Analýza pracovitosti v roku 2011: Zamestnanci najviac leňošia v piatok a stredu

Pia­tok je inter­ne­tu svia­tok, tak by sa da­la zhr­núť naj­nov­šia ana­lý­za tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti tru­con­neXion. Prá­ve po­čas pos­led­né­ho pra­cov­né­ho dňa to­tiž za­mes­tnan­ci na sie­ti naj­čas­tej­šie v ro­ku 2011 rie­ši­li súk­rom­né zá­le­ži­tos­ti.

Naj­pra­co­vi­tej­ší sme v uto­rok, naj­po­hodl­nej­ší v pia­tok, sú­diac pod­ľa šta­tis­ti­ky vy­uží­va­nia pra­cov­né­ho inter­ne­tu v ro­ku 2011, kto­rú zve­rej­ni­la tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť tru­con­neXion. „Z pia­tich pra­cov­ných dní je to prá­ve pia­tok, keď sa na pra­cov­ných po­čí­ta­čoch za­mes­tnan­ci naj­me­nej ve­nu­jú prá­ci a rie­šia na inter­ne­te súk­rom­né zá­le­ži­tos­ti," zhr­nul Mar­tin Hníz­dil, ma­na­žér Audit­Pro zo spo­loč­nos­ti tru­con­neXion.

Nej­de o prek­va­pi­vý vý­sle­dok, pos­led­ný pra­cov­ný deň týž­dňa je všeo­bec­ne po­va­žo­va­ný za deň re­laxácie, keď sa v niek­to­rých fir­mách smie no­siť ne­for­mál­ny od­ev a za­mes­tnan­ci už sú po obe­de čas­to nep­rí­tom­ní nie­len du­chom. „Ak by niek­to mal bez oh­ľa­du na po­ve­ry po­va­žo­vať piat­ky v ro­ku 2011 za dni neš­ťas­tné a čier­ne, po­tom sú to ur­či­te za­mes­tná­va­te­lia. V súhr­ne za­mes­tnan­ci kaž­dý pia­tok strá­vi­li na inter­ne­te 88 mi­nút mi­mop­ra­cov­ný­mi čin­nos­ťa­mi," do­dá­va Mar­tin Hníz­dil.

Pod­ľa vý­stu­pu zo sof­tvé­ro­vé­ho mo­ni­to­ro­va­cie­ho nás­tro­ja Audit­Pro pad­la v ro­ku 2011 pä­ti­na piat­ko­vé­ho pra­cov­né­ho ča­su na pri­vát­ne ak­ti­vi­ty za­mes­tnan­cov. „Po­dob­ne roz­ptý­le­ní bý­va­jú za­mes­tnan­ci v stre­du, keď zá­ba­va na inter­ne­te rov­na­ko pre­va­žu­je nad vy­uži­tím inter­ne­tu na pra­cov­né úče­ly. Nao­pak, naj­väč­šie pra­cov­né na­sa­de­nie sa pre­ja­vu­je v uto­rok, ďa­lej v pon­de­lok a vo štvr­tok," uvá­dza Mar­tin Hníz­dil na zá­kla­de ana­ly­tic­kých čí­sel spo­loč­nos­ti tru­con­neXion.

V pia­tok už za­mes­tnan­ci my­slia na ví­kend a me­nej pra­cu­jú

To, že v pia­tok pro­duk­ti­vi­ta prá­ce sku­toč­ne kle­sá, potvr­dzu­jú aj od­bor­ní­ci na ľud­ské zdro­je. „Ľudia sú po ce­lom týž­dni una­ve­ní a te­šia sa na ví­kend," vy­svet­ľu­je Jiří Halbr­štát, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér per­so­nál­nej agen­tú­ry Man­power. Pod­ľa ne­ho by ma­na­žé­ri ma­li ten­to fakt jed­no­du­cho vziať na ve­do­mie a pris­pô­so­biť to­mu plá­no­va­nie pra­cov­ných ak­ti­vít. „Nap­rík­lad niek­to­ré fir­my po­nú­ka­jú to, že si ľu­dia mô­žu po­čas týž­dňa ne­ja­ké ho­di­ny nad­pra­co­vať a v pia­tok mô­žu od­ísť o tro­chu skôr," navr­hu­je vhod­nú pre­ven­tív­nu stra­té­giu Jiří Halbr­štát.

Za­mes­tná­va­te­lia mô­žu uva­žo­vať aj o pre­su­ne pra­vi­del­ných po­rád na pos­led­ný pra­cov­ný deň týž­dňa. „Na piat­ko­vej po­ra­de sa su­ma­ri­zu­jú do­kon­če­né úlo­hy a plá­nu­je sa prá­ca na bu­dú­ci týž­deň. To nú­ti čle­nov tí­mu prip­ra­viť sa na po­ra­du a pred ňou do­kon­čiť, čo je tre­ba," ho­vo­rí Jiří Halbr­štát.

Fi­lip Bro­dan, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Za­mes­tnan­ci.com, sa dom­nie­va, že vy­ššie per­cen­to ča­su strá­ve­né­ho vy­ba­vo­va­ním súk­rom­ných zá­le­ži­tos­tí po­čas piat­ka je pri­ro­dze­ným ja­vom vzhľa­dom na príp­ra­vu a plá­no­va­nie nas­tá­va­jú­ce­ho od­po­čin­ku po­čas ví­ken­du. „Pod­ľa môj­ho ná­zo­ru to­to vy­ššie piat­ko­vé per­cen­to ne­sú­vi­sí s tým, že by ma­na­žé­ri ro­bi­li chy­bu v mo­ti­vá­cii za­mes­tnan­cov, pre­to­že aj dob­re mo­ti­vo­va­ný za­mes­tna­nec bu­de trá­viť časť pra­cov­né­ho ča­su vy­ba­vo­va­ním súk­rom­ných zá­le­ži­tos­tí na inter­ne­te," tvr­dí Fi­lip Bro­dan, kto­rý je kon­zul­tan­tom v ob­las­ti roz­vo­ja ria­de­nia jed­not­liv­cov aj tí­mov.

Ak sa bu­de krá­tiť pra­cov­ný týž­deň, pia­tok je ho­rú­ci kan­di­dát
Z dl­ho­do­bej­ších šta­tis­tík spo­loč­nos­ti tru­con­neXion je evi­den­tné, že fir­my sú si pod tla­kom stá­le os­trej­šie­ho kon­ku­ren­čné­ho bo­ja ve­do­mé hod­no­ty ča­su za­mes­tnan­cov a kla­dú na je­ho vy­uží­va­nie väč­ší dô­raz. „Po­čas dvoch ro­kov pok­le­sol prie­mer­ný čas, kto­rý za­mes­tna­nec ve­nu­je na po­čí­ta­či súk­rom­ným ak­ti­vi­tám, o 40 % na 54 mi­nút den­ne. Mo­ni­to­ro­va­cie nás­tro­je, ako je Audit­Pro, v tom hra­jú kľú­čo­vú úlo­hu, pre­to­že len s ich po­mo­cou je dnes mož­né efek­tív­ne zis­tiť a zdok­la­do­vať, či sa za­mes­tna­nec na svo­jom PC za­obe­rá prá­cou, ale­bo zá­ba­vou," bi­lan­cu­je dvoj­roč­ný po­sun Mar­tin Hníz­dil zo spo­loč­nos­ti tru­con­neXion.

Fi­riem, kto­ré by si moh­li do­vo­liť ne­ve­no­vať po­zor­nosť pro­duk­ti­vi­te svo­jich ľu­dí, je stá­le me­nej. „Tla­ky zá­kaz­ní­kov na zni­žo­va­nie mar­že sú ob­rov­ské a kon­ku­ren­čné pros­tre­die stá­le tvrd­šie. Krí­za do­nú­ti­la fir­my „očis­tiť sa" a má­lok­to si dnes mô­že do­vo­liť ži­viť zby­toč­ne veľ­ké tí­my ale­bo nep­ro­duk­tív­nych ľu­dí," pre­dos­tie­ra skú­se­nosť zo sú­čas­né­ho pra­cov­né­ho tr­hu Jiří Halbr­štát z per­so­nál­nej agen­tú­ry Man­power.

Po­kiaľ by však doš­lo na ka­tas­tro­fic­ký sce­nár a fir­my bu­dú nú­te­né ďa­lej ok­re­sá­vať svo­je nák­la­dy, mô­že dôjsť i na krá­te­nie pra­cov­né­ho týž­dňa. V ta­kom prí­pa­de by pia­tok bol ho­rú­cim kan­di­dá­tom na krá­te­nie pra­cov­né­ho ča­su. „Fir­my, kto­ré v ro­ku 2009 na­mies­to pre­púš­ťa­nia zni­žo­va­li pra­cov­né úväz­ky, vte­dy buď ru­ši­li noč­né zme­ny, ale­bo piat­ky," vy­svet­ľu­je Jiří Halbr­štát na zá­kla­de skú­se­nos­tí z ro­ku naj­hl­bšej hos­po­dár­skej krí­zy.

Zdroj: truconneXionOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter