Facebook priniesol vlani do ekonomiky Európy 15,3 mld. eur

facebook-money.jpg Ak­ti­vi­ty so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book pred­sta­vo­va­li vla­ni pre eko­no­mi­ku Euró­py prí­nos tak­mer 15,3 mld. eur. Ako vy­plý­va z ana­lý­zy spo­loč­nos­ti De­loit­te, na naj­roz­ší­re­nej­šiu so­ciál­nu sieť bo­lo v mi­nu­lom ro­ku v Euró­pe na­po­je­ných 232-ti­síc pra­cov­ných miest. Eko­no­mi­ka spo­je­ná s tvor­bou ap­li­ká­cií pre Fa­ce­book pri­nies­la v praxi 1,9 mld. eur a pod­po­ri­la prib­liž­ne 29-ti­síc pra­cov­ných miest. Zvý­še­ná ak­ti­vi­ta pod­ni­kov pros­tred­níc­tvom rek­la­my, zá­kaz­níc­kych re­fe­ren­cií a po­sil­ne­nia hod­no­ty znač­ky pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku ma­la hod­no­tu 7,3 mld. eur.

„V Euró­pe ma­jú ti­sí­ce ľu­dí prá­cu vďa­ka vý­vo­ju ap­li­ká­cií pre Fa­ce­book, ako aj vďa­ka vý­ro­be a pre­da­ju smar­tfó­nov a tab­le­tov pre pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku, kto­rí chcú zos­tať pri­po­je­ní na kaž­dom kro­ku," uvie­dol na fi­rem­nom blo­gu ria­di­teľ pre ve­rej­nú po­li­ti­ku Fa­ce­boo­ku v Euró­pe Ri­chard Allan. Spo­me­dzi jed­not­li­vých kra­jín ma­li ak­ti­vi­ty Fa­ce­boo­ku naj­väč­ší prí­nos pre veľ­ké eko­no­mi­ky, keď tak­mer 73-per­cent­ný po­diel pri­pa­dá na Veľ­kú Bri­tá­niu, Špa­nielsko, Fran­cúz­sko, Ta­lian­sko a Ne­mec­ko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter