„Vstupenka“ do sveta smartfónov – HTC Explorer, je už dostupný aj na Slovensku

Je­sen­ná mi­nu­lo­roč­ná no­vin­ka HTC Explo­rer je od ja­nuá­ra dos­tup­ná už aj na Slo­ven­sku. Zá­stup­ca ka­te­gó­rie naj­dos­tup­nej­ších smar­tfó­nov sa pred ča­som ob­ja­vil v po­nu­kách mo­bil­ných ope­rá­to­rov Te­le­kom a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia a ta­kis­to vo voľ­nom pre­da­ji a na e-sho­poch.

No­vin­ka HTC Explo­rer je ur­če­ná tým, kto­rí do­po­siaľ s chyt­rý­mi te­le­fón­mi nep­riš­li do sty­ku a hľa­da­jú pl­no­hod­not­ný smar­tfón s ideál­nym po­me­rom ce­na/vý­kon. HTC Explo­rer je vy­ba­ve­ný 3,2" HVGA (480x320 pixelov) dis­ple­jom, troj-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom a ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Te­le­fón ob­sa­hu­je tiež naj­nov­šiu ver­ziu uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia HTC Sen­se. Mo­del HTC Explo­rer vy­pĺňa pro­duk­to­vé por­tfó­lio vý­rob­cu HTC, vďa­ka čo­mu spo­loč­nosť do­ká­že us­po­ko­jiť pot­re­by naj­rôz­nej­ších cie­ľo­vých sku­pín.

HTC Sen­se
HTC Explo­rer je vy­ba­ve­ný naj­nov­šou ver­ziou uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia HTC Sen­se, kto­ré sa po pr­vý krát pred­sta­vi­lo v štý­lo­vom mo­de­li HTC Rhy­me. Od os­tat­ných nad­sta­vieb sa od­li­šu­je vzá­jom­nou pre­via­za­nos­ťou jed­not­li­vých ap­li­ká­cií, ši­ro­kou po­nu­kou wid­ge­tov a pô­so­bi­vý­mi gra­fic­ký­mi ani­má­cia­mi na­prieč ce­lým pros­tre­dím. Pred­nos­ťou no­vej ver­zie HTC Sen­se je pre­dov­šet­kým jed­no­du­cho pris­pô­so­bi­teľ­ná po­ho­to­vos­tná ob­ra­zov­ka, na kto­rej si pou­ží­va­teľ nas­ta­ví len ap­li­ká­cie, kto­ré den­ne pou­ží­va.

Dos­tup­nosť
Od­po­rú­ča­ná ce­na smar­tfó­nu HTC Explo­rer je 199 eur. Te­le­fón je k dis­po­zí­cii v dvoch fa­reb­ných pre­ve­de­niach - čier­nej a mod­rej.

Zdroj: HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter