Štátna zmluva s Microsoftom za 52 miliónov – vyjadrenie SOIT a Microsoftu

Strana 1/2

eura_500.jpg Ako sme už in­for­mo­va­li, Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR plá­nu­je opä­tov­ne predĺžiť zmlu­vu s fir­mou Mic­ro­soft o ďal­šie 3 ro­ky. Ide naj­mä o up­gra­de ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, kan­ce­lár­sky ba­lík MS Of­fi­ce a prís­tu­po­vé klien­tske li­cen­cie Co­re­CAL a En­terpri­se­CAL. V tej­to sú­vis­los­ti sme do re­dak­cie dos­ta­li vy­jad­re­nie Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie www.soit.sk, kto­ré uvá­dza­me v úpl­nom zne­ní. Pries­tor na vy­jad­re­nie sme pos­kyt­li aj spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, kto­rej vy­jad­re­nie náj­de­te na kon­ci člán­ku.

Zdroj: Re­dak­cia ITN

Tro­cha his­tó­rie
Pô­vod­ná zmlu­va, ku kto­rej sa pod­pi­su­jú tak­zva­né prih­láš­ky, bo­la pod­pí­sa­ná v ro­ku 2002. Prih­láš­ka bo­la predĺže­ná na 3 ro­ky v ro­ku 2005 a 2008. Pri pos­led­nej prih­láš­ke v ro­ku 2008 sa Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­via­za­la po­čas troch ro­kov za­pla­tiť fir­me Mic­ro­soft viac ako 1,1 mi­liar­dy Sk. Väč­ši­nu tej­to su­my tvo­rí tak­zva­ný Software As­su­ran­ce, čo je naj­mä prá­vo na up­gra­de na naj­nov­šiu ver­ziu vy­bra­ných pro­duk­tov, kto­ré fir­ma Mic­ro­soft po­čas troch ro­kov plat­nos­ti zmlu­vy vy­dá. Ve­rej­ná sprá­va SR tak fir­me Mic­ro­soft pla­tí za bu­dú­ce pro­duk­ty, pri­čom ne­má žiad­ny pria­my vplyv na po­do­bu tých­to pro­duk­tov a ani is­to­tu, že tie­to pro­duk­ty bu­de sku­toč­ne pot­re­bo­vať ale­bo že ich bu­de schop­ná vy­užiť.

Keď­že zmlu­va umož­ňu­je kaž­do­roč­ne k vý­ro­čiu zmlu­vy zvy­šo­vať po­čet li­cen­cií, pô­vod­ne za­zmluv­ne­ný po­čet li­cen­cií pre prib­liž­ne 57 600 po­čí­ta­čov z ro­ku 2008 sa už v ro­ku 2010 zvý­šil až na viac ako 64 000 a v ro­ku 2011 až na viac ako 72 000. Pri­tom eš­te v ro­ku 2005 iš­lo asi o 40 000 li­cen­cií.

Ab­sen­cia sú­ťa­že
Uzat­vo­re­nie zmlu­vy na kon­ci ro­ku 2008 a aj zá­sad­né zvy­šo­va­nie poč­tov li­cen­cií v ďal­ších ro­koch sa udia­lo bez to­ho, aby bo­la vy­pí­sa­ná aká­koľ­vek sú­ťaž rôz­nych do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru, kto­rí po­nú­ka­jú kon­ku­ren­čné pro­duk­ty. Rov­na­ký sce­nár sa opa­ku­je aj pri ak­tuál­nom návr­hu na predĺže­nie zmlu­vy na ro­ky 2012 až 2014. Tak­tiež ne­bo­lo v ro­ku 2008 a ani pri ak­tuál­nom návr­hu zve­rej­ne­né žiad­ne po­rov­na­nie nák­la­dov s kon­ku­ren­čný­mi pro­duk­tmi vrá­ta­ne bez­plat­né­ho sof­tvé­ru. Ab­sen­tu­je tiež ana­lý­za a zdô­vod­ne­nie reál­nych po­trieb ve­rej­nej sprá­vy, ako aj hlb­šia ana­lý­za efek­ti­vi­ty vy­uží­va­nia zmlu­vy s Mic­ro­sof­tom. Aj z to­ho dô­vo­du v ro­ku 2008 vte­daj­ší spl­no­moc­ne­nec vlá­dy pre in­for­ma­ti­zá­ciu v pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní navr­hol, aby bo­li pri­ja­té pra­vid­lá pre roz­ho­do­va­nie o vý­be­re sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov vo ve­rej­nej sprá­ve vrá­ta­ne bez­plat­né­ho sof­tvé­ru. Pri­po­mien­ka bo­la vte­dy ak­cep­to­va­ná a dos­ta­la sa do uz­ne­se­nia vlá­dy.

Na zá­kla­de to­ho MF SR vy­pra­co­va­lo Kon­cep­ciu vy­uží­va­nia sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov vo ve­rej­nej sprá­ve SR, kto­rú s čas­ťou zá­sad­ných pri­po­mie­nok ve­rej­nos­ti 15. jú­la 2009 schvá­li­la vlá­da SR. V ja­nuá­ri 2010 vy­da­lo MF SR aj prí­ruč­ku k me­to­dic­ké­mu po­ky­nu pre ob­sta­rá­va­nie sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov. Tie­to dva do­ku­men­ty ho­vo­ria naj­mä o nut­nos­ti zdo­ku­men­to­va­ne ro­biť pries­kum tr­hu a po­rov­ná­vať cel­ko­vé nák­la­dy (TCO) pre rôz­ne sof­tvé­ro­vé al­ter­na­tí­vy na ob­do­bie 3-5 ro­kov a ok­rem iné­ho aj o pot­re­be vy­uží­va­nia bez­plat­né­ho sof­tvé­ru vo ve­rej­nej sprá­ve. Až na zá­kla­de zdo­ku­men­to­va­né­ho po­rov­na­nia cel­ko­vých nák­la­dov a prí­no­sov by pod­ľa uve­de­ných pra­vi­diel ma­lo prísť k vý­be­ru sof­tvé­ru a k sa­mot­né­mu ná­ku­pu. Ve­rej­ná sprá­va však bo­hu­žiaľ tie­to svo­je vlas­tné pra­vid­lá v praxi evi­den­tne ne­dodr­žia­va.

Za po­zor­nosť sto­jí spô­sob, akým ve­rej­ná sprá­va na­ku­pu­je pro­duk­ty fir­my Mic­ro­soft. Pod­ľa všet­ké­ho pri tých­to ná­ku­poch úpl­ne ob­chá­dza zá­kon o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a neu­mož­ňu­je po­núk­nuť príl­eži­tosť fir­mám, kto­ré do­dá­va­jú kon­ku­renč­ný sof­tvér.
Na­ku­po­va­né sú ce­lé ba­lí­ky sof­tvé­ru ob­sa­hu­jú­ce ope­rač­ný sys­tém, kan­ce­lár­sky ba­lík a via­ce­ré li­cen­cie pre pri­po­je­nie k server­ov­ým pro­duk­tom fir­my Mic­ro­soft. K dis­po­zí­cii sú len tri dru­hy veľ­kých ba­lí­kov bez mož­nos­ti vy­brať si len tie jed­not­li­vé pro­duk­ty, o kto­ré má or­ga­ni­zá­cia zá­ujem a kto­ré sku­toč­ne pot­re­bu­je.

Za­rá­ža­jú­ce v tej­to sú­vis­los­ti je aj to, že eš­te kon­com ro­ku 2010 MF SR zve­rej­ni­lo tak­zva­né De­sa­to­ro zá­sad ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia IT, v kto­rých sa ok­rem iné­ho uvá­dza, že „ve­rej­né sú­ťa­že, kto­rých sa zú­čas­tnia bez jed­noz­nač­né­ho zdô­vod­ne­nia me­nej ako tra­ja re­no­mo­va­ní sú­ťa­žia­ci, bu­dú zru­še­né".

V ro­ku 2009 os­lo­vil no­vi­nár z týž­den­ní­ka Trend mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií s otáz­kou, pre­čo na li­cen­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu a kan­ce­lár­skych ba­lí­kov pre ve­rej­nú sprá­vu neus­ku­toč­ni­li sú­ťaž. Vte­daj­ší ria­di­teľ sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie od­po­ve­dal, že ten­der ne­vy­pí­sa­li, le­bo „pre­chod na inú sof­tvé­ro­vú plat­for­mu je stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie" a „ne­dal by sa zvlád­nuť za pol ro­ka". Pod­ľa ak­tuál­ne dos­tup­ných in­for­má­cií sa mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií sna­ži­lo v ro­ku 2011 zreali­zo­vať ne­ja­ký pries­kum vý­hod­nos­ti al­ter­na­tív­nych pro­duk­tov, ale sa im po pria­mom os­lo­ve­ní nie­koľ­kých fi­riem ne­po­da­ri­lo na ta­ký­to pries­kum náj­sť fir­mu, kto­rá by bo­la ochot­ná ho spra­viť za uda­ný fi­nanč­ný li­mit a za uda­ných pod­mie­nok. Tak na­po­kon žiad­ny pries­kum nez­reali­zo­va­li a ne­ko­na­la sa ani žiad­na sú­ťaž. Smut­né je, že na vy­ho­to­ve­nie ana­lý­zy ne­vyh­lá­si­li žiad­nu ve­rej­nú vý­zvu ale­bo sú­ťaž, resp. že ana­lý­zu ne­bo­li schop­ní zreali­zo­vať vo vlas­tnej ré­žii, prí­pad­ne v spo­lup­rá­ci s niek­to­rou z na­šich uni­ver­zít.

V tej­to sú­vis­los­ti je pot­reb­né pri­po­me­núť viac ako rok tr­va­jú­cu vý­skum­nú úlo­hu OSIN - Open Sour­ce Infra­štruk­tú­ra, kto­rá už v ro­ku 2004 preu­ká­za­la, že v ho­ri­zon­te 6-8 ro­kov by pri kon­zer­va­tív­nych od­ha­doch bo­lo mož­né ušet­riť pre­cho­dom na open sour­ce sof­tvér vo ve­rej­nej sprá­ve mi­liar­dy slo­ven­ských ko­rún.

Vý­hod­ná zmlu­va?
Zá­klad­né pro­duk­ty fir­my Mic­ro­soft, na kto­ré sa zmlu­va vzťa­hu­je - či­že des­kto­po­vý ope­rač­ný sys­tém a kan­ce­lár­sky ba­lík - ma­jú pod­ľa fir­my Mic­ro­soft pl­nú pod­po­ru až do ro­ku 2015. Roz­ší­re­ná pod­po­ra pre ten­to sof­tvér je eš­te o nie­koľ­ko ro­kov dlh­šia. Je pre­to otáz­ne, či štát­na sprá­va nut­ne pot­re­bu­je v naj­bliž­ších ro­koch na­kú­piť naj­nov­šie ver­zie sof­tvé­ru, kto­ré sa eš­te len chys­ta­jú.

Zmlu­va SR s fir­mou Mic­ro­soft umož­ňu­je kaž­do­roč­ne zvy­šo­vať poč­ty li­cen­cií (čím sa pri­ro­dze­ne na­vy­šu­je aj cel­ko­vá su­ma). Pod­ľa in­for­má­cií od via­ce­rých štát­nych or­ga­ni­zá­cií je však prob­lém cel­ko­vý po­čet li­cen­cií zni­žo­vať a za­zmluv­ne­né poč­ty li­cen­cií čas­to uvá­dza­jú ako dô­vod, pre­čo ne­mô­žu prejsť na kon­ku­ren­čné sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty. MF SR pri­tom tvr­dí, že k zni­žo­va­niu poč­tov li­cen­cií mô­že pri­chá­dzať tak, že sa pre­su­nú na inú or­ga­ni­zá­ciu ve­rej­nej sprá­vy. Zdá sa, že sa­mot­ní účas­tní­ci tej­to zmlu­vy ma­jú znač­né ne­jas­nos­ti o jej pra­vid­lách, čo znač­ne zvy­šu­je po­chyb­nos­ti o tom, či všet­ci ve­dia, čo a pre­čo si vlas­tne chcú ale­bo mu­sia ob­jed­nať. Ak by pla­ti­lo ob­me­dzenie zni­žo­va­nia cel­ko­vé­ho poč­tu li­cen­cií zmlu­vy, tak by bo­lo pre štát ne­hos­po­dár­ne spra­viť mig­rá­ciu veľ­ké­ho poč­tu po­čí­ta­čov na iný sys­tém po­čas plat­nos­ti zmlu­vy, pre­to­že by aj tak mu­sel pla­tiť za Software As­su­ran­ce až do skon­če­nia 3-roč­né­ho ob­do­bia.
Za­ují­ma­vé tiež je, že po­kiaľ by Mic­ro­soft po­čas 3-roč­né­ho ob­do­bia ne­vy­dal žiad­nu no­vú ver­ziu pro­duk­tu, na kto­rý sa Software As­su­ran­ce vzťa­hu­je, ve­rej­ná sprá­va ne­zís­ka žiad­nu no­vú ver­ziu pro­duk­tu. Po­dob­ne, ak nie je no­vá ver­zia pro­duk­tu pre ve­rej­nú sprá­vu vhod­ná, mu­sí za ňu za­pla­tiť aj tak. V oboch tých­to prí­pa­doch mô­že po­ten­ciál­ne prísť k zby­toč­né­mu vy­ha­dzo­va­niu pe­ňa­zí da­ňo­vých pop­lat­ní­kov.

V ma­te­riá­li, kto­rý MF SR pred­lo­ži­lo do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia, je mož­né náj­sť via­ce­ré ne­pod­lo­že­né mar­ke­tin­go­vé chvá­los­pe­vy na fir­mu Mic­ro­soft a jej pro­duk­ty, kto­ré do ta­ké­ho ma­te­riá­lu, kto­rý schva­ľu­je vlá­da, roz­hod­ne ne­pa­tria. Do­ku­ment v niek­to­rých čas­tiach pô­so­bí tak, ako­by ho pí­sal za­mes­tna­nec tej­to fir­my (po­dob­ne pô­so­bil aj v ro­ku 2008).


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter