Média: Piano je na Slovensku úspešné, tvrdí prevádzkovateľ

Sys­tém spop­lat­ne­nia vy­bra­ných ob­sa­hov a slu­žieb na webstrán­kach mé­dií - Pia­no je na Slo­ven­sku ús­peš­ný. Po de­via­tich me­sia­coch je­ho fun­go­va­nia u nás to tvr­dí spo­loč­nosť Pia­no Me­dia. Pres­né čís­la o tr­žbách ale­bo po­čet pred­pla­ti­te­ľov od­mie­ta uviesť, pred­pla­ti­te­ľov sú však pod­ľa me­dia­li­zo­va­ných úda­jov de­siat­ky ti­sí­cov. "Sme via­za­ní ml­čan­li­vos­ťou, ne­mô­že­me uvá­dzať žiad­ne úda­je ako sú tr­žby ale­bo po­čet pred­pla­ti­te­ľov," uvie­dol pre agen­tú­ru SI­TA Va­lér Kot zo spo­loč­nos­ti Pia­no Me­dia.

Pod­ľa Ko­ta o "vi­tál­nos­ti a ús­pe­chu sys­té­mu sved­čia iné úda­je - jed­nak sku­toč­nosť, že tie mé­dia, kto­ré vstú­pi­li do Pia­na, tam sú na­ďa­lej a dopĺňa­jú no­vý ob­sah ale­bo služ­by do Pia­na. Zá­ro­veň je nek­lam­ným dô­ka­zom ús­pe­chu sku­toč­nosť, že žiad­ne z mé­dií, kto­ré vstú­pi­li do Pia­na, neutr­pe­li pok­les náv­štev­nos­ti v dôs­led­ku za­ve­de­nia Pia­na a tým pá­dom ne­bo­li oh­ro­ze­né ani ich tr­žby z rek­la­my. No a na­po­kon, nes­por­ným fak­tom do­ka­zu­jú­cim ús­pech, je prip­ra­vo­va­ne spus­te­nie sys­té­mu v Slo­vin­sku a pre­bie­ha­jú­ce ro­ko­va­nia o spus­te­ní Pia­na v ďal­ších de­sia­tich európ­skych kra­ji­nách". Va­lér Kot tvr­dí, že aj keď "stá­le je čo zlep­šo­vať a zdo­ko­na­ľo­vať, za­tiaľ je prie­beh vý­vo­ja poč­tu pred­pla­ti­te­ľov pod­ľa oča­ká­va­nia". Spo­loč­nosť prip­ra­vu­je ak­ti­vi­ty na pod­po­ru ná­ras­tu poč­tu no­vých pred­pla­ti­te­ľov. "Na­šou am­bí­ciou je do­siah­nuť päť per­cent inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie v prie­be­hu dvoch ro­kov od spus­te­nia," do­dal pre SI­TA Va­lér Kot. 

Ako vy­plý­va z in­for­má­cií zve­rej­ne­ných na webstrán­ke spo­loč­nos­ti - http://www.pia­no­me­dia.eu, Pia­no je ce­los­ve­to­vo uni­kát­ny jed­not­ný pla­tob­ný sys­tém. Umož­ňu­je spop­lat­ne­nie ob­sa­hu a slu­žieb na webo­vých strán­kach bez stra­ty tr­žieb z rek­la­my a bez ne­ga­tív­ne­ho do­pa­du na náv­štev­nosť webo­vých strá­nok. Pre­vádz­ku­je ho spo­loč­nosť Pia­no Me­dia, kto­rá má v sú­čas­nos­ti 11 za­mes­tnan­cov v šty­roch európ­skych kra­ji­nách. Pré­mio­vý ob­sah Pia­no po­nú­ka na Slo­ven­sku de­via­ty me­siac - skú­šob­ne od 18. ap­rí­la 2011 a od 2. má­ja 2011 za pop­la­tok 2,90 eura me­sač­ne, ale­bo 0,99 eur týž­den­ne či 29 eur roč­ne. V sú­čas­nos­ti za­hŕňa pop­la­tok 44 slu­žieb z de­via­tich slo­ven­ských me­diál­nych webov: SME, Hos­po­dár­ske no­vi­ny, Prav­da, JOJ, .týž­deň, Me­dial­ne.sk, Šport, PC Re­vue, Me­Too.sk. Pop­lat­ky sa roz­de­ľu­jú me­dzi weby, kto­ré či­ta­te­lia sku­toč­ne nav­ští­via. 

Spo­loč­nosť vla­ni 17. jú­na in­for­mo­va­la, že sys­tém spo­loč­né­ho pred­plat­né­ho Pia­no za pr­vý me­siac za­ro­bil viac ako 40-ti­síc eur. "Pred­pok­la­dá­me, že náš cieľ zís­kať do ro­ka za pred­pla­ti­te­ľov jed­no per­cen­to inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie bez prob­lé­mov napl­ní­me," uvie­dol v tom ča­se ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Pia­no Me­dia To­máš Bel­la.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter