Samsung predstavuje televízor Super OLED s dokonalou kvalitou obrazu

Pop­red­ný hráč v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. pred­sta­vi­la naj­väč­ší te­le­ví­zor Su­per OLED na sve­te ur­če­ný na ko­merč­ný pre­daj. Pria­mo majstrov­ské di­elo, kto­ré nad­še­ne uví­ta­jú ako mi­lov­ní­ci do­má­cej zá­ba­vy, tak ob­di­vo­va­te­lia di­zaj­nu. Te­le­ví­zor OLED s uh­lo­prieč­kou 55'' sa vy­rá­ba z je­di­nej ta­bu­le sk­la a vy­uží­va tech­no­ló­giu Su­per OLED spo­loč­nos­ti Sam­sung, vďa­ka kto­rej do­sa­hu­je maximál­nu kva­li­tu ob­ra­zu pri mi­ni­mál­nej hrúb­ke.

Tech­no­ló­gia Su­per OLED ne­pot­re­bu­je fa­reb­né filtre, pre­to­že pixelo­vá jed­not­ka OLED už ob­sa­hu­je RGB sub­pixe­ly pria­mo na pa­ne­li dis­ple­ja, z kto­rých kaž­dý emi­tu­je svo­je svet­lo sa­mos­tat­ne. Tech­no­ló­gia tiež do­ká­že ver­ne vy­kres­liť rôz­ne stup­ne čier­nej či tie­ňov, čo pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka do­po­siaľ ne­poz­na­ný zá­ži­tok pri sle­do­va­ní aj úpl­ne tma­vých scén do naj­men­šie­ho de­tai­lu.

„Spo­loč­nosť Sam­sung má za se­bou rad ús­pe­chov pri vý­vo­ji ino­va­tív­nych pro­duk­tov s vy­uži­tím tech­no­ló­gie OLED ako sú mo­bil­né te­le­fó­ny, di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty a PC tab­le­ty. Dnes s hr­dos­ťou roz­ši­ru­je­me svo­ju ve­dú­cu po­zí­ciu v ap­li­ká­cii OLED tech­no­ló­gie aj na ka­te­gó­riu te­le­ví­zo­rov, a to prá­ve tým­to efek­tným 55'' mo­de­lom Su­per OLED," uvie­dol Hyun­suk Kim, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Spo­loč­nosť Sam­sung svo­jím prís­tro­jom vy­ba­ve­ným vy­so­ko realis­tic­kým ob­ra­zom, fun­kcia­mi ako Smart Inter­ac­tion, Sam­sung Apps, 3D a mul­ti­tas­king pred­sta­vu­je už dnes te­le­ví­zor bu­dúc­nos­ti."

Te­le­ví­zor Sam­sung Su­per OLED, dr­ži­teľ oce­ne­nia „Best of In­no­va­tion" z veľtr­hu CES 2012 je mož­né vi­dieť v dňoch 10. až 13. ja­nuá­ra 2012 na veľtr­hu Inter­na­tio­nal CES 2012 v stán­ku č. 12004 v cen­trál­nej ha­le Con­ven­tion Cen­ter v Las Ve­gas. Na trh bu­de ce­los­ve­to­vo uve­de­ný v tom­to ro­ku.

Špič­ko­vá kva­li­ta ob­ra­zu aj di­zajn
Te­le­ví­zor Su­per OLED je vy­vr­cho­le­ním naj­nov­šie­ho konštruk­čné­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­ja spo­loč­nos­ti Sam­sung a pred­sta­vu­je míľ­nik no­vej éry mi­ni­ma­lis­tic­ké­ho di­zaj­nu.
Vy­zna­ču­je sa bez­kon­ku­ren­čne ži­vým a realis­tic­kým ob­ra­zom ako v 2D tak v 3D a vý­raz­ne do­ko­na­lej­šou ver­nos­ťou fa­rieb v po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi LED te­le­ví­zor­mi. Vďa­ka kon­tro­le sve­tel­né­ho vý­ko­nu na jed­not­li­vých pixeloch je mož­né v te­le­ví­zo­roch Su­per OLED do­siah­nuť maximál­ne ver­né po­da­nie čier­nej a bie­lej.

Prís­troj Sam­sung Su­per OLED na­vy­še po­nú­ka od­oz­vu viac než ti­síc­krát rých­lej­šiu ako te­le­ví­zo­ry LED, čím fak­tic­ky od­pa­dá ro­zos­tro­va­nie ob­ra­zu aj v naj­rý­chlej­ších po­hy­bo­vých scé­nach.

Tech­no­ló­gia Su­per OLED vy­uží­va sa­mos­tat­ne emi­tu­jú­ce RGB sub­pixe­ly, kto­ré ne­pot­re­bu­jú pod­svie­te­nie, tak­že hmot­nosť te­le­ví­zo­ra je op­ro­ti štan­dar­dným LED prís­tro­jom vý­raz­ne niž­šia.
Di­zajn prís­tro­ja Sam­sung Su­per OLED je sám o se­be konštruk­čným di­elom, kto­ré­ho vý­sled­ná úch­vat­ná for­ma la­dí s akým­koľ­vek pros­tre­dím. Do­ko­na­lý di­zajn prís­tro­ja Su­per OLED sa doč­kal uz­na­nia aj od Ame­ric­kej spo­loč­nos­ti prie­my­sel­ných di­zaj­né­rov (In­dus­trial De­sig­ners So­cie­ty of Ame­ri­ca - ID­SA).

Po za­pnu­tí roz­žia­ri ce­lú ob­ra­zov­ku od kra­ja ku kra­ju jas­ný, os­trý ob­raz. Po vy­pnu­tí po­tom te­le­ví­zor pô­so­bí ako luxus­ne sa vzná­ša­jú­ce sklo v rá­me, za­ve­se­ný na ste­ne ro­bí do­jem skôr ume­lec­ké­ho di­ela než elek­tro­nic­ké­ho prís­tro­ja.

In­tui­tív­ne ov­lá­da­nie a HD ka­me­ra s tech­no­ló­giou Smart Inter­ac­tion
Spot­re­bi­te­lia ma­jú mož­nosť svo­je te­le­víz­ne zá­žit­ky ov­lá­dať po­mo­cou no­vej tech­no­ló­gie Smart Inter­ac­tion spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ok­rem di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia je mož­né vy­užiť ov­lá­da­nie hla­som, po­hy­bom a fun­kciu roz­poz­ná­va­nia tvá­rí. Tak­to je mož­né te­le­ví­zor za­pnúť či vy­pnúť, up­ra­viť nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti, ale­bo slov­ný­mi inštruk­cia­mi ak­ti­vo­vať vy­bra­né ap­li­ká­cie. Pou­ží­va­te­lia mô­žu tiež hla­som ak­ti­vo­vať vy­hľa­dá­va­nie po­mo­cou inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča a „po­ve­dať" te­le­ví­zo­ru, čo hľa­da­jú.

Vsta­va­ná HD ka­me­ra v te­le­ví­zo­re Su­per OLED ro­zoz­ná­va po­hyb pred prís­tro­jom, čo sa dá vy­užiť na in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie. Dva sme­ro­vé mik­ro­fó­ny do­ká­žu roz­poz­nať hlas s neu­ve­ri­teľ­nou pres­nos­ťou. Tech­no­ló­gia na od­ru­še­nie šu­mu na­po­má­ha pri očis­te­ní inštruk­cií pou­ží­va­te­ľov od všet­kých hlu­kov v po­za­dí.

Bo­hat­ší ob­sah zá­ru­kou skve­lej zá­ba­vy
Te­le­ví­zor Sam­sung Su­per OLED je vy­ba­ve­ný no­vým dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Sam­sung, kto­rý umož­ňu­je spúš­ťať via­ce­ro ap­li­ká­cií zá­ro­veň a za­ru­ču­je tak nep­re­ru­šo­va­ný zá­ži­tok aj ply­nu­lej­šie pre­ze­ra­nie inter­ne­tu.

V prís­tro­ji Su­per OLED náj­de­te tiež mo­der­ni­zo­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Smart Hub, in­teg­ro­va­né rie­še­nie spo­loč­nos­ti Sam­sung na prís­tup ku všet­kým ty­pom ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom ob­ra­zov­ky. Mo­der­ni­zo­va­né roz­hra­nie po­nú­ka jed­no­duch­šiu na­vi­gá­ciu a väč­ší vý­kon. No­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač vy­uží­va kar­ty, vďa­ka kto­rým mô­žu pou­ží­va­te­lia po­hodl­ne ot­vá­rať viac strá­nok zá­ro­veň a umoc­niť tak svoj zá­ži­tok zo sur­fo­va­nia.

Ďal­šie špe­cia­li­zo­va­né znač­ko­vé služ­by ako Fa­mi­ly Sto­ry, Fit­ness a Kids, pr­vé svoj­ho dru­hu vô­bec, pos­kyt­nú pou­ží­va­te­ľom eš­te hl­bší te­le­víz­ny zá­ži­tok a po­mô­žu udr­žia­vať úz­ke vzťa­hy s pria­teľ­mi a ro­di­nou.

Sam­sung Apps, naj­väč­ší sve­to­vý inter­ne­to­vý ob­chod s ap­li­ká­cia­mi pre HDTV, k dneš­né­mu dňu po­nú­ka viac ako 1 400 ap­li­ká­cií, ok­rem iné­ho z di­el­ní ta­kých pop­red­ných zna­čiek ako sú CNBC, ESPN, Goog­le, Hu­lu, Net­flix, MTV, NBA ale­bo NBC Uni­ver­sal.

V te­le­ví­zo­re Sam­sung Su­per OLED bu­de k dis­po­zí­cii aj ap­li­ká­cia roz­hra­nie Sam­sung Me­dia Hub, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho zís­ka­jú pou­ží­va­te­lia prís­tup k roz­sia­hlej po­nu­ke fil­mov a te­le­víz­nych re­lá­cií už na dru­hý deň po ich uve­de­ní na ob­ra­zov­kách, prí­pad­ne k pred­chá­dza­jú­cim, už skôr vy­sie­la­ným di­elom te­le­víz­nych re­lá­cií.

Fun­kcia AllSha­re Play spo­loč­nos­ti Sam­sung po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom bez­prob­lé­mo­vý prís­tup, sprá­vu i zdie­ľa­nie ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom clou­do­vé­ho úlo­žis­ka a tiež prís­tup k ob­sa­hu na pod­po­ro­va­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, tab­le­toch, fo­toa­pa­rá­toch, po­čí­ta­čoch či te­le­ví­zo­roch bez oh­ľa­du na ich umies­tne­nie.

Rad pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Sam­sung je mož­né vi­dieť v dňoch 10. až 13. ja­nuá­ra v stán­ku č. 12004 v cen­trál­nej ha­le Con­ven­tion Cen­ter v Las Ve­gas. Pod­rob­né in­for­má­cie, vi­deoukáž­ky a fo­tog­ra­fie vý­rob­kov náj­de­te na ten­to účel zria­de­ných strán­kach spo­loč­nos­ti Sam­sung na ad­re­se: www.sam­sun­gces.com/. Tla­čo­vá kon­fe­ren­cia je strea­mo­va­ná na nas­le­du­jú­cich ad­re­sách: www.sam­sun­gces.com/, www.glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com/

Zdroj: Samsung Electronics Co.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter