Samsung predstavuje druhú generáciu stolných multimediálnych zariadení a špičkových HDTV monitorov

Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, na Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES pred­sta­vi­la ďal­šiu ge­ne­rá­ciu mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní Sam­sung Smart Sta­tion Sé­rie 7 a mo­ni­to­ry HDTV Sé­rie 7.

Dru­há ge­ne­rá­cia mul­ti­me­diál­nych za­ria­de­ní Smart Sta­tion Sé­rie 7 (CB750) je čias­toč­ne HD mo­ni­to­rom a sčas­ti bez­drô­to­vou do­ko­va­cou sta­ni­cou a nad­vä­zu­je na ús­pe­chy svo­jich pred­chod­cov. Ok­rem no­te­boo­kov, sie­ťo­vých a audio­vi­zuál­nych za­ria­de­ní je mož­né ich te­raz pre­po­jiť aj s mo­bil­ný­mi prís­troj­mi. Mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 (TB750) je cha­rak­te­ris­tic­ký fun­kciou HDTV so vsta­va­ným TV tu­ne­rom a in­teg­ro­va­nou fun­kciou bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja (WiDi) spo­loč­nos­ti In­tel® pre lep­šiu ko­nek­ti­vi­tu.

Mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nia Smart Sta­tion Sé­rie 7 a mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 sú k dis­po­zí­cii v pre­ve­de­ní s uh­lo­prieč­kou 24 a 27 pal­cov.

„Po­čí­ta­čo­vý trh sa vy­ví­ja a pou­ží­va­te­lia pre­chá­dza­jú od stol­ných po­čí­ta­čov k po­ho­dliu no­te­boo­kov, tab­le­tov či do­kon­ca in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov," uvie­dol Todd Bou­man, vice­pre­zi­dent pre mar­ke­ting vý­rob­kov di­ví­zie En­terpri­se Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung. „Pou­ží­va­te­lia sa pri­tom ale mu­sia us­po­ko­jiť s po­mer­ne ma­lý­mi ob­ra­zov­ka­mi, touch­pad­mi, ma­lý­mi klá­ves­ni­ca­mi a pri­po­je­ním k nie­koľ­kým pe­ri­fér­nym za­ria­de­niam. No­vé mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nia Smart Sta­tion Sé­rie 7 a mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 tie­to prob­lé­my rie­šia tým, že pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­jú jed­no­du­chý spô­sob, ako sa zba­viť sple­ti pri­po­jo­va­cích káb­lov, ako to bý­va v prí­pa­de sto­lo­vých po­čí­ta­čov. Tým kom­bi­nu­jú po­ho­dlie pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča ale­bo mo­bil­né­ho za­ria­de­nia s tra­dič­ný­mi pred­nos­ťa­mi sto­lo­vých po­čí­ta­čov. Vsta­va­né fun­kcie HDTV a WiDi ok­rem to­ho v prí­pa­de mo­ni­to­ra HDTV Sé­rie 7 pris­pie­va­jú k op­ti­ma­li­zá­cii ce­lé­ho rie­še­nia, tak­že vý­sled­kom je je­di­né za­ria­de­nie pre prá­cu aj zá­ba­vu, kto­ré je ideál­ne pre men­šie pries­to­ry," do­dal Bou­man.

Smart Sta­tion Sé­rie 7 - jed­no­du­ché rie­še­nie

Tým, ako stá­le viac pou­ží­va­te­ľov pra­cu­je na svo­jich tab­le­toch a in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch s di­gi­tál­nym ob­sa­hom, stá­va sa čo­raz väč­ším prob­lé­mom veľ­kosť ob­ra­zov­ky. Po pri­po­je­ní in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, kto­rý je kom­pa­ti­bil­ný s MHL, mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­užiť pred­nos­ti no­vé­ho ty­pu pri­po­je­nia Mo­bi­le High De­fi­ni­tion Link a vy­chut­nať si preh­rá­va­nie ob­sa­hu zo svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­ní pria­mo na väč­šej ob­ra­zov­ke s kva­lit­ný­mi ste­reo rep­ro­duk­tor­mi. Pou­ží­va­te­lia mô­žu svoj in­te­li­gent­ný te­le­fón ľah­šie kon­tro­lo­vať, ply­nu­le prejsť na je­ho ob­sah a do­kon­ca ho aj na­bí­jať, čo len potvr­dzu­je sku­toč­nú všes­tran­nosť toh­to za­ria­de­nia.

No­vé mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie Smart Sta­tion Sé­rie 7 roz­ši­ru­je fun­kciu auto­ma­tic­kej bez­drô­to­vej de­tek­cie pou­ži­tej v pô­vod­nom za­ria­de­ní Cen­tral Sta­tion a do­ká­že v ok­ru­hu je­den a pol met­ra náj­sť pre­nos­ný po­čí­tač vy­ba­ve­ný pril­ože­ným bez­drô­to­vým USB adap­té­rom. Ob­sa­hu­je aj no­vú fun­kciu Mo­bi­le Con­trol, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pri­po­jiť za­ria­de­nia sú­čas­ne k tab­le­tu ale­bo in­te­li­gen­tné­mu te­le­fó­nu, a tým im pos­ky­tu­je úpl­nú kon­tro­lu nad ich mo­bil­ným za­ria­de­ním pros­tred­níc­tvom jed­not­né­ho roz­hra­nia. Pou­ží­va­te­lia mô­žu rých­lo a bez prob­lé­mov pre­chá­dzať me­dzi roz­hra­nia­mi svoj­ho lap­to­pu a in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu, od­po­ve­dať na pri­chá­dza­jú­ce SMS sprá­vy ale­bo rea­go­vať na upo­zor­ne­nia na svo­jich mo­bil­ných prís­tro­joch a be­hom nie­koľ­kých se­kúnd sa za­se vrá­tiť k zlo­ži­tej­ším úlo­hám na svo­jom lap­to­pe.

Smart Sta­tion Sé­rie 7 za­uj­me ele­gan­tnou zá­klad­ňou s je­di­ným kĺbom, kto­rý umož­ňu­je jed­no­du­ché nas­ta­ve­nie mo­ni­to­ra, zjed­no­du­šu­je je­ho si­lue­tu a ro­bí z ne­ho mi­ni­ma­lis­tic­kú ob­ra­zov­ku.

Pre pri­po­je­nie pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní je Smart Sta­tion Sé­rie 7 vy­ba­ve­ný tro­mi por­ta­mi USB (dva USB 3.0 a je­den USB 2.0), kto­ré za­is­ťu­jú rých­ly dá­to­vý pre­nos a ko­mu­ni­ká­ciu s pri­po­je­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Por­ty sú pre ľah­ký prís­tup umies­tne­né po stra­nách zá­klad­ne mo­ni­to­ra. Smart Sta­tion Sé­rie 7 má aj HDMI vstup, kto­rý pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pri­po­jiť nap­rík­lad Blu-ray preh­rá­vač, set-top box ale­bo her­né za­ria­de­nie, aby bo­lo mož­né pl­ne vy­užiť pod­svie­te­ný LED dis­plej s roz­lí­še­ním 1080p.

Mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7: mul­ti­me­diál­ny ťa­húň

Mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 v spo­je­ní s te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom umoc­ňu­je cel­ko­vý mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok. Po­nú­ka pod­po­ru pre Mo­bi­le High De­fi­ni­tion Link (MHL), vďa­ka čo­mu mô­žu in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty s fun­kciou MHL pou­ží­vať ten­to mo­ni­tor ako exter­ný dis­plej, čo dá­va pou­ží­va­te­ľom mož­nosť ľah­ko zdie­ľať ob­sah a vy­uží­vať pri­tom väč­ší dis­plej a vsta­va­né rep­ro­duk­to­ry. Pre za­is­te­nie kom­pa­ti­bi­li­ty s tak­mer akým­koľ­vek za­ria­de­ním je mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 vy­ba­ve­ný dvo­ma por­ta­mi HDMI a jed­ným por­tom VGA.

Mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 ob­sa­hu­je tiež fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja (WiDi) spo­loč­nos­ti In­tel. Sta­čí do stol­né­ho po­čí­ta­ča stiah­nuť ap­li­ká­ciu In­tel® WiDi a po­tom do mo­ni­to­ra bez­drô­to­vo pre­ná­šať ob­sah, čo is­te nadchne pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa vo svo­jej do­mác­nos­ti ale­bo kan­ce­lá­rii sna­žia ob­me­dziť množ­stvo káb­lov.

Ok­rem HDTV tu­ne­ra má mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 fun­kciu Sam­sung Smar­tHub, kto­rá pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je je­di­neč­nú príl­eži­tosť stiah­nuť si ce­lý rad ap­li­ká­cií a zís­kať prís­tup k ďal­šie­mu ob­sa­hu, napr. Hu­lu Plus, Net­flix, hry a ďal­šie.

Mo­ni­tor HDTV Sé­rie 7 je cha­rak­te­ris­tic­ký asy­met­ric­kým di­zaj­nom, kto­rý bol pr­výk­rát pou­ži­tý v ro­ku 2011 pri Sé­rii 950. Vďa­ka svo­jim vlas­tnos­tiam sa dá nak­lo­niť do op­ti­mál­ne­ho zor­né­ho uh­la pou­ží­va­te­ľa. Mo­ni­tor je tiež vy­ba­ve­ný ino­va­tív­nou fun­kciou Ma­gi­cAng­le ur­če­nou na op­ti­ma­li­zá­ciu ob­ra­zu v zá­vis­los­ti na po­lo­he pou­ží­va­te­ľa. In­teg­ro­va­ný dis­plej s fun­kciou ob­raz v ob­ra­ze (PiP) umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pra­co­vať a pri­tom sle­do­vať te­le­ví­ziu.

Zdroj: Samsung Electronics


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter