XperiaTM S - prvý smartfón značky Sony

Spo­loč­nosť So­ny dnes na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred me­dzi­ná­rod­nou vý­sta­vou CES 2012 v Las Ve­gas pred­sta­vi­la no­vin­ku, te­le­fón Xpe­riaTM S, pr­vý smar­tfón z ra­dy Xpe­riaTM NXT - no­vej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nov fir­my So­ny. No­vý te­le­fón Xpe­riaTM S je smar­tfón s plat­for­mou An­droid, kto­rý pos­ky­tu­je oh­ro­mu­jú­ci ob­raz na dis­ple­ji s vy­so­kým roz­lí­še­ním, zá­žit­ky s tech­no­ló­giou So­ny HD a 12MP fo­toa­pa­rát, kto­rý do­ká­že fo­tog­ra­fo­vať z po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu už za 1,5 se­kun­dy. Xpe­riaTM S je tak­tiež vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 1,5 GHz, čím je za­bez­pe­če­ný vy­šší vý­kon.

Xpe­riaTM S vo sve­te So­ny

No­vý te­le­fón Xpe­riaTM S umož­ňu­je jed­no­du­chú ko­nek­ti­vi­tu s via­ce­rý­mi ob­ra­zov­ka­mi pre uží­va­te­ľov, kto­rí chcú zdie­ľať a uží­vať ob­sah na akej­koľ­vek ob­ra­zov­ke, kto­rá naj­lep­šie vy­ho­vu­je ich kon­krét­nej si­tuá­cii, či už ide o te­le­víz­ny pri­jí­mač, smar­tfón, lap­top, ale­bo tab­let. Uží­va­te­lia mô­žu sle­do­vať svoj ob­ľú­be­ný ob­sah zo sie­te So­ny En­ter­tain­ment Network pri­po­je­ním Xpe­riaTM S pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra HDMI k te­le­víz­ne­mu pri­jí­ma­ču, ale­bo bez­drô­to­vo zdie­ľať fo­tog­ra­fie na je­den je­di­ný do­tyk. V te­le­fó­ne Xpe­riaTM S je tak­tiež ak­ti­vo­va­ná tech­no­ló­gia NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion - sys­tém ko­mu­ni­ká­cie s blíz­kym do­sa­hom), kto­rá uží­va­te­ľom umož­ní vzá­jom­né zdie­ľa­nie ob­sa­hu ako aj vy­uží­va­nie čo­raz väč­šie­ho poč­tu NFC ap­li­ká­cií a slu­žieb.

Naj­väč­šie a naj­lep­šie zá­žit­ky v ob­las­ti zá­ba­vy od fir­my So­ny

Te­le­fón Xpe­riaTM S p uží­va­te­ľom prís­tup k naj­bo­hat­ším zá­žit­kom v ob­las­ti zá­ba­vy od So­ny En­ter­tain­ment Network. Mu­sic Un­li­mi­ted pos­ky­tu­je glo­bál­ny ka­ta­lóg viac ako 12 mi­lió­nov je­di­neč­ných pes­ni­čiek, za­tiaľ čo Vi­deo Un­li­mi­ted po­nú­ka naj­nov­šie tr­há­ky z Hollywoodu a te­le­víz­ne show zo všet­kých vý­znam­nej­ších štú­dií.

Xpe­riaTM S má tak­tiež cer­ti­fi­ká­ciu PlayS­ta­tionTM, čo za­ru­ču­je vy­so­ko kva­lit­ný her­ný zá­ži­tok na smar­tfó­ne a prís­tup do ob­cho­du PlayS­ta­tion Sto­re.

Okam­ži­te roz­poz­na­teľ­ný di­zajn

Smar­tfón Xpe­riaTM S je pr­vým pred­sta­vie­to­ľom no­vé­ho di­zaj­nu ozna­čo­va­né­ho ako "Ico­nic Iden­ti­ty". Prís­luš­ný di­zajn bu­de ap­li­ko­va­ný v rám­ci ce­lej sé­rie Xpe­riaTM NXT a vy­tvá­ra je­di­neč­ný a in­ten­zív­ny vzhľad, kto­rý je okam­ži­te roz­poz­na­teľ­ný. Pries­vit­ný pr­vok zá­klad­ne vy­tvá­ra iko­nic­kú si­lue­tu, kde je ob­ra­zov­ka zvý­raz­ne­ná a pod­čiarknu­tá. Ok­rem to­ho vy­tvá­ra efekt os­vet­le­nia a in­teg­ru­je an­tén­ny kom­po­nent.

Di­zajn uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia bol prep­ra­co­va­ný tak, aby vy­ho­vo­val mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu di­zaj­nu hardwaru. Do­mov­ská ob­ra­zov­ka má no­vé po­za­die s fa­reb­ným to­kom, s pl­ným vy­uži­tím ob­ra­zov­ky HD Reali­ty Dis­play a vý­ko­nu dvoj­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra.

Dos­tup­nosť

Xpe­riaTM S bu­de glo­bál­ne dos­tup­ná pre uží­va­te­ľov od pr­vé­ho štvrťro­ka 2012. Smar­tfón Xpe­riaTM S bu­de uve­de­ný na trh s plat­for­mou An­droid 2.3 (Gin­gerbread) a ak­tua­li­zo­va­ný na plat­for­mu An­droid ver­zie 4.0 (Ice Cream Sandwich) v prie­be­hu dru­hé­ho štvrťro­ka 2012.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti Xpe­riaTM S

  • Ob­ra­zov­ka Reali­ty Dis­play s uh­lo­prieč­kou 4,3 pal­ca s vi­deop­ro­ce­so­rom Mo­bi­le BRA­VIA® En­gi­ne v HD roz­lí­še­ní (1280 x 720), ako aj pred­nou (720p) a za­dnou ka­me­rou (1080p) pre zá­znam v HD kva­li­te.
  • Dvoj­jad­ro­vý pro­ces­sor tak­to­va­ný na 1,5 GHz umož­ňu­je rých­le pre­hlia­da­nie strá­nok a pre­be­ra­nie ob­sa­hu, kto­rý je mož­né ulo­žiť do inter­nej flash pa­mä­ti s ka­pa­ci­tou 32GB.
  • Vza­du je umies­tne­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 12MP so sní­ma­čom So­ny Exmor RTM for mo­bi­le, vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Fas­test Cap­tu­re, kto­rý umož­ňu­je fo­tog­ra­fo­vať pria­mo z po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu za 1,5 se­kun­dy.
  • NFC (sys­tém ko­mu­ni­ká­cie s blíz­kym do­sa­hom) umož­ňu­je prís­tup k roz­ras­ta­jú­cej sa šká­le NFC ap­li­ká­cií a slu­žieb ako aj ta­gom Xpe­riaTM Smar­tTags.
  • Zdie­ľa­ním ob­sa­hu v HD pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gií DL­NA, HDMI a BRA­VIA Sync, pre ov­lá­da­nie váš­ho smar­tfó­nu Xpe­riaTM S po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia te­le­ví­zo­ra pri pri­po­je­ní k te­le­víz­ne­mu pri­jí­ma­ču, pos­ky­tu­je Xpe­riaTM S pl­no­hod­not­ný HD zá­ži­tok na ob­ra­zov­ke te­le­ví­zo­ra.

In­te­li­gen­tné prís­lu­šen­stvo pre An­droid

Pred­sta­ve­nie te­le­fó­nu Xpe­riaTM S je pod­po­re­né uve­de­ním troch no­vých po­lo­žiek prís­lu­šen­stva Smart ExtrasTM, prís­lu­šen­stva, kto­ré obo­ha­cu­je zá­žit­ky s An­droi­dom a pri­ná­ša ob­sah do zá­kaz­níc­kych smar­tfó­nov cel­kom no­vým spô­so­bom.

Xpe­riaTM Smart Tags - zmeň­te nas­ta­ve­nia váš­ho smar­tfó­nu je­di­ným po­hy­bom

Xpe­riaTM Smart Tags fun­gu­jú s akým­koľ­vek smar­tfó­nom s ak­ti­vo­va­ným NFC, vrá­ta­ne te­le­fó­nu Xpe­riaTM S. Jed­no­du­chým do­ty­kom te­le­fó­nu s ak­ti­vo­va­ným NFC s ta­gom Smar­tTag, kto­rý má tvar a veľ­kosť ma­lé­ho že­to­nu, ak­ti­vu­je­te v te­le­fó­ne pred­nas­ta­ve­ný pro­fil; prík­la­dom mô­že byť Smar­tTag pre bu­dík pri pos­te­li, ale­bo Smar­tTag pre GPS ap­li­ká­ciu vo va­šom auto­mo­bi­le. Tie­to pro­fi­ly mož­no jed­no­du­cho per­so­na­li­zo­vať tak, aby zoh­ľad­ňo­va­li vkus ko­ho­koľ­vek a sú navr­hnu­té tak, aby šet­ri­li čas uží­va­te­ľa a zjed­no­du­ši­li je­ho ži­vot so smar­tfó­nom.

Smart Wire­less Head­set pro - Blue­tooth náh­lav­ná súp­ra­va s via­ce­rý­mi fun­kcia­mi

Tá­to ste­reo náh­lav­ná súp­ra­va na bá­ze tech­no­ló­gie Blue­toothTM, ur­če­ná pre smar­fó­ny na bá­ze OS An­droid, má ok­rem špič­ko­vé­ho zvu­ku via­ce­ro fun­kcií. Na dis­ple­ji súp­ra­vy Smart Wire­less Head­set pro mô­žu uží­va­te­lia čí­tať texto­vé sprá­vy, vi­dieť pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, pris­tu­po­vať k no­ti­fi­ká­ciám ap­li­ká­cie ka­len­dár a eš­te om­no­ho viac. Pri od­po­je­ní od te­le­fó­nu fun­gu­je aj ako sa­mos­tat­ný MP3 preh­rá­vač a rá­dio.

SmartWatch - prís­tup k ap­li­ká­ciám a fun­kciám smar­tfó­nu po­mo­cou mik­ro­dis­ple­ja pre An­droid

SmartWatch je prís­lu­šen­stvo vo for­me mik­ro­dis­ple­ja ur­če­né­ho na ko­mu­ni­ká­ciu so smar­tfó­nom An­droidTM pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Blue­toothTM. Zá­kaz­ní­ci mô­žu nap­rík­lad dis­krét­ne pris­tu­po­vať k texto­vým sprá­vam, up­da­tom so­ciál­nych mé­dií a ov­lá­dať ho­vo­ry ale­bo hud­bu. Dis­plej je upev­ne­ný na re­mien­ku a mož­no ho no­siť ako ho­din­ky. SmartWatch bu­de mož­né per­so­na­li­zo­vať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií na An­droidTM Mar­ket.


Zdroj: SonyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter