Nové fotoaparáty Samsung ST88, ST77 a ST66 ponúkajú perfektné snímky a štýlový dizajn

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, dnes pred­sta­vi­la naj­nov­šie 16.1 me­ga­pixelo­vé kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty ra­du ST - Sam­sung ST88, ST77 a ST66. Sú ur­če­né pou­ží­va­te­ľom, pre kto­rých di­zajn zna­me­ná viac, než len oby­čaj­né slo­vo, ale aj pre tých, kto­rí pri ro­be­ní fo­tog­ra­fií ra­di vy­uží­va­jú rôz­ne zá­bav­né fun­kcie.

Brú­se­ný kov do­dá­va fo­toa­pa­rá­tom Sam­sung ST88, ST77 a ST66 luxus­ný vzhľad. Na­vy­še sú všet­ky mo­de­ly ra­du ST maximál­ne kom­pak­tné a sú tak ur­če­né pre kaž­do­den­né no­se­nie. Či už ste v klu­be, na plá­ži ale­bo jed­no­du­cho len trá­vi­te čas so svo­ji­mi pria­teľ­mi, fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung ST vám mô­žu byť vždy po ru­ke. Kaž­dý mo­del je na­vy­še dos­tup­ný v ši­ro­kej šká­le fa­reb­ných pre­ve­de­ní - od mo­ka čier­nej, bie­lej a sliv­ko­vej pri Sam­sung ST88 až po päť fa­reb­ných pre­ve­de­ní pri mo­de­loch Sam­sung ST77 a ST66.

Vďa­ka op­tic­kej sta­bi­li­zá­cii ob­ra­zu pri mo­de­loch Sam­sung ST88 a ST77 mô­žu aj me­nej skú­se­ní fo­tog­ra­fi sní­mať jas­né, pro­fe­sio­nál­ne sním­ky. Do­kon­ca aj v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach bu­dú fo­tog­ra­fie vy­ze­rať do­ko­na­le. O to sa pos­ta­rá F2.5 25mm ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív, kto­rý je ideál­ny pre fo­tog­ra­fo­va­nie aj pri sla­bom os­vet­le­ní či še­re. 5-ná­sob­ný op­tic­ký zoom za­bez­pe­čí na va­šich sním­kach všet­ky de­tai­ly. 16-me­ga­pixelo­vý CCD sní­mač pos­kyt­ne bri­lan­tne čis­té fo­tog­ra­fie vo veľ­kom štý­le.

Rad ST ob­sa­hu­je tiež fun­kcie, vďa­ka kto­rým do­ká­žu zveč­niť kaž­dý cen­ti­me­ter a kaž­dý uhol tak, aby spon­tán­ne fo­tog­ra­fie a vi­deo zá­be­ry vy­šli lep­šie ako v mi­nu­los­ti. Ako ST77, tak ST66 vie za­chy­tiť vi­deo v HD kva­li­te 720p pri 30 sním­kach, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu za­chy­tiť vzác­ne uda­los­ti v kva­li­te, na kto­rú bu­dú hr­dí, až ich nes­kôr preh­ra­jú pria­te­ľom a ro­di­ne. Na mo­de­li ST88 si mô­žu tie­to chví­le užiť okam­ži­te na kriš­tá­ľo­vo čis­tom troj­pal­co­vom LCD HVGA dis­ple­ji.

„Di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung ra­du ST sú vďa­ka svoj­mu di­zaj­nu od­ra­zom vlas­tné­ho osob­né­ho štý­lu da­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Zá­ro­veň sú ale maximál­ne fun­kčné a pou­ží­va­te­ľom pos­lú­žia na za­chy­te­nie tých naj­kva­lit­nej­ších fo­tog­ra­fií. To sme sa sna­ži­li do­cie­liť spo­je­ním vy­ni­ka­jú­cej kva­li­ty ob­ra­zu, špič­ko­vé­ho vzhľa­du a fun­kcia­mi, ako sú nap­rík­lad op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu či Li­ve Pa­no­ra­ma," uvie­dol Jiří Ko­lařík, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Li­ve Pa­no­ra­ma za­chy­tí v zá­be­re kaž­dé­ho!

S fun­kciou Li­ve Pa­no­ra­ma, kto­rou sú vy­ba­ve­né všet­ky no­vé mo­de­ly ra­du ST, sa vám zmes­tí do zá­be­ru eš­te viac, než do­te­raz. Ko­niec fo­tog­ra­fiám, na kto­rých vám chý­ba pár pria­te­ľov vo veľ­kej sku­pi­ne ale­bo roz­ľah­lé hor­ské vr­cho­ly. Jed­no­du­cho stla­čí­te a podr­ží­te spúšť a fo­toa­pa­rá­tom prej­de­te po ce­lom zá­be­re. Na LCD ob­ra­zov­ke si po­tom mô­že­te pre­zrieť, či sa vám ce­lá scé­na po­da­ri­la správ­ne za­chy­tiť.

Smart Auto pre naj­lep­šie sním­ky

Smart Auto 2.0 je dos­tup­né vo všet­kých no­vých mo­de­loch ra­du ST. Auto­ma­tic­ky iden­ti­fi­ku­je a zvo­lí naj­vhod­nej­ší re­žim scé­ny, vďa­ka čo­mu vy­fo­tí­te v akú­koľ­vek den­nú či noč­nú do­bu tie naj­kva­lit­nej­šie fo­tog­ra­fie. Od oh­ňos­tro­ja po má­lo os­vet­le­né scé­ny, tech­no­ló­gia de­tek­cie scé­ny ur­ču­je pod­mien­ky sní­ma­nia a auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bu­je nas­ta­ve­nie pre do­siah­nu­tie skve­lých vý­sled­kov.

Zá­bav­né fun­kcie oži­via va­še fo­tog­ra­fie

Ak vás už omr­zia oby­čaj­ne vy­ze­ra­jú­ce fot­ky, kto­rých má­te na­fo­te­ných stov­ky, pou­ži­te fun­kciu Ma­gic Fra­me. Vďa­ka tej­to fun­kcii mô­že­te va­šu fot­ku pre­niesť nap­rík­lad do po­do­by sta­ré­ho fil­mu ale­bo vlo­žiť tvá­re va­šich ka­ma­rá­tov na billboard. Vy­brať si mô­že­te z mno­hých pred­nas­ta­ve­ných šab­lón, ako nap­rík­lad Wall Art, Full Moon, Ma­ga­zín ale­bo Ho­li­day. Sta­čí len na­mie­riť fo­toa­pa­rát, zvo­liť si po­ža­do­va­nú šab­ló­nu a stla­čiť spúšť.

V prí­pa­de, keď vám jed­na sním­ka jed­no­du­cho nes­ta­čí, fun­kcia Pic­tu­re in pic­tu­re vám umož­ní vlo­žiť jed­nu sním­ku do dru­hej - sta­čí jed­no­du­cho vy­brať pod­kla­do­vú fo­tog­ra­fiu, ozna­čiť mies­to, kto­ré chce­te vy­ma­zať a po­tom do toh­to mies­ta vlo­žiť inú sním­ku. Mô­že to byť úpl­ne čo­koľ­vek, od tvá­re, kto­rú vlo­ží­te do stre­du ta­nie­ra ale­bo va­šej pos­ta­vy, kto­rú vlo­ží­te do pie­soč­nej búr­ky.

S fun­kciou Fun­ny Fa­ce mô­že­te na fo­tog­ra­fiách rôz­ne up­ra­vo­vať tvá­re - ohý­bať ich, na­ťa­ho­vať či de­for­mo­vať. Jed­no­du­cho si vy­be­rie­te mies­to na fo­tog­ra­fii a po­tom už mô­že­te me­niť dĺžku no­sa, zväč­šiť hla­vu ale­bo vy­tvo­riť iné vtip­né de­for­má­cie. Zme­nu po­tom do­cie­li­te po­hy­bom sa­mot­né­ho fo­toa­pa­rá­tu.

Pod­rob­né in­for­má­cie, vi­deoukáž­ky a fo­tog­ra­fie vý­rob­kov náj­de­te na ten­to účel zria­de­ných strán­kach spo­loč­nos­ti Sam­sung: www.sam­sun­gces.com a www.glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com.


Zdroj: Samsung Electronics Co., Ltd.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter