OLED televízor od LG získal prestížne ocenenie "Best of CES"

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG), kto­rá je sve­to­vým líd­rom a tech­no­lo­gic­kým ino­vá­to­rom v do­má­cej elek­tro­ni­ke, zís­ka­la naj­pres­tíž­nej­šie oce­ne­nie "Best of CES" za svoj pr­vý LG OLED TV na vý­sta­ve spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2012 v ame­ric­kom Las Ve­gas.

Naj­lep­ším pro­duk­tom na toh­to­roč­nej vý­sta­ve CES bol jed­noz­nač­ne te­le­ví­zor LG 55EM9600 s OLED tech­no­ló­giou. Na tom sa zhod­la od­bor­ná po­ro­ta. Kon­ku­ren­cia pri­tom bo­la sil­ná - od sys­té­mov pre pre­nos sig­ná­lu vzdu­chom, cez mul­ti­me­diál­ne tab­le­ty až po 3D tla­čia­reň.
"Ne­bo­li sme je­di­ná spo­loč­nosť, kto­rá na vý­sta­ve pred­sta­vo­va­la 55" OLED te­le­ví­zor, ale prá­ve náš mo­del za­ujal náv­štev­ní­kov a po­ro­tu naj­viac," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

OLED TV sa od­li­šu­je od kon­ku­ren­cie tým, že má štvor­fa­reb­né pixe­ly (bež­ne sa pou­ží­va­jú len tri far­by); k zá­klad­nej čer­ve­nej, ze­le­nej a mod­rej far­be sa pri­dá­va eš­te far­ba bie­la. Vďa­ka nej je ob­raz pri­ro­dze­ne ži­vý, jas­ný a os­trý. OLED dis­plej je mož­né sle­do­vať z ľu­bo­voľ­né­ho uh­la, bez to­ho, aby di­vák vi­del iné od­tie­ne fa­rieb. Vďa­ka prin­cí­pu OLED te­le­ví­zo­rov, kto­ré nie sú pod­svie­te­né, ale kde kaž­dý bod emi­tu­je svet­lo, je mož­né do­siah­nuť prak­tic­ky ne­ko­neč­né­ho kon­tras­tu. Je­den pixel mô­že byť do­ko­na­le čier­ny, su­sed­né bu­dú žia­riť jas­nou far­bou. Tým je za­cho­va­ná maximál­na čis­to­ta a os­trosť ob­ra­zu. Tech­no­lo­gic­ky ne­mô­žu ta­ký ob­raz po­núk­nuť ani LCD ani LED te­le­ví­zo­ry. Prek­res­le­nie u OLED dis­ple­ja je na­vy­še ti­síc­krát rých­lej­šie ako u tých naj­lep­ších LCD / LED te­le­ví­zo­rov. Ob­raz tak ne­bu­de nik­dy roz­ma­za­ný.

Už tra­dič­ne kla­die LG ob­rov­ský dô­raz na di­zajn. Ob­ra­zov­ka te­le­ví­zo­ra má len 1 mm štíh­ly rám a je extrém­ne plo­chá - hĺbka te­le­ví­zo­ra je neu­ve­ri­teľ­ných 4 mm, te­da asi ako tri kre­dit­né kar­ty. Vďa­ka to­mu no­vý te­le­ví­zor prak­tic­ky splý­va so ste­nou. "Na čes­ký a slo­ven­ský trh sa dos­ta­ne eš­te ten­to rok, pred­pok­la­dá­me, že to bu­de v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii oča­ká­va­me, že ce­nu bu­de­me ve­dieť stla­čiť vý­raz­ne pod 100 000 ko­rún, " do­dal Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca.

Zdroj: LG Electronics


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter