ČR: Konica Minolta vyhlásila prvý štvrťrok "obdobie digitalizácie"

Ko­ni­ca Mi­nol­ta, lídr v ob­las­ti sprá­vy do­ku­mentů a ino­va­tiv­ních bez­pa­pí­ro­vých řeše­ní, vy­hlá­si­la pr­vní čtvrtle­tí ro­ku 2012 „ob­do­bím di­gi­ta­li­za­ce", kdy je čas de­fi­ni­tivně ukon­čit přepi­so­vá­ní tištěných do­ku­mentů do elek­tro­nic­ké po­do­by. Tlus­tou čá­ru za prak­ti­ka­mi před­cho­zí­ho ti­sí­ci­le­tí pro­vá­ze­jí i spe­ciál­ní pro­moak­ce.

„Ad­mi­nis­tra­tiv­ní pra­cov­ní­ci, ať už jde o práv­ní kon­ci­pien­tky, asis­ten­tky ne­bo za­městnan­ce úřadů trá­ví přepi­so­vá­ním do­ku­mentů pod­stat­nou část pra­cov­ní do­by. Dnes, kdy lze převést pa­pí­ro­vý do­ku­ment do edi­to­va­tel­né po­do­by (napřík­lad do Wor­du) přímo ze ske­ne­ru jed­ním klik­nu­tím, je to op­rav­du zby­teč­ným plýt­vá­ním ča­su, ener­gie a penězi." říká Jiří Je­lí­nek, ředi­tel pro roz­voj ob­cho­du Ko­ni­ca Mi­nol­ta Bu­si­ness So­lu­tion Czech.

Po ce­lé pr­vní čtvrtle­tí přip­ra­vu­je Ko­ni­ca Mi­nol­ta ce­lou řadu ak­ti­vit, kte­ré ma­jí připo­mí­nat de­fi­ni­tiv­ní ukon­če­ní zby­teč­né­ho pa­pí­ro­vá­ní. S vý­ho­da­mi mo­hou po­čí­tat ta­ké zá­kaz­ní­ci, kteří ke všem klí­čo­vým řeše­ním pro di­gi­ta­li­za­ci do­ku­mentů zís­ka­jí až do kon­ce břez­na dár­ky - k Fi­ne­Rea­der 11 Pro­fes­sio­nal Edi­tion ori­gi­nál­ní flash disk, k Fi­ne­Rea­der 11 Cor­po­ra­te Edi­tion pou­kaz na 500 Kč v e-sho­pu Mall.cz.

Fi­ne­Rea­der 11 Pro­fes­sio­nal Edi­tion umí spo­lup­ra­co­vat se ske­ne­ry, mul­ti­fun­kční­mi za­říze­ní­mi a di­gi­tál­ní­mi fo­toa­pa­rá­ty. Je­di­né klik­nu­tí a něko­lik vteřin sta­čí k převe­de­ní pa­pí­ro­vé­ho do­ku­men­tu do edi­to­va­tel­né po­do­by. Na­víc na­bí­zí snad­nou tvor­bu e-knih s pro­po­je­ním na Kind­le účet.
Před­nos­tí Cor­po­ra­te Edi­tion je pak na­sa­ze­ní v sí­ťo­vém prostředí. Ob­rá­zek lze jed­no­du­še nah­rát do vstup­ní slož­ky a během něko­li­ka chvil je mož­né pra­co­vat s do­ku­men­tem již ve slož­kách přímo v po­čí­ta­či.

Vý­ho­da pro­po­je­ní s mul­ti­fun­kční­mi za­říze­ní­mi Ko­ni­ca Mi­nol­ta spo­čí­vá zej­mé­na v tom, že uži­va­te­lé ne­mu­sí mít na svých po­čí­ta­čích in­sta­lo­va­nou žá­dnou ap­li­ka­ci, ani se učit je­jí ov­lá­dá­ní. Sta­čí vlo­žit pa­pí­ro­vý do­ku­ment do stro­je, zvo­lit vý­stup­ní for­mát (Word, Excel či proh­le­dá­va­tel­né pdf) a do­ku­ment převe­de­ný do edi­to­va­tel­né po­do­by je za­slán přímo do emai­lu přís­luš­né­ho uži­va­te­le. Na­víc si sta­čí do fir­my pořídit pou­ze jed­nu li­cen­ci. Ap­li­ka­ci pak mo­hou pou­ží­vat všich­ni za­městnan­ci, kteří ma­jí přís­tup k mul­ti­fun­kční­mu za­říze­ní.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter