Revolučný Canon PowerShot G1 X

Ca­non dnes pred­sta­vu­je no­vý Power­Shot G1 X – re­vo­luč­ný kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát s veľ­kým sní­ma­čom CMOS, kto­rý pos­ky­tu­je ob­ra­zo­vú kva­li­tu a ov­lá­da­nie na úrov­ni di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek v mi­mo­riad­ne pre­nos­nom ko­vo­vom te­le. Power­Shot G1 X je ur­če­ný pre pro­fe­sio­ná­lov a se­rióz­nych fo­tog­ra­fov. Vy­tvá­ra no­vú pres­tíž­nu ka­te­gó­riu na špi­ci le­gen­dár­nej sé­rie G a nas­ta­vu­je tak no­vú lat­ku vý­ko­nu pre kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty.

Power­Shot G1 X vy­uži­je­te ako sa­mos­tat­ný vy­so­kok­va­lit­ný fo­toa­pa­rát ale­bo ako skve­lé dopl­ne­nie pro­fe­sio­nál­nej di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky. Kom­bi­ná­cia sní­ma­ča EOS s vy­so­ko­vý­kon­ným pro­ce­so­rom DI­GIC 5, no­vým pres­ným ob­jek­tí­vom Ca­non a bo­ha­tý­mi mož­nos­ťa­mi ov­lá­da­nia z ne­ho ro­bí do­te­raz naj­lep­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Ca­non. Aby bol Power­Shot G1 X čo naj­pre­nos­nej­ší, je vy­ba­ve­ný ob­jek­tí­vom so zoo­mom, kto­rý sa vtiah­ne do dis­krét­ne­ho, ale ro­bus­tné­ho ko­vo­vé­ho te­la. Fo­tog­ra­fi tak zís­ka­jú skve­lý fo­toa­pa­rát s nev­tie­ra­vým di­zaj­nom, kto­rý je zá­ru­kou vy­so­kok­va­lit­ných sní­mok a špič­ko­vé­ho ov­lá­da­nia.

Ob­ra­zo­vá kva­li­ta pro­fe­sio­nál­nej úrov­ne
Power­Shot G1 X je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­gia­mi Ca­non, kto­rým dô­ve­ru­jú pro­fe­sio­ná­li na ce­lom sve­te a vďa­ka kto­rým do­sa­hu­je úro­veň ob­ra­zo­vej kva­li­ty do­te­raz ty­pic­kej len pre di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky Ca­non. Je pr­vým kom­pak­tným fo­toa­pa­rá­tom od Ca­non s veľ­kým 14,3-me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom CMOS s po­me­rom strán 4:3 a roz­mer­mi 18,7 mm x 14 mm – vý­ško­vo po­dob­ným sní­ma­čom APS-C, kto­ré sa pou­ží­va­jú v mo­de­loch EOS DSLR. Roz­mer­mi a štruk­tú­rou pixelov je zhod­ný s mo­de­lom EOS 600D a plo­cha sní­ma­ča pok­rý­va prib­liž­ne 6,3-krát väč­šiu ob­lasť než sní­mač uz­ná­va­né­ho fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot G12. Vý­sled­kom je ob­ra­zo­vá kva­li­ta di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky v ma­lom a kom­pak­tnom fo­toa­pa­rá­te, kto­rý si mô­že­te vziať kam­koľ­vek.

Väč­šie roz­me­ry sní­ma­ča fo­tog­ra­fom pos­ky­tu­jú lep­šie ov­lá­da­nie hĺbky os­tros­ti a viac mož­nos­tí krea­tív­ne­ho vy­de­le­nia fo­tog­ra­fo­va­né­ho ob­jek­tu z po­za­dia. Zlep­še­ný dy­na­mic­ký roz­sah umož­ňu­je pres­né za­chy­te­nie tma­vých aj svet­lých plôch v rám­ci zá­be­ru, za­tiaľ čo 14,3-me­ga­pixelo­vé roz­lí­še­nie do­vo­ľu­je tlač veľ­ko­for­má­to­vých fo­tog­ra­fií ale­bo ore­zá­va­nie sní­mok a tvor­bu pô­so­bi­vých kom­po­zí­cií.

Mo­del Power­Shot G1 X sa tiež vy­zna­ču­je množ­stvom vý­hod, kto­ré ply­nú z vy­uží­va­nia pok­ro­či­lej tech­no­ló­gie sní­ma­ča CMOS, vy­vi­nu­tej v rám­ci sé­rie Ca­non EOS. Či­po­vá tech­no­ló­gia pot­lá­ča­nia ob­ra­zo­vé­ho šu­mu za­is­ťu­je os­tré a zre­teľ­né sním­ky aj pri vy­so­kom nas­ta­ve­ní cit­li­vos­ti ISO a 4-ka­ná­lo­vé spra­co­va­nie ob­ra­zu umož­ňu­je vy­so­ko­rý­chlos­tné sní­ma­nie – vý­sled­kom je rých­la od­oz­va v kaž­dej si­tuá­cii.

Sys­tém HS, kto­rý je kom­bi­ná­ciou veľ­ké­ho sní­ma­ča s ob­ra­zo­vým pro­ce­so­rom DI­GIC 5, umož­ňu­je fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot G1 X zís­kať ove­ľa lep­šie vý­sled­ky v sla­bom os­vet­le­ní, s nas­ta­ve­ním maximál­ne­ho roz­sa­hu ISO pri pl­nom roz­lí­še­ní 100 až 12800 – do­te­raz ne­ví­da­ná úro­veň v ka­te­gó­rii kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov Ca­non. Fo­tog­ra­fi mô­žu vy­uží­vať pri­ro­dze­né os­vet­le­nie do­kon­ca aj v naj­hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach, tak­že zís­ka­jú pri­ro­dze­ne pô­so­bia­ce zá­be­ry s neu­ve­ri­teľ­ný­mi de­tail­mi a níz­kou úrov­ňou ob­ra­zo­vé­ho šu­mu.

Pre­cíz­ne op­tic­ké tech­no­ló­gie
Ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot G1 X bol vy­ro­be­ný pres­ne pod­ľa di­zaj­nu, spra­co­va­teľ­ských tech­no­ló­gií a no­riem kva­li­ty sve­toz­ná­mych ob­jek­tí­vov EF, tak­že pos­ky­tu­je ob­ra­zo­vú kva­li­tu na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni. As­fé­ric­ké čle­ny s ultra­vy­so­kým in­dexom lo­mu (UA) a pres­né op­tic­ké tech­no­ló­gie sú zá­ru­kou kom­pak­tných roz­me­rov a mi­mo­riad­ne os­trých zá­be­rov pre naj­ná­roč­nej­ších fo­tog­ra­fov. Ob­jek­tív sa úpl­ne za­sú­va do te­la fo­toa­pa­rá­tu a flexibil­ný 4x op­tic­ký zoom po­nú­ka roz­sah 28 mm – 112 mm. Fo­tog­ra­fi tak ma­jú mož­nosť vy­uží­vať zoom a me­niť kom­po­zí­ciu aj per­spek­tí­vu krea­tív­nym spô­so­bom. Vý­ho­dy veľ­ké­ho sní­ma­ča dopĺňa clo­na so 6 la­me­la­mi, s kto­rou do­siah­ne­te nád­her­né ro­zos­tre­nie po­za­dia.

Aby sa za­is­til op­ti­mál­ny ob­raz a kva­li­ta Full HD, sú­čas­ťou ob­jek­tí­vu je 4-kro­ko­vý op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu (IS), kto­rý umož­ňu­je fo­tog­ra­fo­va­nie v sla­bo os­vet­le­nom pros­tre­dí a pou­ží­va­nie expo­zič­ných ča­sov až o šty­ri hod­no­ty (EV) niž­ších, než by bo­lo mož­né bez IS. Op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu je dopl­ne­ný in­te­li­gen­tným sys­té­mom IS, kto­rý ana­ly­zu­je oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť a typ po­hy­bu fo­toa­pa­rá­tu a po­tom up­lat­ní naj­vhod­nej­ší re­žim sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu . Ak nap­rík­lad zis­tí po­hyb pri pan­nin­gu, ak­ti­vu­je sa re­žim IS s pan­nin­gom a sta­bi­li­zá­cia pre­bie­ha len v jed­nom sme­re; tak sa do­siah­ne ume­lec­kej­šie zob­ra­ze­nie po­hy­bu v ce­lej plo­che zá­be­ru. Hyb­rid­ný sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu sa zas pou­ží­va pri mak­ro­fo­tog­ra­fii, aby sa pot­la­či­lo roz­ma­za­nie spô­so­bo­va­né chve­ním fo­toa­pa­rá­tu.

Ob­jek­tív je dopl­ne­ný o in­teg­ro­va­ný 3-kro­ko­vý fil­ter neut­ra­li­zá­cie sý­tos­ti (ND), kto­rý umož­ňu­je pou­ží­va­nie men­ších clo­no­vých čí­sel v jas­nom os­vet­le­ní, aby sa do­siah­la men­šia hĺbka os­tros­ti, ale­bo pou­ží­va­nie dl­hších expo­zič­ných ča­sov na zá­mer­né ro­zos­tre­nie po­hy­bu.

Bo­ha­té mož­nos­ti ov­lá­da­nia
Fo­toa­pa­rát Power­Shot G1 X nad­vä­zu­je na tra­dič­ný spô­sob ov­lá­da­nia mo­de­lov sé­rie Power­Shot G a po­nú­ka pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie aj ov­lá­da­cie pr­vky ko­rek­cie expo­zí­cie pre rých­ly a in­tui­tív­ny prís­tup k mno­hým nas­ta­ve­niam. Aby sa za­is­ti­la maximál­na kon­tro­la nad vý­sled­nou sním­kou, Power­Shot G1 X sa do­ká­že ply­nu­le za­čle­niť do fo­tog­ra­fic­ké­ho sys­té­mu EOS a pod­po­ru­je 14-bi­to­vý zá­znam do for­má­tu RAW pre hlad­ké pre­cho­dy me­dzi od­tieň­mi a pri­ro­dze­né far­by, kto­ré mož­no do­la­diť v do­dá­va­nom prog­ra­me Di­gi­tal Pho­to Pro­fes­sio­nal (DPP).

Power­Shot G1 X umož­ňu­je za­chy­tiť aj naj­rý­chlej­ší po­hyb – fun­kcia Vy­so­ko­rý­chlos­tné sé­rio­vé sní­ma­nie v HQ „zmra­zí“ rých­lu ak­ciu vy­tvo­re­ním sé­rie šies­tich sní­mok v pl­nom roz­lí­še­ní frek­ven­ciou 4,5 sním./s. Pou­ží­va­te­lia tiež mô­žu fo­tog­ra­fo­vať sú­vis­le do for­má­tu JPEG frek­ven­ciou 1,9 sním./s až do za­pl­ne­nia kar­ty – s preh­ľa­dom tak za­chytia aj dlh­šie sek­ven­cie.

Vy­so­ká kva­li­ta Full HD vi­dea
Power­Shot G1 X pod­po­ru­je okam­ži­tý zá­znam vi­dea v kva­li­te Full HD (1080p) s frek­ven­ciou 24 sním./s po­mo­cou sa­mos­tat­né­ho tla­čid­la. Pou­ží­va­te­lia sa mô­žu vďa­ka veľ­ké­mu sní­ma­ču CMOS te­šiť z vi­dea vo vy­so­kej kva­li­te do­kon­ca aj v zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach a mô­žu tiež pou­ží­vať men­šiu hĺbku os­tros­ti. Ok­rem to­ho, uni­ver­zál­ny 4x op­tic­ký zoom a ste­reo­fo­nic­ký zvuk sú dis­po­zí­cii aj po­čas fil­mo­va­nia.

Pro­fe­sio­nál­na ma­ni­pu­lá­cia

Ro­bus­tná konštruk­cia z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a kom­pakt­ný di­zajn umož­ňu­jú ma­ni­pu­lá­ciu s fo­toa­pa­rá­tom Power­Shot G1 X na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni. Veľ­ký vý­klop­ný 7,5 cm (3”) dis­plej Pu­re­Co­lor II VA LCD umož­ňu­je fo­tog­ra­fo­vať prak­tic­ky z aké­ho­koľ­vek uh­la a po­lo­hy, tak­že fo­tog­ra­fi vždy zís­ka­jú po­ža­do­va­nú kom­po­zí­ciu. Jas­ný dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním 920 000 bo­dov za­is­ťu­je os­trý a de­tail­ný ob­raz pri tvor­be kom­po­zí­cie aj pri pre­ze­ra­ní sní­mok, za­tiaľ čo op­tic­ký hľa­dá­čik (OVF) s di­op­tric­kým nas­ta­ve­ním dá­va pou­ží­va­te­ľom mož­nosť fo­tog­ra­fo­vať pod­ľa vlas­tných pred­stáv. No­vý vy­sú­va­cí blesk s ma­nuál­nym ov­lá­da­ním umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom obo­ha­tiť fo­tog­ra­fo­va­nú scé­nu o ďal­ší zdroj os­vet­le­nia a po­mo­cou pä­ti­ce mô­žu pri­dať aj exter­né bles­ky Ca­non Speed­li­te.

Pok­ro­či­lé re­ži­my sní­ma­nia
Pri fo­tog­ra­fo­va­ní v ná­roč­ných si­tuáciách pou­ží­va­te­ľom po­má­ha množ­stvo pok­ro­či­lých re­ži­mov sní­ma­nia. Ak nap­rík­lad fo­tog­ra­fu­jú vo veľ­mi sla­bom os­vet­le­ní bez sta­tí­vu, re­žim Sní­ma­nie noč­nej scé­ny z ru­ky vy­tvo­rí vy­so­ko­rý­chlos­tnú sek­ven­ciu zá­be­rov a za­chy­te­né ob­ra­zo­vé dá­ta skom­bi­nu­je do je­di­nej vý­sled­nej sním­ky, kto­rá bu­de dob­re expo­no­va­ná čo naj­me­nej roz­ma­za­ná. Re­žim Vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah (HDR) zas scé­nu za­chy­tí s obzvlášť vy­so­kým po­me­rom svet­lých a tma­vých tó­nov. Pri­tom sa pou­ži­je via­ce­ro expo­zí­cií, kto­ré sa po­tom skom­bi­nu­jú tak, aby sním­ka ob­sa­ho­va­la bo­ha­té de­tai­ly v tma­vých aj svet­lých ob­las­tiach.

Prís­lu­šen­stvo po­nú­ka no­vé mož­nos­ti

Power­Shot G1 X, ideál­ny pre pou­ží­va­te­ľov di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek EOS, je kom­pa­ti­bil­ný so ši­ro­kou šká­lou prís­lu­šen­stva sys­té­mu EOS. Fo­tog­ra­fi tak mô­žu okam­ži­te roz­ší­riť po­ten­ciál svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu. Exter­né bles­ky Ca­non EX Speed­li­te mož­no pou­žiť na do­siah­nu­tie krea­tív­ne­ho os­vet­le­nia, za­tiaľ čo vo­do­tes­né puz­dro WP-DC44 pos­ky­tu­je ochra­nu do hĺbky 40 m – ideál­ne pri fo­tog­ra­fo­va­ní v hus­tom daž­di ale­bo pod vo­dou, kde zís­ka­te úpl­ný prís­tup k všet­kým ov­lá­da­cím pr­vkom. 

Vo­li­teľ­ný adap­tér na filtre FA-DC58C umož­ňu­je pou­ží­vať množ­stvo filtrov, napr. kru­ho­vý po­la­ri­zá­tor, kto­rý slú­ži na zvý­raz­ne­nie mod­rej far­by ob­lo­hy ale­bo od­strá­ne­nie od­les­kov. Vy­vá­že­nej­šie os­vet­le­nie pri mak­ro­fo­tog­ra­fii do­siah­ne­te s adap­té­rom na kru­ho­vý mak­rob­lesk (MLA-DC1), kto­rý umož­ňu­je pri­po­je­nie exter­ných bles­kov Mac­ro Ring Li­te ale­bo Twin Li­te zo sys­té­mu Ca­non EOS.

Mo­del Power­Shot G1 X, po­nú­ka­jú­ci sku­toč­ne pok­ro­či­lú úro­veň pro­fe­sio­nál­ne­ho ov­lá­da­nia a mi­mo­riad­nu ob­ra­zo­vú kva­li­tu, je ideál­nym fo­toa­pa­rá­tom pre pro­fe­sio­ná­lov aj se­rióz­nych ama­tér­skych fo­tog­ra­fov, kto­rí od kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu po­ža­du­jú flexibil­nosť a kva­li­tu di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky.

Power­Shot G1 X – zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:
•    Veľ­ký 14,3 MP sní­mač CMOS, DI­GIC 5, Sys­tém HS
•    Kom­pakt­ný 4x zoom; In­te­li­gent­ný sys­tém IS
•    7,5 cm (3") vý­klop­ný dis­plej, OVF
•    Pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie, RAW, DPP
•    Full HD, HDMI
•    Vy­so­ko­rý­chlos­tné sé­rio­vé sní­ma­nie v HQ
•    Smart Auto
•    Bo­ha­tá po­nu­ka prís­lu­šen­stva
•    Re­žim HDR a fil­ter ND
•    Vo­li­teľ­né vo­do­tes­né puz­dro do 40 m

Zdroj: Canon


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter