Intel zdvihol latku pre smartfóny, tablety a ultrabooky

Spo­loč­nosť In­tel dnes ozná­mi­la množ­stvo vy­lep­še­ní pre smar­tfó­ny vrá­ta­ne via­croč­né­ho stra­te­gic­ké­ho par­tner­stva so spo­loč­nos­ťou Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty ako aj vý­rob­com mo­bil­ných prís­tro­jov Le­no­vo, kto­ré bu­dú po­há­ňa­né pro­ce­so­rov plat­for­mou In­tel® Atom™. Nie­koľ­ko smar­tfó­nov s pro­ce­sor­mi Atom je oča­ká­va­ných na tr­hu už v ro­ku 2012.

"To naj­lep­šie z In­tel kom­pu­tin­gu pri­chá­dza do smar­tfó­nov," po­ve­dal pre­zi­dent a vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti In­tel, Paul Otelli­ni. "Na­ša spo­lup­rá­ca so spo­loč­nos­ťa­mi Le­no­vo a Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty po­mô­že za­viesť pro­ce­so­ry In­tel so smar­tfó­nov a po­núk­ne sil­né zá­kla­dy na kto­rých bu­de­me sta­vať v ro­ku 2012 a v bu­dúc­nos­ti."

Otelli­ni uro­bil to­to vy­hlá­se­nie po­čas hlav­nej pre­zen­tá­cie na me­dzi­ná­rod­nej vý­sta­ve Con­su­mer Elec­tro­nics Show 2012. Tak­tiež po­pí­sal ka­te­gó­riu Ultra­boo­kov a pri­nie­sol in­for­má­cie o tom, ako spo­loč­nosť In­tel ino­vu­je pre trh s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

In­tel v smar­tfó­noch a tab­le­toch
Vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti In­tel vy­zdvi­hol pro­ce­so­ro­vú plat­for­mu In­tel® Atom™ Z2460 do­ne­dáv­na zná­mu ako "Med­field," kto­rá bo­la špe­ciál­ne navr­hnu­tá pre smar­tfó­ny a tab­le­ty a po­nú­ka naj­vyš­ší vý­kon a zá­ro­veň ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu.

San­jay Jha, pred­se­da pred­sta­ven­stva a vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty sa pri­po­jil k Otelli­ni­mu a obid­va­ja po­pí­sa­li viac roč­né stra­te­gic­ké par­tner­stvo pre nie­koľ­ko za­ria­de­ní. Spo­lup­rá­ca za­hŕňa smar­tfó­ny, kto­ré Mo­to­ro­la za­čne do­dá­vať v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ku a kto­ré bu­dú po­há­ňa­né pro­ce­sor­mi In­tel Atom so sof­tvé­ro­vou plat­for­mou An­droid*. Spo­lup­rá­ca, kto­rá tak­tiež ob­siah­ne tab­le­ty, kom­bi­nu­je sil­nú po­zí­ciu spo­loč­nos­ti In­tel kto­rú má v kre­mí­ko­vých tech­no­ló­giách so skú­se­nos­ťa­mi na po­li mo­bil­ných za­ria­de­ní spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la.
Se­nior vice­pre­zi­dent a pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Mo­bi­le Inter­net and Di­gi­tal Ho­me Liu Jun, po­ho­vo­ril o smar­tfó­ne Le­no­vo K800* po­há­ňa­nom tech­no­ló­giou In­tel s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid*. Liu Jun po­ve­dal, že smar­tfón K800 bu­de dos­tup­ný v Čí­ne v dru­hom kvar­tá­li 2012 a po­be­ží v sie­ti Chi­na Uni­com 21Mbs. Sar­tfón bu­de mať níz­ko na­pä­ťo­vý pro­ce­sor In­tel® Atom™ Z2460 s tech­no­ló­giou In­tel® Hy­per-Threa­ding s pod­po­rou HSPA+ In­tel® XMM™ 6260 Plat­form. Tak­tiež po­núk­ne uží­va­teľ­ské pros­tre­die Le­no­vo LeOS lo­ka­li­zo­va­né pre čín­skych uží­va­te­ľov.
Otelli­ni potvr­dil, že prio­ri­tou spo­loč­nos­ti In­tel je umož­ne­nie tých naj­lep­ších mo­bil­ných zá­žit­kov. Ge­ne­rál­ny ma­na­žér In­tel Mo­bi­le and Com­mu­ni­ca­tions Group Mi­chael Bell pred­sta­vil In­tel® Smar­tpho­ne Re­fe­ren­ce De­sign, kto­rý má za cieľ skra­co­va­nie vý­vo­jár­ske­ho ča­su ako aj nák­la­dov pre vý­rob­cov. Pl­ne funkč­ný smar­tfón v ten­kom puz­dre s HD LCD do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou s roz­me­rom 4,03 pal­ca a dvo­mi ka­me­ra­mi pri­ná­ša vy­lep­še­né zob­ra­zo­va­cie mož­nos­ti vrá­ta­ne tak­zva­né­ho „burst mo­de", kto­rý umož­ní za­chy­te­nie 15 sním­kou za me­nej ako jed­nu se­kun­du v 8-me­ga­pixelo­vej kva­li­te.

Pred­sta­ve­ním po­pu­lár­nej ap­li­ká­cie An­gry Birds* na te­le­fó­ne, Bell uká­zal ši­ro­kú pod­po­ru An­droid* ap­li­ká­cií, kto­rá umož­ňu­je smar­tfó­nom s In­tel tech­no­ló­gia­mi spus­tiť väč­ši­nu An­droid* ap­li­ká­cií vrá­ta­ne tých, kto­ré sú ur­če­né pre iné ar­chi­tek­tú­ry.

Otelli­ni sa vy­jad­ril, že In­tel poz­dvi­hol lat­ku zá­žit­kov pre tab­le­ty vďa­ka kom­pa­ti­bi­li­te s mi­lión­mi exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií, za­ria­de­ní a sof­tvé­ru ako aj pod­po­re uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Met­ro*. Bo­lo to úpl­ne pr­vé pred­sta­ve­nie pri­chá­dza­jú­cej 32nm In­tel Atom SoC plat­for­my pre tab­le­ty a hyb­ri­dy bež­iace na Mic­ro­soft* Win­dows* 8, s kó­do­vým ozna­če­ním "Clo­ver Trail."

Ultra­boo­ky kom­plet­ne pre­de­fi­no­va­li PC
In­tel sme­ru­je IT prie­my­sel do zno­vuob­ja­ve­nia osob­né­ho kom­pu­tin­gu vďa­ka vy­tvo­re­niu no­vej ka­te­gó­rie ultra­boo­kov, kto­ré po­nú­ka­jú ne­kom­pro­mis­né po­čí­ta­čo­vé zá­žit­ky v ten­kom a ele­gan­tnom di­zaj­ne.

Za krát­kych osem me­sia­cov bo­la tá­to ka­te­gó­ria od zá­kla­dov pos­ta­ve­ná na zá­kla­de in­for­má­cií od uží­va­te­ľov s oh­ľa­dom na eko­sys­tém a po­čas toh­to ro­ku je oh­lá­se­ných viac ako 75 ultra ten­kých a bez­peč­ných sys­té­mov s ultra krát­kou od­oz­vou od vý­rob­cov.

Jeff Clar­ke z Glo­bal Ope­ra­tions and End User Com­pu­ting So­lu­tions v spo­loč­nos­ti Dell* sa pri­po­jil k Otelli­ni­mu a pred­sta­vil ich pr­vý ultra­book XPS 13* po­há­ňa­ný pro­ce­so­rom In­tel® Co­re™ i7. S dos­tup­nos­ťou od feb­ruára 2012 bu­de dos­tup­ný v ele­gan­tnom di­zaj­ne s vá­hou len 1,35 kg a po­núk­ne až 8 ho­dín prá­ce na jed­no na­bi­tie ba­té­rie.

In­tel sa za­via­zal, že bu­de neus­tá­le zlep­šo­vať uží­va­teľ­ské zá­žit­ky. Vý­vo­já­ri v spo­loč­nos­ti bu­dú na­ďa­lej pri­ná­šať ino­vá­cie pre ultra­boo­ky a v ro­ku 2012 plá­nu­jú dos­tup­nosť tre­tej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov In­tel Co­re s kó­do­vým ozna­če­ním "Ivy Brid­ge" sa­moz­rej­me za vý­dat­nej po­mo­ci re­vo­luč­ných In­tel 22nm 3-D tri-ga­te tran­zis­to­rov.

Ďal­šia ge­ne­rá­cia za­ria­de­ní expan­du­je ďa­le­ko za po­čí­ta­čo­vé zá­žit­ky, kto­ré poz­ná­me dnes. Po­čas pre­zen­tá­cie bo­li pred­sta­ve­né dva ultra­boo­ko­vé kon­cep­ty po­há­ňa­né pro­ce­sor­mi "Ivy Brid­ge".

Paul Otelli­ni sľú­bil, že tie­to za­ria­de­nia bu­dú eš­te bez­peč­nej­šie a úpl­ne zru­šia ko­mu­ni­ká­ciu na té­mu kom­pro­mi­sov v kom­pu­tin­gu me­dzi di­zaj­nom, uží­va­teľ­ským roz­hra­ním a vý­ko­nom. Tak­tiež ozná­mil, že ultra­boo­ky po­núk­nu nos­nú plat­for­mu pre pré­mio­vé pro­duk­ty a do­da­jú ope­rač­né­mu sys­té­mu Mic­ro­soft* Win­dows* 8 sil­nú pod­po­ru.

Ap­li­ká­cie špe­ciál­ne nevr­hnu­té pre ultra­boo­ky sú dos­tup­né na In­tel Ap­pUpSM cen­tre. In­tel tak­tiež ozná­mil stra­te­gic­ké par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Tech­ni­co­lor* za­hŕňa­jú­ce M-GO. Ide o ap­li­ká­ciu z por­tá­lu In­tel Ap­pUp, kto­rá pri­ne­sie HD pré­mio­vý di­gi­tál­ny ob­sah TVprog­ra­mu, fil­mov, hud­by a ap­li­ká­cií pre ultra­boo­ky a ďal­šie za­ria­de­nia s tech­no­ló­giou In­tel® In­si­der™, kto­rá bu­de dos­tup­ná v dru­hom kvar­tá­li ro­ku 2012. M-GO po­núk­ne fil­my a TV prog­ra­my hlav­ne od Hollywood stu­dios a na­po­mô­že spra­vo­vať pré­mio­vý HD ob­sah vo via­ce­rých za­ria­de­niach a plat­for­mách vďa­ka jed­no­du­ché­mu, in­tui­tív­ne­mu a bez­peč­né­mu uží­va­teľ­ské­mu roz­hra­niu.

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter