GIGABYTE odhalil základnú dosku budúcej generácie Digital Power Engine na CES 2012

GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., Pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet dnes ozná­mil svo­ju účasť na Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) v Las Ve­gas, kde no­vo pred­ve­die množ­stvo no­vých a za­ují­ma­vých tech­no­ló­gií zá­klad­ných do­siek, kto­ré bu­dú kľú­čo­vé pre di­zajn zá­klad­ných do­siek v ro­ku 2012 a ďa­lej. Me­dzi­ná­rod­né mé­diá a zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť na­hliad­nuť do no­vých tech­no­ló­giách GI­GA­BY­TE pri príl­eži­tos­ti jej pre­zen­tá­cie v ho­te­li Ve­ne­tian v Las Ve­gas od 10. do 13. ja­nuá­ra.

3D Power: Ov­lá­da­nie frek­ven­cie, na­pä­tia a fá­zy

GI­GA­BY­TE uka­zu­je nad­chá­dza­jú­cu 7. sé­riu zá­klad­ných do­siek vrá­ta­ne naj­ak­tuál­nej­šej tech­no­ló­gie pre­no­su vý­ko­nu CPU s je­di­neč­ným di­gi­tál­nym zdro­jom na­pá­ja­nia od GI­GA­BY­TE, naz­va­ným 3D Power. Umož­ne­ním di­gi­tál­ne­ho ov­lá­da­nie všet­kých hlav­ných ob­las­tí na­pá­ja­nia na dos­ke ten­to no­vý di­zajn di­gi­tál­ne­ho PWM umož­ňu­je uží­va­te­ľom ma­ni­pu­lo­vať a sle­do­vať vý­kon do­dá­va­ný do In­tel ® Co­re ™ 2. ge­ne­rá­cie a pro­ce­so­rov ďal­šie ge­ne­rá­cie do pä­ti­ce LGA 1155.
"Sme veľ­mi nad­še­ní z no­vých tech­no­ló­gií, kto­ré sa ob­ja­via na zá­klad­ných dos­kách 7. sé­ria a sme si is­tí, že ich na­ši zá­kaz­ní­ci oce­nia, spo­loč­ne s vy­lep­še­ním vý­ko­nu a pr­vkov na bu­dú­ce plat­for­me In­tel," ko­men­to­val Hen­ry Kao, Vice­pre­zi­dent GI­GA­BY­TE Mot­her­board Bu­si­ness Unit. "Vý­voj pro­duk­tov a od­stra­ňo­va­nie chýb u no­vých pr­vkov pre­bie­ha hlad­ko a oča­ká­va­me, že ku dňu vy­da­nia bu­de­me mať dos­tup­ný pl­ný roz­sah pro­duk­tov. "

GI­GA­BY­TE 3D BIOS (Dual UEFI)

Náv­štev­ní­ci CES 2012 bu­dú môcť vi­dieť dru­hé opa­ko­va­nie re­vo­luč­né­ho 3D BIOS od GI­GA­BY­TE, kto­ré je za­lo­že­né na tech­no­ló­gii GI­GA­BY­TE UEFI Dual­BIOS ™. 3D BIOS
po­nú­ka dva rôz­ne mo­de­ly inter­ak­cie s pros­tre­dím BIOS, 3D re­žim a roz­ší­re­ný re­žim, kto­rý pre­ko­ná tra­dič­né uží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti s BIOS po­mo­cou ďa­le­ko viac in­tui­tív­ne­ho a gra­fic­ké­ho roz­hra­nia

G1.Sni­per 3 pri­chá­dza s Dual LAN
Sé­ria her­ných zá­klad­ných do­siek G1.Killer pok­ra­ču­je vo vý­vo­ji dvo­ma no­vý­mi mo­del­mi GI­GA­BY­TE sé­rie 7, kto­rých vy­da­nie je nap­lá­no­va­né nes­kôr v tom­to ro­ku. Zá­klad­ná dos­ka G1.Sni­per 3 za­hŕňa Crea­ti­ve ga­ming audio spo­loč­ne s kon­fi­gu­rá­ciou duál­nych ov­lá­da­čov LAN In­tel ® Gi­ga­bit a Killer ™ Ga­me Networ­king. Náv­štev­ní­ci v Las Ve­gas bu­dú tiež pr­ví, kto uvi­dí G1.Sni­per M3, her­nú zá­klad­nú dos­ku s pod­pi­som G1.Killer DNA v kom­pak­tnom tva­re Mic­ro-ATX.

Zvý­še­nie vý­ko­nu osob­nej sie­te- clou­du: Kar­ta Blue­tooth 4.0/Wi-Fi PCIe Card
Vy­bra­né zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE pri­chá­dza­jú s exklu­zív­nou roz­ši­ru­jú­cou kar­tou PCIe, kto­rá po­nú­ka pod­po­ru pre naj­nov­šie štan­dar­dy Blue­tooth 4.0 (Smart Rea­dy) a pri­po­je­nia Wi-Fi. S ras­tú­cou dos­tup­nos­ťou voľ­né­ho od­ľah­lé­ho ope­rač­né­ho software za pri­ja­teľ­nú ce­nu, ako je Splas­htop a VLC Re­mo­te fir­ma GI­GA­BY­TE je pres­ved­če­ná, že te­raz je čas na ob­ja­vo­va­nie a uží­va­nie si do­má­ce­ho clou­du: osob­né­ho clou­du v bez­peč­nom pros­tre­dí do­má­cej sie­te, kde mô­že byť vý­kon­nosť a fun­kčnosť stol­né­ho po­čí­ta­ča vy­uži­tá a ria­de­ná pre­nos­ný­mi za­ria­de­nia­mi v clou­de. S oh­ľa­dom na tú­to sku­toč­nosť fir­ma GI­GA­BY­TE pred­sta­vi­la svo­ju uti­li­tu Cloud­Sta­tion, kto­rá bu­de po­má­hať bu­dú­cim ap­li­ká­ciám GI­GA­BY­TE Apps v ko­mu­ni­ká­cii, zdie­ľa­nie zdro­jov a ov­lá­da­nie sys­té­mov sto­lo­vých po­čí­ta­čov.

Pod­po­ra On­board mSA­TA
Väč­ši­na ATX zá­klad­ných do­siek sé­rie GI­GA­BY­TE 7 bu­de mať ko­nek­tor on­board mSA­TA, kto­rý spo­lu s tech­no­ló­giou EZ GI­GA­BY­TE Smart Res­pon­se umož­ní uží­va­te­ľom jed­no­du­cho a hos­po­dár­ne vy­uží­vať lep­šiu od­oz­vu ich po­čí­ta­čov. mSA­TA SSD dis­ky sa sta­li po­pu­lár­ny­mi vďa­ka rých­le­mu ras­tu PC tab­le­tov a pos­ky­tu­jú lac­nej­šie rie­še­nie pre in­te­li­gent­ný ca­ching, pre­to­že sú k dis­po­zí­cii v ka­pa­ci­tách men­ších než tra­dič­né SSD.

Rie­še­nie pre ma­lé fir­my
Fir­ma GI­GA­BY­TE za­me­ria­va svo­ju po­zor­nosť na seg­ment tr­hu pre ma­lé fir­my a pred­vá­dza zá­klad­nú dos­ku B75M-D3H, kto­rá pred­sta­vu­je no­vý rad pro­duk­tov, kto­ré ma­jú mož­nosť sle­do­vať a ria­diť stav po­čí­ta­ča, nain­šta­lo­va­ný sof­tvér, zá­lo­ho­va­nie dát, ús­po­ru ener­gie a pri­po­je­nie. To umož­ňu­je sys­té­mo­vým in­teg­rá­to­rom zvý­šiť hod­no­tu svo­jich pro­duk­tov tým, že po­nú­ka­jú tie­to služ­by pre ma­lé pod­ni­ky. Kľú­čo­vý­mi vlas­tnos­ťa­mi a pre­daj­ným po­ten­ciá­lom tých­to mo­de­lov bu­dú ov­lá­da­teľ­nosť, dos­tup­nosť a kva­li­ta di­zaj­nu GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le.

Príď­te sa po­zrieť na GI­GA­BY­TE do Ve­ne­tian v Las Ve­gas, Expo­zí­cia 26106. Ob­ráť­te sa na mies­tne­ho pre­daj­né­ho a mar­ke­tin­go­vé­ho zá­stup­cu a do­hod­ni­te si stret­nu­tie.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGY


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter