Štátna zmluva s Microsoftom za 52 miliónov – vyjadrenie SOIT a Microsoftu

Strana 2/2

Znač­né hos­po­dár­ske ško­dy?
Ma­te­riál, kto­rým MF SR navr­hu­je predĺže­nie pou­ží­va­nia li­cen­cií, bo­lo pred­lo­že­né do skrá­te­né­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia s od­ôvod­ne­ním, že „hro­zia štá­tu znač­né hos­po­dár­ske ško­dy". Ve­rej­nosť a ve­rej­ná sprá­va tak má len 5 pra­cov­ných dní na pri­po­mien­ko­va­nie op­ro­ti štan­dar­dnej do­be 10 pra­cov­ných dní. Ma­te­riál však ni­ja­ko ne­vys­vet­ľu­je a ani ne­vy­čís­ľu­je, k akým „znač­ným ško­dám" by moh­lo prísť, ke­by sa zmlu­va ne­pod­pí­sa­la. To­to vy­vo­lá­va znač­né po­chyb­nos­ti o sa­mot­nej zmlu­ve, ako aj o pred­lo­že­nom ma­te­riá­li. Ok­rem to­ho mi­nis­ter­stvo už od ro­ku 2008 ve­de­lo, že plat­nosť ak­tuál­nej prih­láš­ky je len 3 ro­ky.

Po­zo­ru­hod­né je, že po­dob­nú ar­gu­men­tá­ciu pou­ži­lo MF SR aj v de­cem­bri ro­ku 2008, keď sa chys­ta­lo pred­chá­dza­jú­ce predĺže­nie zmlu­vy o 3 ro­ky. Vte­dy MF SR uvie­dlo: „V prí­pa­de, že by ne­bol dodr­ža­ný ter­mín ak­tua­li­zá­cie zmlu­vy Mic­ro­soft En­terpri­se Ag­reem­net, by or­ga­ni­zá­cie za­hr­nu­té v zmlu­ve priš­li o in­ves­tí­cie vy­na­lo­že­né v pred­chá­dza­jú­cich zmluv­ných ro­koch. Dôs­led­kom by moh­la byť na­ru­še­ná nad­väz­nosť na pro­jek­ty v rám­ci in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti."
MF SR sa v zdô­vod­ne­ní od­vo­lá­va na čl. 10 ods. 9 Smer­ni­ce na príp­ra­vu a pred­kla­da­nie ma­te­riá­lov na ro­ko­va­nie vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kde sa uvá­dza:
„ V prí­pa­doch, ak nas­ta­nú mi­mo­riad­ne okol­nos­ti (mô­že dôjsť k oh­ro­ze­niu zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ale­bo bez­peč­nos­ti, ak hro­zia štá­tu znač­né hos­po­dár­ske ško­dy,
v prí­pa­doch vy­hlá­se­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu ale­bo opat­re­ní na rie­še­nie mi­mo­riad­nej si­tuácie), ak hro­zí nespl­ne­nie úloh vy­plý­va­jú­cich z pri­ja­tých zá­väz­kov vy­plý­va­jú­cich zo Zmlu­vy o pris­tú­pe­ní Slo­ven­skej re­pub­li­ky k Európ­skej únii ale­bo ak sa ma­te­riál tý­ka ak­cií na za­bez­pe­če­nie me­dzi­ná­rod­né­ho mie­ru a bez­peč­nos­ti, mož­no pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie us­ku­toč­niť v skrá­te­nej for­me."

Od­stú­pe­nie od zmlu­vy?
Pod­ľa zmlu­vy by nás­led­kom nep­redĺže­nia prih­láš­ky na Software As­su­ran­ce pre všet­ky li­cen­cie bo­lo, že si da­ná or­ga­ni­zá­cia „ne­bu­de môcť nes­kôr ob­jed­nať Software As­su­ran­ce pre tie­to kó­pie bez pred­chá­dza­jú­ce­ho zís­ka­nia L&SA". (Pre orien­tá­ciu: L&SA pre Des­ktop Stan­dard pod­ľa ma­te­riá­lu schvá­le­né­ho vlá­dou v ro­ku 2008 stá­la na 1 rok 238 EUR, pri­čom SA pre Des­ktop Stan­dard stá­la 142,6 EUR.)

Zmlu­va ok­rem iné­ho umož­ňu­je po­dá­va­nie prih­lá­šok na 12 ale­bo 36 me­sia­cov, prí­pad­ne iný čas. Je zvláš­tne, že sa v ak­tuál­ne navr­hnu­tom ma­te­riá­li rie­ši v pod­sta­te len 36-me­sač­ný bez zdô­vod­ne­nia.
Kon­cep­cia vy­uží­va­nia sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov vo ve­rej­nej sprá­ve SR, schvá­le­ná vlá­dou SR v jú­li 2009, vy­ža­du­je za­pra­co­va­nie do zmluv­ných vzťa­hov via­ce­ro prin­cí­pov. V prin­cí­pe ozna­če­nom ako P3 vy­ža­du­je, že „pri ob­sta­rá­va­ní sof­tvé­ru na zá­kla­de dl­ho­do­bé­ho kon­trak­tu mu­sia byť vy­čís­le­né a zoh­ľad­ne­né nák­la­dy na prí­pad­né od­stú­pe­nie od pou­ží­va­nia li­cen­cie (po ukon­če­ní tr­va­nia kon­trak­tu)". V ma­te­riá­li pred­lo­že­nom do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia žiad­ne ta­ké­to vy­čís­le­nie nie je mož­né náj­sť. 

V prin­cí­pe P4 kon­cep­cia vy­ža­du­je: „Ve­rej­ná sprá­va sa bu­de vša­de tam, kde je to mož­né, vy­va­ro­vať tzv. uzam­knu­tia sa pros­tred­níc­tvom dl­ho­do­bé­ho kon­trak­tu s je­di­ným do­dá­va­te­ľom. Kaž­dá via­croč­ná zmlu­va mu­sí ob­sa­ho­vať klau­zu­lu o mož­nos­ti ukon­če­nia kon­trak­tu bez pe­na­li­zá­cie." V ma­te­riá­li sa vô­bec nes­po­mí­na klau­zu­la o mož­nos­ti ukon­če­nia bez pe­na­li­zá­cie a nie je zrej­mé, na­koľ­ko ju rie­ši sa­mot­ná zmlu­va, keď­že zmlu­va nie je sú­čas­ťou ma­te­riá­lu.

Do­sa­hy zmlu­vy
Keď­že prak­tic­ky ce­lá štát­na sprá­va pou­ží­va na pra­cov­ných po­čí­ta­čoch naj­mä pro­duk­ty od je­di­nej fir­my - Mic­ro­soft, má to ci­teľ­ný do­sah na mys­le­nie za­mes­tnan­cov štát­nej sprá­vy pri ob­sta­rá­va­niach a vy­tvá­ra­ní elek­tro­nic­kých slu­žieb pre ob­ča­nov. Mno­hí to­tiž ani ne­tu­šia, že exis­tu­jú aj ne­ja­ké kon­ku­ren­čné pro­duk­ty. Ako prík­lad si je mož­né po­zrieť por­tál drsr.sk, kto­rý pria­mo v pod­mien­kach pou­ži­tia elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie vy­ža­du­je pou­ží­va­nie pro­duk­tov Mic­ro­sof­tu. Po­dob­ný prob­lém má aj Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy, kto­rý pre pou­ži­tie elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su vy­ža­du­je pro­duk­ty tej­to fir­my. Po­dob­ne NBÚ v mi­nu­los­ti na zá­kaz­ku za ve­rej­né zdro­je ne­cha­la nap­rog­ra­mo­vať sof­tvér pre za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký pod­pis, ale opäť len pre sys­té­my Mic­ro­sof­tu. Ne­zoh­ľad­ňo­va­nie exis­ten­cie iných kon­ku­ren­čných sys­té­mov vi­dieť aj na ma­pách na Ka­tas­trál­nom por­tá­li, kto­ré je vďa­ka zlé­mu rie­še­niu znač­ný prob­lém pre­ze­rať s po­mo­cou iné­ho sof­tvé­ru než od Mic­ro­sof­tu. Po­dob­ných prík­la­dov je však, žiaľ, viac.

Tá­to zmlu­va má váž­ne do­sa­hy aj na ta­ké or­ga­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, kto­ré sa roz­hod­nú pou­ží­vať kon­ku­ren­čné a v ne­má­lo prí­pa­doch aj lac­nej­šie pro­duk­ty. Pri ko­mu­ni­ká­cii s iný­mi štát­ny­mi or­ga­ni­zá­cia­mi to­tiž v ta­kých prí­pa­doch pod­ľa na­šich zis­te­ní vzni­ká prob­lém so za­bez­pe­če­ním úpl­nej kom­pa­ti­bi­li­ty, pre­to­že stá­le pretr­vá­va ši­ro­ké ne­dodr­žia­va­nie štan­dar­dov pred­pí­sa­ných zá­ko­nom č. 275/2006 Z. z., kto­ré ma­jú za úlo­hu prá­ve za­bez­pe­čiť čo naj­lep­šiu kom­pa­ti­bi­li­tu. Niek­to­ré or­ga­ni­zá­cie na­vy­še ob­sta­ra­li sys­té­my zá­vis­lé od pro­duk­tov Mic­ro­sof­tu a pri ko­mu­ni­ká­cii s iný­mi or­ga­ni­zá­cia­mi vy­nu­cu­jú ich pou­ží­va­nie. To v niek­to­rých prí­pa­doch spô­so­bu­je, že or­ga­ni­zá­cie, kto­ré še­tria s po­mo­cou kon­ku­ren­čných rie­še­ní, sú do­nú­te­né kú­piť si pro­duk­ty fir­my Mic­ro­soft.

Tak­tiež na za­sa­da­niach Ko­mi­sie pre štan­dar­di­zá­ciu a jej pra­cov­ných sku­pín sa tá­to zmlu­va opa­ko­va­ne pou­ží­va­la ako veľ­mi váž­ny dô­vod, pre­čo nie je mož­né vo ve­rej­nej sprá­ve pl­ne dodr­žia­vať ot­vo­re­né štan­dar­dy pred­pí­sa­né zá­ko­nom č. 275/2006 Z. z. a po­ku­to­vať za ich ne­dodr­žia­va­nie.

Tá­to zmlu­va sa za­mes­tnan­ca­mi v štát­nych or­ga­ni­zá­ciách po­va­žu­je za stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie vlá­dy SR o tom, že je pot­reb­né sa orien­to­vať na pro­duk­ty Mic­ro­sof­tu, a te­da ne­pou­ží­vať kon­ku­ren­čné pro­duk­ty. Sved­čia o tom via­ce­ré ofi­ciál­ne reak­cie štát­nych or­ga­ni­zá­cií. Pri­tom v sa­mot­nom ma­te­riá­li, kto­rý vlá­da schvá­li­la v ro­ku 2008, a aj v ak­tuál­ne pred­lo­že­nom ma­te­riá­li sa uvá­dza, že tá­to zmlu­va neb­rá­ni pou­ží­va­niu pro­duk­tov od iných do­dá­va­te­ľov.

Zdroj: Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie

Sta­no­vis­ko spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­ven­sko k mul­ti­li­cen­čnej zmlu­ve s MF SR
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft uzat­vá­ra tran­spa­ren­tné zmlu­vy so štát­mi na ce­lom sve­te, pri­čom na Slo­ven­sku svo­jím ope­rač­ným sys­té­mom za­stre­šu­je tak­mer 100 per­cent po­čí­ta­čov pou­ží­va­ných v štát­nej sprá­ve. Všet­ky zmlu­vy s or­gán­mi štát­nej sprá­vy zve­rej­ňu­je­me, rov­na­ko ako v prí­pa­de mul­ti­li­cen­čnej zmlu­vy z di­el­ne Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR (MF). Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ne­roz­ho­du­je o spô­so­be, akým štát­ne in­šti­tú­cie ob­sta­rá­va­jú svo­je to­va­ry a služ­by, a je ke­dy­koľ­vek prip­ra­ve­ná zú­čas­tniť sa na ve­rej­nej sú­ťa­ži. Ná­rast poč­tu li­cen­cií v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ob­do­bím, kto­rý ob­sa­hu­je zmlu­va s MF, sú­vi­sí s cen­tra­li­zá­ciou ná­ku­pu sof­tvé­ru v slo­ven­skej štát­nej sprá­ve. Ob­jem pl­ne­ní v jed­not­li­vých zmlu­vách vždy vy­chá­dza z kon­krét­nych po­trieb jed­not­li­vých in­šti­tú­cií a z audi­tov pou­ží­va­nia pro­duk­tov, kto­ré reali­zu­jú via­ce­ré mi­nis­ter­stvá. 

Zdroj: Mic­ro­soft


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter