Širokorozsahový zoom a Wi-Fi – nové cestovné Smart fotoaparáty Samsung

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. dnes pred­sta­vi­la no­vý rad Smart fo­toa­pa­rá­tov so vsta­va­ným Wi-Fi. Fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung WB850F, WB150F a ST200F po­nú­ka­jú nie­len zdo­ko­na­le­ný op­tic­ký zoom a lep­šiu kva­li­tu fo­tog­ra­fií, ale pre­dov­šet­kým veľ­mi uľah­čia zdie­ľa­nie a uk­la­da­nie fo­tog­ra­fií vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu Wi-Fi. Kom­pak­tná, ľah­ká a od­ol­ná konštruk­cia je pria­mo stvo­re­ná pre kva­lit­né a pri­tom po­hodl­né fo­tog­ra­fo­va­nie na ces­tách.

No­vá SMART Wi-Fi tech­no­ló­gia Sam­sung má za cieľ zme­niť spô­sob, akým pou­ží­va­te­lia fo­tia, zdie­ľa­jú a uk­la­da­jú fo­tog­ra­fie. S no­vý­mi fo­toa­pa­rát­mi Sam­sung so ši­ro­ko­roz­sa­ho­vým zoo­mom už nie je pot­reb­né no­siť so se­bou veľ­ké množ­stvo káb­lov, pre­to­že je mož­né vďa­ka fun­kcii Auto Bac­kup svo­je fo­tog­ra­fie jed­no­du­cho preh­rať na svoj pev­ný disk. Zá­ro­veň je mož­né nah­rať fo­tog­ra­fie na Sam­sung AllSha­re Play a Mic­ro­soft SkyD­ri­ve a mať ich stá­le prís­tup­né.

Naj­lep­ší mo­ment z ce­lé­ho ces­to­va­nia je chví­ľa, keď sa vrá­ti­te do­mov a svo­je fo­tog­ra­fic­ké úlov­ky uká­že­te ro­di­ne či pria­te­ľom. S in­teg­ro­va­nou Wi-Fi je to rých­lej­šie a jed­no­duch­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Fo­tog­ra­fie te­raz mô­že­te pria­mo pos­lať emai­lom ale­bo ich zdie­ľať pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych sie­tí, ako sú Fa­ce­book ale­bo Pi­ca­sa. Vi­deo po­tom mô­že­te nah­rať na YouTu­be. To všet­ko len nie­koľ­ký­mi jed­no­du­chý­mi krok­mi.

Fo­toa­pa­rát Sam­sung WB850F vy­uží­va GPS a Li­ve Lan­dmark, vďa­ka čo­mu umož­ňu­je stiah­nuť ma­py a zis­tiť in­for­má­cie o blíz­kych lo­ka­li­tách jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la. Ďal­šou uži­toč­nou fun­kciou je Di­gi­tal Com­pass, kto­rý udá­va ak­tuál­nu po­lo­hu a vzdia­le­nosť od za­ují­ma­vých miest, za­tiaľ čo fun­kcia Map­View vám za­is­tí stiah­nu­tie ak­tuál­nych máp. Pre tých, kto­rí Wi-Fi ne­vyu­ži­jú, sú k dis­po­zí­cii aj fo­toa­pa­rá­ty bez Wi-Fi - Sam­sung WB150 a ST200.

Rov­na­ko ako pred­chod­co­via ra­du WB, aj fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung WB850F, WB150F a ST200F uľah­ču­jú za­chy­te­nie neu­ve­ri­teľ­ných de­tai­lov svo­ji­mi ši­ro­ko­roz­sa­ho­vý­mi zoom ob­jek­tív­mi. Te­raz mô­že­te zblíz­ka za­chy­tiť aj ta­ké zá­be­ry, kto­ré bo­li pred­tým mi­mo do­sa­hu. Fo­toa­pa­rát Sam­sung WB850F je vy­ba­ve­ný za­tiaľ naj­vý­kon­nej­ším 21x op­tic­kým zoo­mom, mo­del WB150F im­po­zan­tným 18x op­tic­kým zoo­mom a mo­del ST200F 10x op­tic­kým zoo­mom. Pre čo naj­lep­šie za­chy­te­nie de­tai­lov dis­po­nu­jú všet­ky mo­de­ly viac ako 12 me­ga­pixelo­vý­mi sní­mač­mi (16,2 me­ga­pixelov pri WB850F a roz­lí­še­nie 14,2 me­ga­pixelov pri WB150F). Sam­sung WB850F je vy­ba­ve­ný aj prie­kop­níc­kou fun­kciou BSI CMOS tech­no­ló­giou pre zní­že­nie šu­mu a skres­le­nia, a to aj za zlých sve­tel­ných pod­mie­nok. Všet­ky úžas­ne jas­né de­tai­ly si mô­že­te vy­chut­nať na troj­pal­co­vom VGA AMO­LED dis­ple­ji.

„Fo­tog­ra­fo­va­nie a nás­led­né pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií s pria­teľ­mi a ro­di­nou je jed­ným z naj­prí­jem­nej­ších as­pek­tov ces­to­va­nia. Ide o viac, než len o oby­čaj­né spo­mien­ky - fo­tog­ra­fie sú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou na­šich zá­žit­kov. Mož­nosť šet­riť pa­mäť a zdie­ľať sním­ky okam­ži­te, je to, čo zá­kaz­ní­kom za­tiaľ chý­ba­lo. Pre­to sme do vy­bra­ných ces­tov­ných fo­toa­pa­rá­tov in­teg­ro­va­li Wi-Fi tech­no­ló­giu, vďa­ka kto­rej mô­žu te­raz pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho fo­tog­ra­fie uk­la­dať a zdie­ľať," uvie­dol Jiří Ko­lařík, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Poch­váľ­te sa ne­za­bud­nu­teľ­ným vi­deom vo Full HD

Či už na­tá­ča­te na kar­ne­va­le v Rio de Ja­nei­ro ale­bo vy­hliad­ku na vr­cho­le naj­vyš­šej bu­do­vy sve­ta, rad fo­toa­pa­rá­tov Sam­sung ur­če­ných na ces­to­va­nie umož­ňu­je po­de­liť sa o je­di­neč­né vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Fo­toa­pa­rát Sam­sung WB850F do­ká­že za­chy­tiť úžas­né de­tai­ly v roz­lí­še­ní Full HD 1080/30p a 1080/60i pre zá­be­ry veľ­ko­le­pej sce­né­rie, kým fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung WB150F a ST200F po­nú­ka­jú roz­lí­še­nie 720/30p HD.

Oživ­te akú­koľ­vek fo­tog­ra­fiu po­mo­cou Mo­tion Pho­to

Je­di­ná oso­ba krá­ča­jú­ca da­vom sôch, ale­bo osa­me­lý strom ohý­ba­jú­ci sa vo vet­re - s vy­uži­tím fun­kcie Mo­tion Pho­to je mož­né je­den pr­vok nor­mál­nej fo­tog­ra­fie oži­viť, za­tiaľ čo zvy­šok fo­tog­ra­fie zos­ta­ne i na­ďa­lej sta­tic­ký. Tak­to up­ra­vo­vať fo­tog­ra­fie je mož­né ih­neď pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te a pros­tred­níc­tvom Wi-Fi ich mô­že­te okam­ži­te zdie­ľať so svo­ji­mi pria­teľ­mi. Tá­to fun­kcia je k dis­po­zí­cii vo fo­toa­pa­rá­te ST200F.

Jed­no­du­chá ces­ta k naj­lep­šej sním­ke

S fo­toa­pa­rát­mi Sam­sung WB850F a WB150F si pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­skú­šať svo­je fo­tog­ra­fic­ké zruč­nos­ti s pl­ne ruč­ným ov­lá­da­ním, a to aj s vy­uži­tím op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu (k dis­po­zí­cii vo všet­kých mo­de­loch - Sam­sung WB850F, WB150F a ST200F) ale­bo fun­kcie Smart Auto 2.0, kto­rá iden­ti­fi­ku­je a auto­ma­tic­ky vy­be­rie naj­vhod­nej­ší zo scé­nic­kých re­ži­mov pre pos­kyt­nu­tie naj­lep­šie­ho mož­né­ho vý­sled­ku. Od oh­ňos­tro­ja až po mier­ne os­vet­le­né scé­ny, tech­no­ló­gia de­tek­cie scé­ny ur­ču­je pod­mien­ky sní­ma­nia a auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bu­je nas­ta­ve­nie pre do­siah­nu­tie per­fek­tných vý­sled­kov.

Li­ve Pa­no­ra­ma - všet­ko pod­stat­né na jed­nej sním­ke!

Fun­kcia Li­ve Pa­no­ra­ma, dos­tup­ná v mo­de­loch Sam­sung WB850F, WB150F a ST200F, umož­ňu­je za­chy­tiť eš­te viac ak­cie a uľah­ču­je vy­ho­to­ve­nie roz­sia­hlych pa­no­ra­ma­tic­kých sní­mok, kto­ré si ne­ne­cha­jú ujsť žiad­ny z de­tai­lov - od roz­ľah­lých hor­ských vr­cho­lov až po veľ­ké sku­pi­ny pria­te­ľov. Fun­kcia Li­ve Pa­no­ra­ma umož­ňu­je jed­no­du­ché fo­tog­ra­fo­va­nie veľ­kých scén jed­no­du­cho podr­ža­ním spúš­te fo­toa­pa­rá­tu a je­ho po­sú­va­ním v po­ža­do­va­nom sme­re. Pou­ží­va­te­lia si na­vy­še mô­žu pre­zrieť ce­lú scé­nu na LCD ob­ra­zov­ke.

Zá­bav­né fun­kcie pre no­vý roz­mer zá­žit­kov z ciest

Fun­kcia Split Shot umož­ňu­je spo­jiť až tri rôz­ne ob­ráz­ky a vy­tvo­riť tak vlas­tné ume­lec­ké di­elo. Vy­uži­tím fun­kcie Ma­gic Fra­me je mož­né umies­tniť vy­bra­ný ob­jekt do vtip­né­ho po­za­dia - na vý­ber je mno­ho prip­ra­ve­ných šab­lón, nap­rík­lad fil­mo­vé billboar­dy, pla­gá­ty, ale­bo čas­ti iných fo­tog­ra­fií - a tým vlas­tná fo­tog­ra­fia zís­ka úpl­ne no­vý vý­raz. Na vý­ber je tiež fun­kcia Pic­tu­re in Pic­tu­re, s kto­rou je mož­né na­mixovať dve vlas­tné sním­ky, ale­bo sním­ku a vi­deo, a vy­tvo­riť tak ori­gi­nál­nu ko­láž vlas­tných spo­mie­nok. V ne­pos­led­nom ra­de je vo všet­kých fo­toa­pa­rá­toch na ces­ty s o ši­ro­ko­roz­sa­ho­vým zoo­mom k dis­po­zí­cii fun­kcia Fun­ny Fa­ce, kto­rá do­ká­že ohý­bať, roz­ťa­ho­vať a de­for­mo­vať tvá­re. Jed­no­du­chým stla­če­ním päť­bo­do­vé­ho ov­lá­da­ča je mož­né zväč­šo­vať hla­vy, no­sy, ale­bo vy­tvá­rať smieš­ne ka­ri­ka­tú­ry. A pri po­hy­be fo­toa­pa­rá­tom fun­kcia Fa­ce Trac­king ucho­vá vtip­né vý­ra­zy pres­ne tak, ako ich pou­ží­va­teľ chce mať.

Pod­rob­né in­for­má­cie, vi­deoukáž­ky a fo­tog­ra­fie vý­rob­kov náj­de­te na ten­to účel zria­de­ných strán­kach spo­loč­nos­ti Sam­sung: www.sam­sun­gces.com a www.glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com.


Zdroj: Samsung Electronics Co., Ltd.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter