Štyri nové smartfóny rady Xperia predstavené na výstave CES 2012

So­ny Eric­sson pred­sta­vil náv­štev­ní­kom Me­dzi­ná­rod­nej vý­sta­vy CES 2012 pl­ne pre­po­je­ný svet zá­ba­vy, pros­tred­níc­tvom pr­vých smar­fó­nov Xpe­riaTM od fir­my So­ny®*, vrá­ta­ne Xpe­riaTM S, pr­vé­ho smar­tfó­nu ra­dy Xpe­riaTM NXT - no­vej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nov od fir­my So­ny a no­vé smar­tfó­ny Xpe­riaTM vy­ro­be­né špe­ciál­ne pre ame­ric­ký a ja­pon­ský trh, pri­čom všet­ky bu­dú vy­ba­ve­né prís­tu­pom k pré­mio­vým služ­bám v ob­las­ti zá­ba­vy a jed­no­du­chou ko­nek­ti­vi­tou s ďal­ší­mi ob­ra­zov­ka­mi vo sve­te spo­loč­nos­ti So­ny.

No­vé smar­tfó­ny Xpe­riaTM sú nas­le­dov­né:

  • Xpe­riaTM ion, pr­vý LTE smar­tfón Xpe­riaTM od fir­my So­ny dos­tup­ný vý­hrad­ne u ope­rá­to­ra AT&T v Spo­je­ných štá­toch.
  • Xpe­riaTM S, pr­vý smar­tfón ra­dy Xpe­riaTM NXT - no­vej ge­ne­rá­cie smar­tfó­nov od fir­my So­ny s tech­no­ló­giou So­ny HD pos­ky­tu­jú­cou oh­ro­mu­jú­ce zá­žit­ky z ob­ra­zu.

Video:

Video:

  • Dva no­vé smar­tfó­ny ur­če­né pre ja­pon­ský trh:
  1. Xpe­riaTM ac­ro HD, no­vá ver­zia Xpe­riaTM ac­ro s ob­ľú­be­ný­mi fun­kcia­mi špe­ci­fic­ký­mi pre ja­pon­ský trh, vrá­ta­ne infra­čer­ve­né­ho por­tu pre pre­nos dát, mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky a mo­bil­nej te­le­ví­zie.
  2. Xpe­riaTM NX, va­riant smar­tfó­nu Xpe­riaTM S pre ja­pon­ský trh.

Bert Nor­dberg, CEO spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson uvie­dol: "Uve­de­ním pr­vých smar­tfó­nov od fir­my So­ny pred­sta­vu­je CES dô­le­ži­tý medz­ník, jed­nak pre So­ny Eric­sson a jed­nak pre spo­loč­nosť So­ny. Keď­že vý­voj tr­hu sme­ru­je ku sve­tu, v kto­rom do­chá­dza ku kon­zu­má­cii ob­sa­hu a zá­ba­vy na via­ce­rých ob­ra­zov­kách, v rám­ci por­tfó­lia znač­ky Xpe­riaTM bu­de pos­ky­to­va­ný mo­bil­ný zá­ži­tok, kto­rý tvo­rí vý­znam­ný zá­klad­ný ka­meň stra­té­gie spo­loč­nos­ti So­ny na pos­ky­to­va­nie bez­prob­lé­mo­vej ko­nek­ti­vi­ty a zo­sie­ťo­va­nej zá­ba­vy na smar­tfó­noch, te­le­víz­nych pri­jí­ma­čoch, lap­to­poch a tab­le­toch."

Spo­loč­nosť So­ny Eric­sson tak­tiež od­ha­li­la nie­koľ­ko dopl­nkov pre plat­fo­mu An­droid, kto­ré umoc­ňu­jú zá­ži­tok zo smar­ftó­nu:

  • Xpe­riaTM Smart Tags, ma­lé že­tó­ny s tech­no­ló­giou NFC, kto­ré sa pou­ží­va­jú na spus­te­nie pred­kon­fi­gu­ro­va­ných a per­so­na­li­zo­va­ných nas­ta­ve­ní pri ich bez­kon­tak­tnom sty­ku s NFC smar­tfó­nom na plat­for­me An­droid.

Video:

  • Smart Wire­less Head­set pro, in­te­li­gen­tná bez­drô­to­vá náh­lav­ná ste­reo súp­ra­va na bá­ze tech­no­ló­gie Blue­toothTM, kto­rá pri od­po­je­ní od te­le­fó­nu fun­gu­je aj ako sa­mos­tat­ný MP3 preh­rá­vač a rá­dio.

Video:

  • SmartWatch, mik­ro­dis­plej pre An­droid, kto­rý umož­ňu­je bez­drô­to­vý prís­tup k ho­vo­rom, sprá­vam a ap­li­ká­ciám.

Video:

  • Do­ko­va­cia sta­ni­ca Smar­tDock pre Xpe­riaTM ion, HDMI do­ko­va­cia sta­ni­ca, kto­rá pre­me­ní te­le­fón Xpe­riaTM ion na mi­ni PC je­ho pri­po­je­ním k USB klá­ves­ni­ci, my­ši a te­le­víz­ne­mu pri­jí­ma­ču s veľ­kou ob­ra­zov­kou.

Dos­tup­nosť

Xpe­riaTM S bu­de glo­bál­ne dos­tup­ná pre zá­kaz­ní­kov od pr­vé­ho štvrťro­ka 2012. Xpe­riaTM ion bu­de dos­tup­ná vý­hrad­ne v Spo­je­ných štá­toch v pre­daj­niach AT&T v dru­hom štvrťro­ku 2012. Xpe­riaTM NX a Xpe­riaTM ac­ro HD bu­dú dos­tup­né v Ja­pon­sku na jar toh­to ro­ka.

Pre viac in­for­má­cií o pro­duk­toch a ak­ti­vi­tách spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson nav­štív­te: http://www.so­nye­ric­sson.com/cws/cor­po­ra­te/press/pres­sre­lea­ses/;ates­tnews

http://blogs.so­nye­ric­sson.com/pro­ducts/

Pre lo­kál­ne in­for­má­cie zo Slo­ven­skej re­pub­li­ky sle­duj­te:


Zdroj: Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter