Samsung Galaxy Tab 7.7 s pripojením k sieti 4G LTE a displejom Super AMOLED Plus

Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, na Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES ozná­mi­la, že tab­let Sam­sung Ga­laxy Tab 7.7 bu­de k dis­po­zí­cii pre mo­bil­né ši­ro­ko­pás­mo­vé sie­te Ve­ri­zon Wire­less 4G LTE.

Tab­let Sam­sung Ga­laxy Tab 7.7 má do­ty­ko­vý dis­plej Su­per AMO­LED Plus, na kto­rý bo­li pou­ží­va­te­lia zvyk­nu­tí pre­dov­šet­kým pri men­ších mo­bil­ných za­ria­de­niach. Je vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým 1,4 GHz pro­ce­so­rom a inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom s pod­po­rou HTML 5, kto­rý za­bez­pe­ču­je rých­ly prís­tup na inter­net ale­bo strea­mo­va­nie hud­by. To všet­ko s vy­uži­tím vy­so­ko­rý­chlos­tnej sie­te 4G LTE spo­loč­nos­ti Ve­ri­zon Wire­less.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie
Tab­let Ga­laxy Tab 7.7 je iba 7,89 mm ten­ký a vá­ži 345 gra­mov. Ra­dí sa pre­to me­dzi naj­men­šie a naj­mo­bil­nej­šie tab­le­ty na tr­hu. Tab­let dis­po­nu­je ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 3.2 Ho­ney­comb, Goog­le Mo­bi­le Servic­es a po­nú­ka prís­tup k 300 000 ap­li­ká­ciám v ob­cho­de An­droid Mar­ket. Do zá­klad­nej vý­ba­vy tab­le­tu pat­rí troj­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s LED bles­kom na za­dnej stra­ne a pred­ný dvoj­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát ur­če­ný pre vi­deo­ho­vo­ry.

Pre te­le­víz­nych nad­šen­cov
Tab­let Ga­laxy Tab 7.7 ob­sa­hu­je ap­li­ká­ciu Peel Smart Re­mo­te TV, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je okam­ži­te vy­hľa­dať a pre­ze­rať ob­ľú­be­né te­le­víz­ne prog­ra­my a na zá­kla­de vlas­tných po­žia­da­viek vy­hľa­dať no­vé re­lá­cie. Ok­rem to­ho je tab­let Ga­laxy Tab 7.7 jed­ným z pr­vých tab­le­tov spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rý je uvá­dza­ný na trh s cer­ti­fi­ká­tom SA­FE a kto­rý je ozna­če­ný ofi­ciál­nym lo­gom Sam­sung Mo­bi­le SA­FE. Lo­go SA­FE ozna­ču­je, že tab­let Tab 7.7, a všet­ky ďal­šie za­ria­de­nia ozna­če­né znač­kou SA­FE, sú cer­ti­fi­ko­va­né pre fi­rem­né pou­ži­tie v ce­lom ra­de od­bo­rov.

Vy­lep­še­né fun­kcie
Dis­plej Su­per AMO­LED Plus - má jas­né far­by s vy­so­kým kon­tras­tom a po­nú­ka viac fa­rieb s lep­ším roz­lí­še­ním svet­lých a tma­vých tó­nov, vďa­ka čo­mu pô­so­bí sle­do­va­ný ob­sah živ­šie a jem­nej­šie.
Cer­ti­fi­ká­cia Sam­sung SA­FE - ozna­ču­je, že je za­ria­de­nie cer­ti­fi­ko­va­né pre fi­rem­né pou­ži­tie v ce­lom ra­de od­bo­rov.
An­droid 3.2 Ho­ney­comb - pod­po­ru­je Goog­le Mo­bi­le Servic­es vrá­ta­ne Gmail, YouTu­be, Goog­le Talk, Goog­le Search, Goog­le Maps, Goog­le Mo­vies, Goog­le Books a An­droid Mar­ket.
Dvoj­jad­ro­vý 1,4 GHz ap­li­kač­ný pro­ce­sor a inter­ne­to­vý pre­hlia­dač s pod­po­rou HTML 5 - fun­gu­je s ko­nek­ti­vi­tou 4G LTE pre sťa­ho­va­nie gra­fic­kých sú­bo­rov, spra­co­va­nie ap­li­ká­cií a pre­ze­ra­nie inter­ne­to­vých strá­nok.
Za­dný troj­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s LED bles­kom a mož­nos­ťou nah­rá­vať a preh­rá­vať v pl­nom roz­lí­še­ní 1080p (1080p preh­rá­va­nie pros­tred­níc­tvom HDMI).
Pred­ný dvoj­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát pre vi­deo­ho­vo­ry.
Sam­sung Me­dia Hub - po­nú­ka ši­ro­kú po­nu­ku fil­mov a te­le­víz­nych re­lá­cií na za­po­ži­ča­nie ale­bo kú­pu.
Sam­sung So­cial Hub - syn­chro­ni­zu­je kon­tak­ty, ka­len­dá­re, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom po­sie­lať a pri­jí­mať in­for­má­cie, či už ide o e-mai­ly, ak­tuál­ne sprá­vy zo so­ciál­nych sie­tí ale­bo SMS sprá­vy.
Sam­sung TouchWiz - umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie hlav­nej ob­ra­zov­ky tab­le­tu Ga­laxy Tab 7.7 po­mo­cou di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií, ob­ľú­be­ných inter­ne­to­vých strá­nok a in­for­má­cií zo so­ciál­nych sie­tí. Ok­rem to­ho TouchWiz UX ob­sa­hu­je po­nu­ku Mi­ni Apps s bež­ne pou­ží­va­ný­mi fun­kcia­mi, ako je správ­ca úloh, ka­len­dár a preh­rá­vač hud­by, kto­ré je mož­né spus­tiť, aj keď pou­ží­va­teľ prá­ve pou­ží­va iné hlav­né ap­li­ká­cie. Schrán­ka pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je ko­pí­ro­vať a vkla­dať tex­ty a ob­ráz­ky.
AllSha­re - za­bez­pe­ču­je ko­nek­ti­vi­tu me­dzi jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi pros­tred­níc­tvom Di­gi­tal Li­ving Network Allian­ce (DL­NA), aby pou­ží­va­te­lia moh­li bez­drô­to­vo po­sie­lať mul­ti­me­diál­ny ob­sah na ďal­šie za­ria­de­nia s DL­NA, nap­rík­lad na te­le­ví­zo­ry a lap­to­py.
Mo­bi­le Hot­spot - umož­ňu­je zdie­ľať pri­po­je­nie 4G LTE až s 10 Wi-Fi za­ria­de­nia­mi ale­bo pri­po­je­nie 3G sie­te s až 5 Wi-Fi za­ria­de­nia­mi.

Inter­ná pa­mäť s ka­pa­ci­tou 16 GB roz­ší­ri­teľ­ná až na 32 GB po­mo­cou kar­ty Mic­roSD

Sam­sung Ga­laxy Tab 7.7 je mož­né vi­dieť v rám­ci CES od 10. do 13. 1. v stred­nej ha­le Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter. Všet­ky pod­rob­nos­ti, vi­deá a fo­tog­ra­fie pro­duk­tov sú k dis­po­zí­cii na www.sam­sun­gces.com. Strea­ming z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Sam­sung náj­de­te na http://sam­sungblog.cz/post/2012/01/05/Li­ve-strea­ming-z-tis­ko­ve-kon­fe­ren­ce-Sam­sung-na-CES-2012-v-Las-Ve­gas.aspx

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter