Samsung predstavuje rad SMART fotoaparátov a videokamier s Wi-Fi pripojením

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, ozná­mi­la uve­de­nie naj­nov­šie­ho ra­du SMART fo­toa­pa­rá­tov a vi­deo­ka­mier Sam­sung s do­te­raz naj­šir­ší­mi mož­nos­ťa­mi pri­po­je­nia. Sam­sung navr­hol Wi-Fi tech­no­ló­gie a fun­kcie prís­tro­jov tak, aby bo­li dos­tup­né pre fo­tog­ra­fov na všet­kých úrov­niach. Pou­ží­va­te­lia te­raz mô­žu za­chy­tiť dô­le­ži­té mo­men­ty eš­te ľah­šie a na­vy­še ich okam­ži­te zdie­ľať so svo­ji­mi pria­teľ­mi.

Sam­sung rea­gu­je na ras­tú­ci do­pyt po in­teg­ro­va­nej Wi-Fi tech­no­ló­gii. Prie­kop­níc­ky rad vi­deo­ka­mier SMART bol navr­hnu­tý tak, aby po­nú­kol vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu sní­ma­nia pri maximál­nom zjed­no­du­še­ní ce­lé­ho pro­ce­su fo­te­nia a na­tá­ča­nia a za­is­ťu­je bez­prob­lé­mo­vú ko­nek­ti­vi­tu jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la.

Pod­ľa od­ha­dov je na ce­lom sve­te 2,5 mi­liar­dy ľu­dí, kto­rí vlas­tnia fo­toa­pa­rát ale­bo vi­deo­ka­me­ru a zdie­ľa­jú svo­je "úlov­ky" cez so­ciál­ne sie­te, v 75 kra­ji­nách sve­ta tak náj­de­me prib­liž­ne 100 000 Wi-Fi "Hot­spo­tov". Vďa­ka ra­du SMART vi­deo­ka­mier a fo­toa­pa­rá­tov pri­po­ji­teľ­ných cez Wi-Fi mô­že kaž­dý vy­uží­vať vý­ho­dy bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia vša­de a za kaž­dých okol­nos­tí.

No­vý rad Sam­sung SMART nad­vä­zu­je na ús­peš­ný rad SH100 a náj­de­te v ňom 5 mo­de­lov vi­deo­ka­mier a fo­toa­pa­rá­tov pri­po­ji­teľ­ných cez Wi-Fi. Pré­mio­vým ty­pom je fo­toa­pa­rát Sam­sung WB850F - pr­vo­tried­ny ces­tov­ný fo­toa­pa­rát s 21x zoo­mom. Ten umož­ňu­je za­čí­na­jú­cim fo­tog­ra­fom vy­tvá­rať re­por­tá­že a naj­vy­da­re­nej­šie zá­be­ry pria­mo nah­rať na Fa­ce­book, Pi­ca­sa ale­bo Pho­to­buc­ket vďa­ka ľah­ké­mu pri­po­je­niu k so­ciál­nym sie­ťam "So­cial Sha­ring". Pria­te­lia a ro­di­na tak mô­žu sle­do­vať ich dob­rod­ruž­stvo v reál­nom ča­se. Fo­toa­pa­rát Sam­sung DV300F 2View pou­ží­va­te­ľom po­núk­ne na­vy­še 1.5" pred­ný LCD dis­plej, kto­rý je ne­vyh­nut­ný pre vy­tvo­re­nie per­fek­tné­ho auto­portré­tu.

Do ra­du Sam­sung SMART ďa­lej pat­rí ten­ký a štý­lo­vý fo­toa­pa­rát ST200F, kto­rý sa zmes­tí do vrec­ka a ok­rem fun­kcie Wi-Fi umož­ňu­je tiež veľ­mi jed­no­du­ché bez­drô­to­vé uk­la­da­nie fo­tog­ra­fií vďa­ka fun­kcii Auto Bac­kup do váš­ho PC ale­bo clou­do­vé­ho úlo­žis­ka AllSha­re Play a Mic­ro­soft SkyD­ri­ve.

„Schop­nos­ti okam­ži­te zdie­ľať, bez­peč­ne uk­la­dať a auto­ma­tic­ky zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie sú dnes tak­mer ne­nah­ra­di­teľ­né fun­kcie, kto­ré oce­nia za­čia­toč­ní­ci i pro­fe­sio­ná­li. Sam­sung uve­de­ním SMART ra­du pok­ra­ču­je vo svo­jom úsi­lí po­nú­kať žia­da­né fun­kcie, kto­ré zvy­šu­jú nie­len kva­li­tu fo­tog­ra­fií, ale tiež po­ho­dlie pou­ží­va­te­ľov," uvie­dol Jiří Ko­lařík, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

S fun­kciou Auto Bac­kup ulo­ží­te fo­tog­ra­fie v prie­be­hu oka­mi­hu!

Sam­sung Wi-Fi fun­kcia Auto Bac­kup umož­ní auto­ma­tic­ký pre­nos a ulo­že­nie (zá­lo­ho­va­nie) fo­tog­ra­fií pria­mo do váš­ho PC hneď, ako prej­de­te dve­ra­mi by­tu. Pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te si nas­ta­ví­te, kto­ré fo­tog­ra­fie chce­te ulo­žiť a po­tom sa už ne­mu­sí­te o nič sta­rať.

Prez­ri­te si svo­je úlov­ky na ma­lej, ale­bo veľ­kej ob­ra­zov­ke

Vďa­ka fun­kcii Sam­sung Mo­bi­le Link je mož­né tiež hra­vo cez Wi-Fi zdie­ľať, uk­la­dať a pre­ze­rať fo­tog­ra­fie na do­má­cich a mo­bil­ných za­ria­de­niach Sam­sung. Mô­že­te si vy­brať, či ich poš­le­te na Sam­sung smar­tpho­ne, tab­let ale­bo te­le­ví­zor s prís­tu­pom na inter­net. Ok­rem to­ho fun­kcia TV Link umož­ňu­je okam­ži­té pri­po­je­nie k do­má­cej sie­ti spot­re­bi­čov a elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní.

Poch­váľ­te sa svo­ji­mi zá­žit­ka­mi

Fun­kcia So­cial Sha­ring umož­ní zdie­ľať vy­bra­né fo­tog­ra­fie a vi­deá na so­ciál­nych sie­ťach ale­bo v on-li­ne al­bu­moch ih­neď po ich zho­to­ve­ní. Naj­nov­šie bez­drô­to­vé fun­kcie do­ka­zu­jú, že no­vé SMART ka­me­ry ot­vá­ra­jú no­vú di­men­ziu roz­prá­va­nia prí­be­hu. Svo­je zá­be­ry mô­že­te nah­rať na Twit­ter ale­bo ich uká­zať svo­jim pria­te­ľom na Fa­ce­boo­ku - nech už ste kde­koľ­vek, poch­váľ­te sa sve­tu!

Kom­plet­né ov­lá­da­nie na do­sah ru­ky

S ino­va­tív­nou fun­kciou Wi-Fi Re­mo­te Viewfin­der mô­že­te di­aľ­ko­vo ov­lá­dať nas­ta­ve­nia ka­me­ry a nas­ta­ve­nie sní­mok cez váš smar­tpho­ne. Úpra­vou nas­ta­ve­ní pros­tred­níc­tvom te­le­fó­nu mô­že­te vy­tvo­riť do­ko­na­lý zá­ber, na kto­rom ne­bu­de­te chý­bať, a umož­ní vám tiež za­chy­te­nie naj­lep­ších zá­be­rov z väč­šej vzdia­le­nos­ti.

Poš­li­te pria­te­ľom email a bez­peč­ne uk­la­daj­te na "clou­de"

Vďa­ka Wi-Fi mô­že­te okam­ži­te pos­lať fo­tog­ra­fie na e-mail svo­jich pria­te­ľov. Do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka umož­ňu­je po­sie­lať fo­tog­ra­fie s textom. Či už ste do­ma, ale­bo von­ku s pria­teľ­mi, fun­kcia Auto Bac­kup a vir­tuál­ne Cloud úlo­žis­ko za­is­tí neob­me­dze­né a bez­peč­né ulo­že­nie va­šich fo­tog­ra­fií. Clou­do­vé úlo­žis­ká Allsha­re Play a Mic­ro­soft SkyD­ri­ve po­nú­ka­jú ďal­šie vý­ho­dy, ako nap­rík­lad bez­peč­nosť - va­še fo­tog­ra­fie bu­dú ulo­že­né pre prí­pad roz­bi­tia ale­bo stra­ty fo­toa­pa­rá­tu. Svo­je fo­tog­ra­fie si po­tom mô­že­te pre­ze­rať od­kiaľ­koľ­vek a nap­rík­lad s vy­uži­tím TV lin­ku ich mô­že­te uká­zať svo­jim pria­te­ľom na ob­ra­zov­ke svoj­ho te­le­ví­zo­ra Sam­sung.

S Wi-Fi Di­rect je pri­po­je­nie hrač­ka

Pre jed­no­du­chý a rých­ly pre­nos fo­tog­ra­fií mô­že­te svoj fo­toa­pa­rát pri­po­jiť k ďal­ším elek­tro­nic­kým za­ria­de­niam s Wi-Fi, ako sú no­te­boo­ky, smar­tpho­ny a tab­le­ty. Vy­uži­tie tej­to fun­kcie Wi-Fi Di­rect je rov­na­ko jed­no­du­ché ako Blue­tooth, po­nú­ka však vý­ni­moč­nú rých­losť a kva­li­tu pri­po­je­nia.

Do ra­du Sam­sung SMART pa­tria nas­le­du­jú­ce mo­de­ly:

  • WB850F
  • WB150F
  • DV300F
  • ST200F
  • QF20

Pod­rob­né in­for­má­cie, vi­deoukáž­ky a fo­tog­ra­fie vý­rob­kov náj­de­te na ten­to účel zria­de­ných strán­kach spo­loč­nos­ti Sam­sung: www.sam­sun­gces.com a www.glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com.


Zdroj: Samsung Electronics Co., Ltd.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter