez­es­po­ru prak­tic­ký de­sign spo­lu s prop­ra­co­va­ným mó­dem pro ús­po­ru ener­gie. Ve chví­li, kdy na sí­ti nep­ro­bí­há žá­dný přenos dat, se TL-PA511 přep­ne z pra­cov­ní­ho do ús­por­né­ho re­ži­mu a sní­ží spotřebu ener­gie až o 85 %.
Po­mo­cí tla­čí­tek na adap­té­ru mo­hou uži­va­te­lé jed­no­du­še a rych­le za­bez­pe­čit síť 128bi­to­vým AES šif­ro­vá­ním. Po za­po­je­ní adap­té­ru do elek­tric­ké zá­suv­ky sta­čí pou­ze připo­jit et­her­ne­to­vý ka­bel a stis­knout tla­čít­ko na adap­té­ru. Všech­ny dal­ší důle­ži­té kro­ky se pro­ve­dou auto­ma­tic­ky.
Sa­da adap­térů TP-LINK TL-PA511 Gi­ga­bit Powerli­ne Adap­ter Star­ter­Kit je již dos­tup­ná v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů a pro­dejců spo­leč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 2 199 Kč včetně DPH.

Vlas­tnos­ti
• Kom­pa­ti­bil­ní se stan­dar­dem Ho­meP­lug AV, pro­pus­tnost až 500 Mb/s, vhod­né řeše­ní pro strea­ming HD vi­dea, 3D vi­dea či hra­ní her.
• Sí­ťo­vý filtr pro sta­bilnější a rych­lej­ší přenos po elek­tric­kých roz­vo­dech.
• Vy­uží­vá stá­va­jí­cí elek­tric­ké ve­de­ní pro pro­voz da­to­vé sítě.
• Přenos dat až do vzdá­le­nos­ti 300 metrů po elek­tric­kém ok­ru­hu.
• Dí­ky Plug and Play ne­vy­ža­du­je ve­de­ní no­vé ka­be­lá­že ani slo­ži­tou kon­fi­gu­ra­ci.
• Pa­ten­to­va­ný ús­por­ný re­žim, kte­rý šetří až 85 % ener­gie.
• Bez­peč­nost dat za­jiš­ťu­je 128bi­to­vé šif­ro­vá­ní AES kon­fi­gu­ro­va­tel­né stis­knu­tím jed­no­ho tla­čít­ka.
• Za­bu­do­va­ná pod­po­ra pro QoS se sta­rá o vy­so­ký vý­kon různých sí­ťo­vých ap­li­ka­cí.
• IGMP pro přenos mul­ti­cas­to­vých pa­ketů, op­ti­ma­li­za­ce pro strea­ming IP te­le­vi­ze.

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter