Software AG lídrom v Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools

Software AG dnes ozná­mi­la, že sa umies­tni­la v kvad­ran­te líd­rov v ne­dáv­no pub­li­ko­va­nom hod­no­te­ní Ma­gic Quad­rant for En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re Tools ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner, Inc. Hod­no­ta nás­tro­jov pre pod­ni­ko­vú ar­chi­tek­tú­ru (En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re, EA) spo­čí­va v in­teg­rá­cii, ana­lý­ze a ko­mu­ni­ká­cii štruk­tú­ro­va­ných i neš­truk­tú­ro­va­ných in­for­má­cií o ce­lom ra­de as­pek­tov or­ga­ni­zá­cie. Plat­for­ma ARIS od Software AG je fun­kčne veľ­mi dob­re vy­ba­ve­ná sa­da nás­tro­jov, kto­ré sú v ob­las­tiach EA a BPA (Bu­si­ness Pro­cess Ana­ly­sis) etab­lo­va­né a his­to­ric­ky oce­ňo­va­né.

„Na­šou stra­té­giou je pri­ná­šať zá­kaz­ní­kom maximál­ny úži­tok pre ich čin­nosť a pod­ni­ka­nie. Jad­rom tej­to stra­té­gie je dos­ta­toč­ne agil­ná pod­ni­ko­vá ar­chi­tek­tú­ra, kto­rá dob­re pod­po­ru­je auto­ma­ti­zá­ciu a neus­tá­lu op­ti­ma­li­zá­ciu", po­ve­dal Wolfram Jost, šéf vý­vo­ja a člen pred­sta­ven­stva Software AG. „Má­me ra­dosť, že sme sa umies­tni­li v kvad­ran­te líd­rov v ana­ly­tic­kej sprá­ve Ma­gic Quad­rant for En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re Tools. ARIS plat­for­ma vy­ni­ká vý­kon­nos­ťou, pro­fe­sio­nál­nou a ľah­kou pou­ži­teľ­nos­ťou, kom­plexný­mi fun­kcio­na­li­ta­mi a mož­nos­ťa­mi spo­lup­rá­ce na­prieč spo­loč­nos­ťa­mi. Má­me ve­ľa zá­kaz­ní­kov, kto­rí oce­ňu­jú tie­to vlas­tnos­ti skom­bi­no­va­né s jed­no­du­chou šká­lo­va­teľ­nos­ťou. ARIS plat­for­ma, kto­rá je vý­kon­ná a zá­ro­veň nák­la­do­vo efek­tív­na, im slú­ži ako pros­trie­dok na pok­ry­tie všet­kých ini­cia­tív pre zlep­šo­va­nie pro­ce­sov."

Ten­to rok spo­loč­nosť Gar­tner po­dotk­la, že sa pri po­su­dzo­va­ní nás­tro­jov za­me­ra­la na fun­kcio­na­li­ty, kto­ré pod­po­ru­jú a asis­tu­jú tí­mu EA pri je­ho kaž­do­den­ných ak­ti­vi­tách. Tie pred­sta­vu­jú nap­rík­lad návrh a ana­lý­zu bu­dú­cich sta­vov, plá­no­va­nie vý­vo­ja, pre­zen­tá­cia, ana­lý­za po­mo­cou das­hboar­dov a plá­no­va­nie sce­ná­rov. (...). Vzhľa­dom na pok­ra­čo­va­nie eko­no­mic­kých ot­ra­sov z ro­ku 2011 sa v EA nás­tro­joch od­rá­ža pot­re­ba pos­kyt­núť lep­šie ma­na­žér­ske, ana­ly­tic­ké a ko­mu­ni­kač­né fun­kcio­na­li­ty pre de­monštrá­ciu hod­no­ty, kto­rú pod­ni­ko­ví ar­chi­tek­ti pri­ná­ša­jú spo­loč­nos­ti.

Rie­še­nie ARIS So­lu­tion for En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re Ma­na­ge­ment kom­bi­nu­je sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie, me­to­di­ku, best prac­ti­ses skú­se­nos­ti a od­bor­nosť po­rad­cov v ob­las­ti pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry. Vy­uží­va­jú ho zá­kaz­ní­ci po ce­lom sve­te, aby cen­trál­ne ana­ly­zo­va­li a pra­co­va­li s biz­nis pro­ces­mi, or­ga­ni­zač­nou štruk­tú­rou, ap­li­ká­cia­mi, údaj­mi a infra­štruk­tú­rou. To­to rie­še­nie na­po­má­ha do­siah­nuť naj­vyš­šiu pri­da­nú hod­no­tu z ini­cia­tív pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­rú­ry, a to maximál­ne efek­tív­nym na­sa­de­ním IT do biz­nis pro­ce­sov. Rie­še­nie pod­po­ru­je ana­ly­ti­ku biz­nis pro­ce­sov, zla­ďo­va­nie biz­ni­su a IT, sprá­va po­žia­da­viek, sprá­va ap­li­kač­né­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho por­tfó­lia a mno­ho ďal­ších. Software AG do­dá­va in­teg­ro­va­né rie­še­nie uži­toč­né pre pou­ží­va­te­ľa z IT i z biz­ni­su, a kto­ré zla­ďu­je stra­té­giu or­ga­ni­zá­cie s jej pre­vádz­kou.

Kó­piu vý­skum­nej sprá­vy si mô­že­te za­dar­mo pre­čí­tať na www.softwareag.com/re­cog­ni­tion
(v an­glic­kom ja­zy­ku).

Zdroj: Software AG



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter