ČR: D-Link: Nový bezdrôtový router 2-v-1 vloží internet do každej elektrickej zásuvky

D-Link roz­šiřuje svo­ji na­bíd­ku za­říze­ní řady Powerli­ne (pro da­to­vou síť po elek­tric­kém ve­de­ní). No­vin­kou je bez­drá­to­vý N gi­ga­bi­to­vý rou­ter DHP-1565 doplně­ný o fun­kci Powerli­ne. V jed­nom za­říze­ní spo­ju­je vý­ho­dy vy­so­ko­ry­chlos­tní bez­drá­to­vé sítě a mož­nost šíření dat po elek­tric­ké sí­ti. DHP-1565 do­ká­že přená­šet da­ta rych­los­tí až 1000 Mb/s po da­to­vých ka­be­lech a až 300 Mb/s bez­drá­tově. No­vin­kou je mož­nost přená­šet da­ta i přes zá­suv­ky elek­tric­ké­ho ve­de­ní, a to rych­los­tí až 500 Mb/s, což je plně dos­ta­ču­jí­cí pro přeh­rá­vá­ní filmů v HD kva­litě pro něko­lik uži­va­telů zá­ro­veň, ne­bo hra­ní on-li­ne her.

D-Link před­sta­vu­je ta­ké no­vý adap­tér DHP-P500AV, kte­rý je za­potřebí pro da­to­vou ko­mu­ni­ka­ci přes elek­tric­ké ve­de­ní. Jed­ná se o re­duk­ci pro připo­je­ní da­to­vé­ho ka­be­lu, kte­rá se v po­ža­do­va­ném místě za­su­ne do elek­tric­ké zá­suv­ky. Adap­tér ko­mu­ni­ku­je stej­nou rych­los­tí (500 Mb/s) ja­ko no­vý rou­ter a tvoří ideál­ní kom­bi­na­ci pro vy­uži­tí elek­tric­ké sítě k přís­tu­pu na inter­net.

Obě za­říze­ní jsou ur­če­na pro uži­va­te­le, kteří ne­mo­hou kvů­li sta­veb­ním konstruk­cím bu­dov pou­ží­vat pou­ze Wi-Fi připo­je­ní, ma­jí ne­dos­ta­tek da­to­vých zá­su­vek ne­bo chtějí jed­no­du­še vy­užít všu­dypřítom­né elek­tric­ké zá­suv­ky. No­vý uni­ver­zál­ní rou­ter DHP-1565, adap­tér DHP-P500AV a ta­ké sa­da se dvěma adap­té­ry DHP-P501AV jsou k dos­tá­ní od led­na 2012.

Dva v jed­nom: Rou­ter D-Link DHP-1565
DHP-1565 je bez­drá­to­vý gi­ga­bi­to­vý rou­ter a Powerli­ne adap­tér v jed­nom za­říze­ní. Lze jej pou­ží­vat ja­ko rou­ter i ja­ko bez­drá­to­vý přís­tu­po­vý bod. V re­ži­mu rou­te­ru za­jiš­ťu­je připo­je­ní k inter­ne­tu a je­ho sdí­le­ní se vše­mi za­říze­ní­mi v sí­tí přes et­her­ne­to­vý ka­bel, Wi-Fi ne­bo elek­tric­kou síť. V re­ži­mu přís­tu­po­vé­ho bo­du do­ká­že DHP-1565 bez­drá­tově připo­jit li­bo­vol­né kon­co­vé za­říze­ní, napřík­lad no­te­boo­ky, her­ní kon­zo­le i tis­kár­ny.

Ves­tavě­ný me­diál­ní server per­fektně spo­lup­ra­cu­je s přeh­rá­va­či mé­dií, PC a her­ní­mi kon­zo­le­mi a za­jiš­ťu­je ply­nu­lé strea­mo­vá­ní HD filmů ne­bo on-li­ne hra­ní. Fun­kce Sha­re­Port™ Plus umož­ňu­je přes USB port připo­jit exter­ní pev­ný disk a sdí­let spo­leč­ná da­ta, napřík­lad hud­bu, fo­tog­ra­fie ne­bo do­ku­men­ty, ane­bo sdí­let dal­ší připo­je­ná za­říze­ní, ja­ko napřík­lad tis­kár­ny.

Za­bez­pe­če­ní jed­ním tla­čít­kem
Za­bez­pe­čo­va­cí fun­kce na DHP-1565 lze ak­ti­vo­vat pou­hým stis­knu­tím tla­čít­ka. Ko­mu­ni­ka­ce po elek­tric­ké sí­ti je chráněna šif­ro­vá­ním AES, což zne­mož­ňu­je neop­rávně­ný přís­tup ji­ným oso­bám po­mo­cí připo­je­ní přes ji­ný adap­tér. O ochra­nu Wi-Fi přeno­su se sta­ra­jí stan­dar­dní šif­ro­va­cí fun­kce, ja­ko jsou WEP, WPA a WPA2 a za­bez­pe­čo­va­cí fun­kce pro jed­no­du­ché nas­ta­ve­ní WPS. Po­ten­ciál­ní úto­ky ze stra­ny inter­ne­tu pak od­vra­cí in­teg­ro­va­né ak­tiv­ní fi­rewal­ly (SPI a NAT).

Adap­tér pro vy­so­ko­ry­chlos­tní síť po elek­tric­kém ve­de­ní
In­sta­la­ce adap­té­ru DHP-P500AV je snad­ná. Sta­čí jej za­po­jit do li­bo­vol­né elek­tric­ké zá­suv­ky. Uži­va­te­lé sítě přitom nepřij­dou o mož­nost na­pá­jet z té­to zá­suv­ky ji­né elek­tric­ké za­říze­ní. Na če­le adap­té­ru je umístěna dal­ší elek­tric­ká zá­suv­ka, a pro­to lze připo­jo­va­né za­říze­ní, napřík­lad no­te­book, na­pá­jet přímo přes něj.

Kom­pa­ti­bi­li­ta a ochra­na ži­vot­ní­ho prostředí
Bez­drá­to­vý rou­ter DHP-1565 i adap­tér DHP P500AV jsou zpětně kom­pa­ti­bil­ní s ji­ný­mi Powerli­ne adap­té­ry a pod­po­ru­jí vel­mi vy­uží­va­ný stan­dard Ho­meP­lug AV. Zá­ro­veň jsou navr­že­ny tak, aby by­ly ener­ge­tic­ky ús­por­né. To je za­jištěno vy­zkou­še­ný­mi a osvědče­ný­mi tech­no­lo­gie­mi D-Link Green, ja­ko je napřík­lad ča­so­vý rozvrh pro­vo­zu Wi-Fi sítě, kte­rý umož­ňu­je za­pí­nat a vy­pí­nat bez­drá­to­vou síť v nas­ta­ve­ných ča­sech. Úspor­ná fun­kce PCL (Power Li­ne Com­mu­ni­ca­tion) za­se šetří ener­gii tím, že deak­ti­vu­je spo­je­ní na elek­tric­kém ve­de­ní, když ne­ní u LAN ne­bo Wi-Fi za­zna­me­ná­na žá­dná ak­ti­vi­ta. Do kli­do­vé­ho re­ži­mu jsou auto­ma­tic­ky přepí­ná­ny i ne­pou­ží­va­né LAN por­ty.

Rou­ter DHP-1565 - přeh­led hlav­ních vlas­tnos­tí:

• Bez­drá­to­vý přenos rych­los­tí až 300 Mb/s
• Přenos rych­los­tí až 500 Mb/s přes elek­tric­ký roz­vod, kom­pa­ti­bil­ní se vše­mi stan­dar­dní­mi Ho­meP­lug AV Powerli­ne adap­té­ry
• Dva pro­voz­ní re­ži­my: rou­ter ne­bo přís­tu­po­vý bod (AP)
• Roz­hra­ní: 4x gi­ga­bit LAN port, 1x gi­ga­bit Mb/s WAN port a 1x USB 2.0 port
• Snad­né za­bez­pe­če­ní přeno­su dat po­mo­cí WPS (stis­knu­tím tla­čít­ka a za­dá­ním PIN kó­du)
• Snad­né sdí­le­ní připo­je­ných za­říze­ní dí­ky fun­kci Sha­re­Port™ Plus
• IPv6 Rea­dy

Adap­tér DHP-P500AV a sa­da adap­térů DHP-P501AV - přeh­led hlav­ních vlas­tnos­tí:

• Rych­lost přeno­su dat až 500 Mb/s přes do­mov­ní elek­tric­ký roz­vod (síť Powerli­ne)
• Mož­nost na­pá­je­ní ji­ných za­říze­ní dí­ky ves­tavěné elek­tric­ké zá­suv­ce (v případě průcho­zí­ho adap­té­ru)
• Říze­ní šířky pás­ma pod­le prio­ri­ty dat: Fun­kce QoS pro per­fek­tní strea­mo­vá­ní vi­dea
• Kom­pa­ti­bi­li­ta se stan­dar­dem IEEE 1901 a dal­ší­mi adap­té­ry pod­le stan­dar­du Ho­meP­lug AV

Dos­tup­nost a ce­na
Bez­drá­to­vý N Powerli­ne rou­ter DHP-1565 je k dos­tá­ní od led­na a sto­jí 3 640 Kč (bez DPH). Powerli­ne adap­tér DHP-P500AV a sa­da dvou adap­térů DHP-P501AV jsou k dos­tá­ní za ce­nu 1 700 Kč, res­pek­ti­ve sa­da za 3 210 (bez DPH).

Zdroj: D-Link


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter